UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 04-206

fax


Datum

24 juni 2004

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Agenda overlegvergadering UniversiteitsraadPlaats : Zilverling L200 (NB: gewijzigde locatie)

Datum : 29 juni 2004

tijd : 13.30 uur1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen


3.


Verslag van de overleg vergadering van 6 april 2004

UR 04-142, bijgaand

vaststellen


4.

Arbo- en milieumeerjarenplan 2003 – 2006

UR 03-339, in bezit

UR 04-183,UR 04-184, bijgaand en UR 04-163 in bezit*

instemming(deJ)

5.

Reorganisatie Technische Dienstverlening

UR 04-170 en UR 04-160, in bezit*

UR 04-192, in bezit*

UR 04-191, bijgaand

instemming/

advies (deJ)

6.

Slotregularisatie 2003

UR 04-156a, in bezit*

documentatie volgt mogelijk digitaal

advies (teB)

7.

Financieel Jaarverslag 2003

UR 04-156b, in bezit

informatie(teB)

8.

Herziening toepassing Financieel verdeelmodel

documentatie volgt mogelijk digitaal

instemming(teB)

9.

Nota Ontwerp-Begrotingsrichtlijnen 2005

UR 04-190 in bezit*

documentatie volgt mogelijk digitaal

advies(teB)

10.

Schriftelijke rondvraagpunten

UR 04-189, bijgaand


16.00 uur11.

Bespreking Algemene gang van zaken in aanwezigheid van leden van de Raad van Toezicht

Documentatie:

a. Profiel UT – 2 kernen universiteit, UR 04-196, bijgaand

b. Collegegelddifferentiatie en selectie aan de poort

UR 04-207, bijgaand

UR 04-171, UR 171 a in bezit*

c. Onderwijs: brede bachelor, doorstroming ba-ma, samenwerking in 3 TU – verband,

04-193 bijgaand


12.

Rondvraag


13.

Sluiting


* Deze documenten zijn al in het bezit van de raadsleden van de Universiteitsraad, voor de andere ontvangers van deze agenda zijn de betreffende stukken, voorzover betrekking hebbend op deze cyclus, bijgevoegd.