UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 04-256

fax


Datum

24 augustus 2004

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@utwente.nl


Betreft: agenda overlegvergadering Universiteitsraad op dinsdag 31 augustus 2004

(Achter de agendapunten zijn de desbetreffende portefeuillehouders vermeld)Plaats : Zilverling L-200

tijd : 16.00 uur


1.

Opening en vaststelling van de agenda


2.

Mededelingen


3.

Verslag van de overlegvergadering van 29 juni 2004

UR 04-249, bijgaand

vaststellen

4.

Vaststelling Collegegeldtarieven UT 2005 - 2006

UR 04-245, bijgaand

UR 04-263 advies tuition fee, bijgaand

advies (teB)

5.

Concept Instellingsplan

UR 04-257, bijgaand

1e bespreking (vV)

6.

Regeling financiële ondersteuning studenten:

a. regeling afstudeersteun voor internationale studenten

b. PC privé regeling studenten

c. regeling garantiebeurzen eerstejaars

UR 04-247,a,b bijgaand

instemming (teB)

7.

Schriftelijke rondvraagpunten

a. Werkdruk en Arbeidssatisfactie onderzoek,

UR 04 261, bijgaand

b. Bevoegdheden UR inzake werkdrukonderzoek,

UR 04-262, bijgaand


8.

Rondvraag


9.

Sluiting

Aansluitend vanaf 17.30 uur diner met het College van Bestuur in de Faculty Club.