Aandachtspunten 2005-02-22

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitraad van 22 februari 2005, inclusief instemmingsbesluit presidium van 1 maart 2005


Verslag van de overlegvergadering van 7 december 2004

Naar aanleiding van het verslag meldt UReka teleurgesteld te zijn over de reactie van het CvB op het UR-advies ten aanzien van de Onderwijsjaarcirkel, het betreft vooral het advies om een tentamenvrije week (week 35) in te roosteren. Het CvB zegt toe hierop terug te komen.

Naar aanleiding van punt 8 (MBA-opleiding Hunan) wordt de afspraak bevestigd om gezamenlijk op dit punt de tekst van het UR-reglement te verhelderen.

Het college zal nagaan of de CvB-reactie op de uitkomsten van het onderzoek met betrekking tot de poederbrief ook is verzonden aan de medewerkers die niet in gebouw de Spiegel verblijven (de studenten werden reeds geïnformeerd). Zoniet, dan draagt het college daar alsnog zorg voor.


Arbo – richtlijnen UT

De Universiteitsraad

gezien:

de Arbo - richtlijnen UT "Werken met kankerverwekkende en reprotoxische stoffen" en “Werken tijdens zwangerschap en borstvoeding” (UR 04-369)

gehoord:

de toelichting van de betrokken beleidsmedewerker;

de reactie van de betrokken Faculteitsraden op de werkbaarheid van de richtlijn

overwegende dat:

de UT verplicht is te voldoen aan de Arbowetgeving;

de UT zodanig beleid dient te voeren dat risico’s voor de veiligheid en gezondheid voor de medewerkers zoveel mogelijk uitsluit;

de richtlijnen uitvoerbaar zijn, daar zij aansluiten bij de bestaande praktijk

besluit:

in te stemmen met de Arbo - richtlijnen UT "Werken met kankerverwekkende en reprotoxische stoffen" en “Werken tijdens zwangerschap en borstvoeding” (UR 04-369)


Rookbeleid UT

De Universiteitsraad

gezien:

het Rookbeleid Universiteit Twente 2003 (UR 04-415);

het Property Inspection Report van de Universiteit Twente, d.d. 26 en 27 mei 2003;

overwegende dat:

de UT verplicht is te voldoen aan de Tabakswet;

het verbod op roken in de eigen kamer de overlast van rokers bij de ingangen van gebouwen zal vergroten.

gehoord:

de toelichting van de betrokken beleidsmedewerker;

de toezegging van het College van Bestuur dat de mogelijkheden voor het creëren van rokersruimten in bestaande en nieuwe gebouwen worden onderzocht en over de resultaten daarvan aan de UR voor de zomervakantie 2005 wordt gerapporteerd;

de toezegging van het college dat in de eerste alinea van punt 3 van de toelichting de woorden “bij voorkeur” geschrapt zullen worden;

besluit:

in te stemmen met het Rookbeleid Universiteit Twente 2005 (UR 04-415).


Voorstel inrichting kwaliteitszorg op onderzoeksgebied

De Universiteitsraad

gezien:

het voorgenomen besluit “Inrichting kwaliteitszorg op onderzoeksgebied” (UR 05 008)

overwegende dat:

de frequente evaluaties (eens per 3 jaar) voor de leerstoelen erg tijdrovend zijn, en dat daarom minimale belasting voor de leerstoelen nagestreefd dient te worden zoals terecht ook opgemerkt wordt in bovengenoemde tekst;

onderzoeksvisitaties weliswaar een goed beeld van het niveau van een leerstoel kunnen geven, maar dat bij het maken van bestuurlijke keuzes zeker ook strategische overwegingen een belangrijke rol spelen;

eventuele bestuurlijke keuzes direct invloed hebben op de betreffende faculteit en het betreffende instituut;

gehoord de toezegging van het College van Bestuur:

dat eventueel gemaakte beleidsmatige keuzes (d.w.z. beslissingen met consequenties voor leerstoelen of onderzoeksgroepen in de zin van financiering van het onderzoek of deelname aan een instituut of onderzoeksprogramma) duidelijk worden beargumenteerd en toegelicht, zó dat niet uitsluitend het oordeel uit de onderzoeksvisitatie meegenomen wordt maar ook aandacht geschonken wordt aan een breder oordeel over de kwaliteit van de leerstoel (verzorgd onderwijs e.d.) en aan strategische overwegingen (keuze van speerpunten en prioriteiten).

