Aandachtspunten 2005-10-04

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad van

04 oktober 2005


Notitie i.v.m. wijziging Arbowet

De Universiteitsraad,

gezien

de notitie gevolgen liberalisering Arbo-wet 2005 m.b.t. organisatie Arbo-dienstverlening UT (kenmerk: 368.911/PAO).

gehoord

de ambtelijke toelichting in de commissie P&S d.d. 20 september 2005

de bespreking in het overleg van 4 oktober 2005

overwegende dat

de wijziging van de Arbo-wet een keuze voor de standaard- of de maatwerkregeling noodzakelijk maakt.

de huidige invulling van de Arbo-dienstverlening geen aanleiding is voor grote wijzigingen in de organisatie van de Arbo-dienstverlening.

besluit in te stemmen met het toepassen van de standaardregeling voor de Arbo-dienstverlening en

adviseert bij het afsluiten van een nieuw contract met de Arbo-dienst de volgende aspecten op te nemen:

1.Arbo-dienst en AMD presenteren hun jaarverslagen is samenhang in één document, kort na ommekomst van het verslagjaar.

2.Uitbreiding van de ziekteverzuimanalyse met als doel de oorzaken van langdurig ziekteverzuim te ondervangen in het ziekteverzuimbeleid.


Kwartaalrapportage voortgang 3 TU proces

Naar aanleiding van de mondelinge rapportage ter vergadering zegt het college toe het communiqué over de Centers of Excellence dat reeds elders verspreid is naar de UR te zullen sturen.


Bestuurlijke agenda CvB

De door het CvB samen te stellen Bestuurlijke agenda (bestrijkt een periode van 2 à 3 jaar) zal in de overlegvergadering van december 2005 tezamen met de Begroting en de Bespreking van de algemene gang van zaken worden besproken. In de periode tot aan december zullen de door de UR-commissies ter vergadering aangedragen punten voor deze agenda in de diverse commissievergaderingen met de portefeuillehouders worden voorbesproken. De UR zal zijn inbreng op dit punt op schrift zetten, inclusief prioritering en een en ander voor de eerstvolgende interne vergadering agenderen.

In de loop van het academisch jaar ‘05/’06 zal het CvB een nadere uitwerking van het HRM-beleid, inclusief enkele speerpunten, presenteren. Verder zal de implementatie van de kanteling een belangrijk aandachtspunt in de Bestuurlijke agenda zijn, aldus het college.


Schriftelijke rondvraagpunten

TSM: Het college zal zijn standpunt met betrekking tot het postinitieel onderwijs en TSM binnenkort met TSM bespreken, daarna zullen de relevante stukken aan de UR aangeboden worden, inclusief het definitieve rapport inzake postinitieel onderwijs van prof. Van de Wende.
Samenwerkingsrelaties met ander opleidingen: Binnenkort zal de desbetreffende portefeuillehouder dit punt in commissieverband met de UR bespreken.

Financiële toezegging TNW: Het college ontkent een concrete toezegging aan TNW gedaan te hebben van structureel M€ 1.9. Wel is geconstateerd dat er wellicht problemen kunnen ontstaan die (te) diep insnijden in het primaire proces. De brief aan de decaan van TNW in dezen zal naar de UR gezonden worden. In het totaal van de begrotingsbehandeling komt dit punt terug, het college zal naar alle faculteiten één lijn trekken.

Indalen bekostiging TG in het UT-verdeelmodel: bij de Begroting 2006 zal het college met redenen aangeven waarom de begroting Technische Geneeskunde nog niet in kan dalen in het verdeelmodel UT.