van 2004 11 30

Verslag interne vergadering d.d. 30 november 2004


Aanwezig:

Campus Coalitie: Becht, Brinkman, Houweling, Meijer, Pol, Schrama (vz), Wormeester, IJzermans

UReka: Bijleveld, Brugge, van Doorn, Girisch, van der Mark, Zuurbier

DD:

Griffie: Ribberink, Peijster (verslag)


Afwezig(m.k.): Bosschaart, Bouwman, Poorthuis

Afwezig (z.k.): Waals


1. Opening 13.45 uur

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.


2. Mededelingen

Geen.


3. Verslag interne vergadering 26-10-2004 (UR 04-341)

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.


4. Postlijst in- en uitgaande post (UR 04-368)

Er zijn geen vragen of opmerkingen over deze lijst. Ondanks dit feit wordt het op prijs gesteld dit punt te handhaven.


5. Voortgang 3TU overleg (UR 04-358)

Schrama geeft nadere informatie en de laatste stand van zaken naar aanleiding van het overleg van 17 november jl. Gevraagd wordt naar de status van de regeling. Dit is een concept-versie. Brinkman merkt op dat het CvB geen uitleg heeft gegeven over de instemmingvraag die tijdens de vorige vergadering gesteld werd. Hij geeft aan pas instemming te willen geven als er een definitieve versie voorligt.

Afgesproken wordt het punt op de agenda te houden en het college om de laatste stand van zaken te vragen. Tevens zal naar de nieuwe versie gevraagd worden die rond 1 december beschikbaar zou komen.


6. Instellingsplan (UR 04 347)

In de voorliggende concept brief staan twee punten van aandacht genoemd. Helaas is er tot op dit moment geen nieuwe versie van het instellingsplan ontvangen. Wormeester geeft aan het punt te willen schrappen van de agenda. Bijleveld merkt op het hier niet mee eens te zijn. De voortgang zal in ieder geval besproken moeten worden. Wormeester merkt op zich het recht voor te houden, ook al komt een nieuwe versie van het Instellingsplan nog voor de vergadering van de zevende, 'hete hangijzers' pas in de vergadering van 22 februari te bespreken.

Gevraagd wordt of dit onderwerp niet als laatste punt op de agenda geplaatst kan worden aangezien geen uitvoerig overleg hierover hoeft plaats te vinden. Tevens wordt opgemerkt dat de versie die in februari besproken wordt inhoudelijk goedgekeurd zal moeten zijn door het UMT en het CvB.

Becht zal de brief herschrijven.


7. Nota personeelsbeleid (UR 04-370)

Meijer doet verslag van hetgeen besproken is in de commissie P&S. Zoals aangegeven in het verslag is er geen behoefte dit punt in de overlegvergadering te bespreken. Het kan van de agenda af. Schrama merkt op dat de afspraken die gemaakt zijn in de commissie P&S eigenlijk bevestigd zouden moeten worden. Meijer zal hiervoor een brief opstellen zodat schriftelijke afhandeling buiten de vergadering om kan geschieden.


8. Regeling afstudeersteun bij collectieve aanvragen (UR 04-354, UR 04-375)

De voorliggende conceptbrief (instemmingsbesluit) is akkoord en kan naar het college gezonden worden. Dit is een hamerpunt.


9. Begroting 2005 (UR 04-379, 04-379a, 04-378)

Wormeester doet verslag naar aanleiding van de zojuist afgelopen vergadering van de commissie F&V. Hij merkt op dat hij vindt dat er laconiek omgesprongen wordt met de begroting en de geconstateerde tekorten. Door het college is aangegeven dat er structurele tekorten zijn bij BBT, TNW en EWI en dat hier bezuinigingsmaatregelen (reorganisaties) noodzakelijk zijn. Er is echter geen zicht te krijgen op welke wijze dit gerealiseerd gaat worden. Brinkman vraagt wat de prognose is voor wat betreft de oplopende tekorten. Wormeester en Meijer geven nadere informatie. Wormeester merkt op dat een paar miljoen (uit diverse 'potjes') niet voldoende is om deze structurele tekorten op te lossen. Meijer merkt op dat het college met saneringsvoorstellen moet komen.