besluit:

in te stemmen met het voorgenomen besluit over de inrichting van de kwaliteitszorg op onderzoeksgebied


Concept Instellingsplan

Naar aanleiding van de brief van de UR, waarin de raad constateert dat inhoudelijk onvoldoende op zijn eerder genoemde kritiekpunten ten aanzien van het Concept-Instellingsplan wordt ingegaan (UR 05-034), wordt afgesproken op een ander moment nogmaals inhoudelijk de aangedragen onderwerpen te bespreken. Dit zal gebeuren in een extra uitgebreide vergadering van de commissie O&O, in aanwezigheid van college en ondersteuning.


Gemeenschappelijke Regeling + Implementatie Sectorplan

Nadat van de zijde van het college een uitgebreid overzicht is gegeven van de activiteiten die in het kader van het Sectorplan ontplooid zijn of op korte termijn zullen worden, besluit de UR - in afwachting van het voorgenomen besluit van het CvB terzake – het presidium van de UR te mandateren de besluitvorming rond de Gemeenschappelijke Regeling af te ronden.

Voorts zal de zogenaamde Impulsbrief aan de raad toegezonden worden.


Het presidium van de Universiteitsraad, gemandateerd door de Universiteitsraad in zijn vergadering van 22 februari 2005

gezien:

het voorgenomen besluit van het college van bestuur met betrekking tot de Gemeenschappelijke Regeling 3 Technische Universiteiten, versie 22 februari 2005 ;

overwegende dat :

het opstellen van een Gemeenschappelijke Regeling een belangrijke stap is in de ambitie van de drie Technische Universiteiten om te komen tot een Federatie van Technische Universiteiten;

de Gemeenschappelijke Regeling een goede basis vormt voor de versterking en verdere uitbouw van de samenwerking tussen de 3TU’s op het gebied van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie;

gehoord:

de uiteenzetting tijdens de overlegvergadering door het college over de tot op heden geboekte resultaten en de in gang gezette processen in 3 TU verband;

de toezegging van het college om eens per kwartaal de raad te zullen informeren over de voortgang van dit proces;

besluit

in te stemmen met de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling 3 Technische Universiteiten, versie 22 februari 2005.

Invulling bezuinigingstaakstelling EWI, BBT en TNW 2005

In de overlegvergadering van april zal de raad geïnformeerd worden over de structurele financiële maatregelen die ter invulling van de bezuinigingstaakstelling van bovengenoemde faculteiten genomen zijn.


Arbo en milieujaarverslag 2003

Het college onderschrijft het standpunt van de UR ten aanzien van de inadequate informatievoorziening in het kader van Arbo en milieu en belooft nadrukkelijk beterschap. Het zegt voorts toe dat in mei 2005 het jaarverslag 2004 en het jaarplan 2005 in de raad besproken zullen worden. Mocht het college deze laatste toezegging niet gestand kunnen doen, dan wordt de UR op de kortst mogelijke termijn hierover ingelicht, aldus het college.


Schriftelijke rondvraagpunten

De door de raad gestelde vragen met betrekking tot de salarisverschillen tussen aio’s en oio’s (a) en de devaluatie van de pc-tegoedbon van promovendi (b) zullen schriftelijk door het college beantwoord worden.

c. CCO

Het college zal op korte termijn de decanen voorstellen de samenstelling van de CCO te wijzigen. De UR zal een voordracht doen voor twee student-leden die in de CCO zitting kunnen nemen.

d. Robotica Instituut

Het college zegt tijdige informatie aan de UR toe indien voorstellen tot het oprichten van nieuwe technologische topinstituten met gevolgen voor capaciteitsinzet of financiële toezeggingen worden gerealiseerd.

e. Huisartsenvoorziening

Desgevraagd belooft het CvB nog in de maand maart via de website en middels een brochure aan (buitenlandse) studenten en studieadviseurs gerichte informatie te verstrekken over de huidige huisartsenvoorziening.

f. Huisvestingsproblematiek studieverenigingen

Het college zal bij de decanen navraag doen naar de geschetste problematiek en de UR over het resultaat daarvan informeren.

i. VIST

Het college zegt toe zich te zullen buigen over mogelijkheden voor rechtstreekse toegang voor docenten tot VIST waardoor de vakinformatie voor studenten kan verbeteren.