12. kwaliteitszorg onderzoek (Achtergrond visitatie)

Kenmerk: 365.852Achtergrond van de keuze voor

disciplinaire en institutionele visitatiesDe Universiteit Twente heeft als enige (eerste?) Nederlandse universiteit praktisch al haar onderzoek ondergebracht in wetenschappelijke instituten. Daarom propageert de Universiteit Twente institutionele visitaties. Wil de UT haar instituten en de rol daarvan serieus nemen, dan kan zij niet anders dan opteren voor institutionele visitaties als middel om de onderzoekskwaliteitszorg te regelen. De UT wil weten of de onderzoeksprogramma’s maatschappelijk relevant zijn, wat de kwaliteit van de onderzoekers in de onderzoeksprogramma’s is, of de instituten zich goed positioneren/profileren en of instituten goede voorgang maken met het behalen van de door haar gestelde doelen.


Tegelijkertijd bestaat in academisch Nederland de wens om vast te houden aan de disciplinaire visitaties, nu onder auspiciën van de instellingen. Ook in 3TU-verband is de afspraak gemaakt om samen disciplinaire visitaties te organiseren. De UT conformeert zich daaraan en opteert dus naast institutionele visitaties voor disciplinaire visitaties.


Vanuit UT-optiek zijn de disciplinaire visitaties extra. De last van deze visitatie moet daarom ook beperkt zijn. De disciplinaire visitatie moet niet meer bureaucratie opleveren dan in het verleden. Dat was ook het uitgangspunt van de commissie Van Bemmel. Daarom kiest de UT voor een externe evaluatie als in het verleden en een lichte vorm van zelfevaluatie. De uitslag van de externe evaluatie wordt ook ‘hergebruikt’ in de institutionele visitatie om de administratieve last zo veel mogelijk te beperken. Er zal naar gestreefd worden om institutionele visitaties te houden kort na de disciplinaire visitaties.


25 nov. 04