5._UR_reactie_rookbeleid

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van BestuurUw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-028

Fax


Datum

9 februari 2005

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Concept – instemmingsbesluit Rookbeleid UTGeacht college,In de interne vergadering van 8 februari 2005 heeft de Universiteitsraad onderstaand concept besluit geformuleerd. Graag ontvangt de raad in de komende overlegvergadering uw reactie hierop.


Concept-besluit Rookbeleid UT 2005

(schuin: punt van overleg met het college)


De Universiteitsraad

gezien:

het Rookbeleid Universiteit Twente 2003 (UR 04-415);

het Property Inspection Report van de Universiteit Twente, d.d. 26 en 27 mei 2003;

overwegende dat:

de UT verplicht is te voldoen aan de Tabakswet;

het verbod op roken in de eigen kamer de overlast van rokers bij de ingangen van gebouwen zal vergroten.

gehoord:

de toelichting van de betrokken beleidsmedewerker;

de toezegging van het College van Bestuur dat de mogelijkheden voor het creëren van rokersruimten in bestaande en nieuwe gebouwen worden onderzocht en over de resultaten daarvan aan de UR voor de zomervakantie 2005 wordt gerapporteerd.

besluit:

in te stemmen met het Rookbeleid Universiteit Twente 2005 (UR 04-415).
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
dr. G.J.I. Schrama

voorzitter