Aandachtspunten 2005-04-05

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad van

5 april 2005 en de extra interne vergadering van 19 april 2005


Mededelingen

Het college deelt mee dat de bestuurlijke agenda 2005-2006 van het 3TU – Voorzittersoverleg zodra deze in 3 TU - verband is vastgesteld naar de UR gezonden zal worden.

Het CvB heeft een discussienotitie over het verdeelmodel naar het UMT gezonden en zal hier binnenkort met de UR (commissie F&V) over spreken.


Verslag van de overlegvergadering van 22 februari 2005

Naar aanleiding van het verslag deelt het college mee dat het mogelijk is dat docenten rechtstreeks toegang krijgen tot VIST. Docenten zullen echter tijdig hun informatie aan moeten leveren. Dit zal nog door het CvB nader besproken worden.


Concept Instellingsplan, versie maart 2005

De Universiteitsraad, bijeen in een extra interne vergadering d.d. 19 april 2005,

gezien :

het Concept Instellingsplan 2005-2010 Universiteit Twente, versie maart 2005;

de aanbiedingsbrief van het College van Bestuur bij dit plan d.d. 30 maart 2005 (kenmerk 367.937/ItP,UR 05-077);

overwegende:

dat het college de aanvankelijk voorgelegde versie van het Instellingsplan in voldoende mate heeft aangepast, dit mede naar aanleiding van de inbreng van de UR en de uitkomsten van de discussiebijeenkomsten met de UT-gemeenschap;

dat de vorming van de Graduate School Twente onder bestuur van het UMT de verantwoordelijkheden van de faculteiten voor de inhoud en de kwaliteit van de opleidingen onverlet laat en

gehoord:

de inbreng van de universitaire gemeenschap op de 4 discussiebijeenkomsten in november 2004.

de standpunten van de faculteitsraden en de dienstraden ten aanzien van het Concept Instellingsplan, zoals besproken in de bijeenkomst van 8 maart 2005.

de uitspraak van het college in het overleg dat de aangekondigde wijzigingen in het verdeelmodel vallen onder het begrip “majeure wijzigingen” en dus ter instemming aan de UR worden voorgelegd en dat het college er naar streeft dit vóór het uitbrengen van de Begrotingsrichtlijnen 2006 te doen;

de principiële bezwaren tegen het bindend studieadvies van enkele van de raadsleden

gehoord de toezegging van het college:

dat definitieve invoering van het bindend studie advies (BSA) pas zal plaatsvinden nadat de in het IP genoemde randvoorwaarden, dus goed onderwijs, goede begeleiding, goede faciliteiten, zijn geëvalueerd en dat de richtlijn aangaande de uniforme toepassing van het BSA aan de UR ter instemming wordt voorgelegd en

dat het beleid ten aanzien van het post-initieel onderwijs, waaronder mede de organisatorische inbedding van het post-initieel onderwijs en de positionering van TSM worden verstaan, in dit kalenderjaar ter instemming aan de Universiteitsraad wordt voorgelegd.

besluit in te stemmen met het voorgenomen besluit van het CvB met betrekking tot het Concept Instellingsplan 2005-2010 Universiteit Twente, versie maart 2005.


Naar aanleiding van het bovenstaande meldt het college aan prof. Marijk van de Wende advies gevraagd te hebben over de vraag hoe in de toekomst om te gaan met het post-initieel onderwijs. Dit advies zal in de UR besproken worden.


Regeling melding onregelmatigheden UT (kenmerk DUB/366.651/ItP, UR 05-063)

De Universiteitsraad,

gezien:

de Regeling melding onregelmatigheden UT

overwegende:

dat een UT-regeling voor het melden van onregelmatigheden wenselijk is

gehoord:

de beantwoording van de schriftelijke UR-vragen (UR 05 – 071) door het college in het overleg van 5 april 2005 en

de toezegging van het college dat de tekst van artikel 2.1.1 en paragraaf 3.1 en de toelichting verduidelijkt worden alvorens de regeling te publiceren

besluit: in te stemmen de Regeling melding onregelmatigheden UT.


Inschrijvingsregeling UT 2005 – 2006 (kenmerk 366.644/DiSC/KVN, UR 05-059)

De Universiteitsraad,

gezien:

het voorgenomen besluit van het CvB van 14 maart 2005 (km. 266.639) met betrekking tot de Inschrijvingsregeling UT 2005-2006 inclusief de daarbij gegeven toelichting

gehoord:

de beraadslagingen

de toezegging van het college dat in 3 TU – verband vóór de volgende Inschrijvingsregeling een consistent voorstel komt ten aanzien van de tarieven voor niet - EER studenten die een bachelor- en premasteropleiding volgen

besluit: positief te adviseren t.a.v. het voorgenomen CvB besluit van 14 maart 2005.


Schriftelijke rondvraagpunten (UR 05-072)

a. Technische Geneeskunde

Naar aanleiding van vragen daaromtrent wordt afgesproken op een moment in de commissie O&O van de UR de opleiding Technische Geneeskunde te evalueren.

b. E-mailvoorziening studenten

Het college meldt dat ITBE op korte termijn voorzieningen zal treffen ter verbetering van de e-mailvoorziening en zegt toe dat de performance binnen afzienbare tijd verbeterd zal zijn.

c. Onderwijsjaarcirkel

Het college zal nagaan waarom twee faculteiten (TNW en CTW) zich niet houden aan de vastgestelde Onderwijsjaarcirkel 2004-2005. Slechts om zeer zwaarwegende reden zou men hiervan af mogen wijken, aldus het college.

f. Hinder FM-zender Hogenkamp

Het CvB onderschrijft de door de raad gemaakte opmerkingen en deelt mee dat het zich op dit moment bezint op maatregelen ter voorkoming van de problematiek.

g. Huisvestingsproblematiek studieverenigingen

In de komende vergadering van de Stuurgroep Onderwijs zal het college het bovenstaande aan de orde stellen; zo spoedig mogelijk daarna zullen de door de UR schriftelijk gestelde vragen (UR 05–065) schriftelijk worden beantwoord.


Rondvraag

UReka zal het college schriftelijk informatie geven over de door haar gemaakte opmerkingen met betrekking tot de master EDMM.