De voorzitter vraagt of er hieruit concrete punten voor de overlegvergadering getrokken kunnen worden. Is het definitief dat het verdeelmodel aangepast moet worden, of is dit een losse opmerking in het Instellingsplan?

Wormeester geeft aan dat de tekorten in de begroting gemaskeerd worden doordat één en ander t.l.v. de reserves geboekt wordt. Dit kan incidenteel de problemen oplossen maar lost de tekorten niet structureel op. Hij merkt op dat taakstellende bezuinigingen duidelijk moeten worden en dat hierover afspraken met het college gemaakt moeten worden. Misschien moet een extra overleg met Te Beest hierover gepland worden (as. donderdag).

Schrama merkt op dat de taakstellende bezuinigingen inderdaad duidelijk onderbouwd moeten worden. Hij vraagt of er zicht is op wanneer de interne begroting beschikbaar komt en of in deze begrotingen de beleidsbesluiten over de tekorten zichtbaar zullen zijn.

Schrama geeft aan dat deze opmerkingen in een brief aan het college verwoord moeten worden. Hij vraagt of de URaad dit wil. Wormeester geeft aan dat bezuinigingsplannen geen begroting zijn. Meijer merkt op dat deze plannen uit twee delen bestaan. 1) Een korte termijn beleid, waarin voor het komende jaar de te realiseren taakstellingen staan. 2) Een nadere uitwerking van de saneringsplannen. Het uiteindelijke resultaat levert in ieder geval een andere begroting op.

Wormeester geeft aan niet akkoord te gaan met deze begroting. De (structurele) tekorten moeten zichtbaar worden. De huidige acties lossen het probleem niet op. De tekorten lopen alleen maar op. Er is geen duidelijk beleid opgesteld om dit tegen te gaan.

Bijleveld vraagt of uitstel van instemming met 1 maand wel een positief besluit oplevert? De uiteindelijke conclusie is een tekort. Vraag is of wij dit accepteren.

Schrama vraagt wat aan het college gevraagd moet worden. Wormeester geeft aan dat gevraagd moet worden wat nu precies het tekort is per faculteit en dienst. Tevens moet er binnen de Raad afgesproken worden wat wij als resultaat accepteren. Er volgt een discussie over de volgende punten. Structureel- en instellingsbreed beleid inzake de bezuinigingstaakstellingen. Duidelijkheid over inzicht in reële tekorten binnen faculteiten en diensten. Procedurele afspraken hierover.

Afgesproken wordt dat Wormeester eerst nog in overleg gaat met Te beest. Vervolgens stelt hij een concept brief (c.q. advies) op. Deze volgt zo spoedig mogelijk.

Schrama vraagt Wormeester nog om nadere informatie over enkele punten uit de begroting. Deze worden naar tevredenheid beantwoord.


10. Algemene gang van zaken

Schrama geeft aan dat, zoals besproken, de reorganisatie punt van onderwerp zal zijn in deze laatste vergadering in aanwezigheid van Van Vught en De Jong. Hij wil graag een tussenstand van hetgeen bereikt is naar aanleiding van de reorganisatie. Een concept brief zal door hem opgesteld worden.

Bijleveld vraagt of dit punt niet ook bij de begroting behandeld moet worden. Wormeester vraagt wat de UR precies wil weten en wat de UR ermee wil bereiken. Brinkman merkt op dat het nuttig lijkt hier de samenhang tussen de diverse onderwerpen van de agenda te bespreken (3TU sectorplan, Instellingsplan en begroting). Houweling is het hier mee eens en stelt voor deze punten in volgorde (5, 6, 9) te behandelen. Wormeester merkt op dat het beleid van het CvB de laatste jaren een ad-hoc beleid is geweest. Meijer wil weten waarom het reorganisatiebeleid niet heeft opgeleverd wat gerealiseerd had moeten worden. Schrama geeft aan dat hij het college wil dwingen iets op papier te zetten. Hij zal een voorstel schrijven en rondmailen voor commentaar.


11. Onderwijsjaarcirkel 2005-2006 (UR 04-360, UR 04-377)

Van Doorn geeft aan dat het voorliggend concept advies geen nadere toelichting behoeft. Een en ander is vorig jaar afgesproken. De opmerkingen staan bij “gehoord”. Meijer vraagt naar de collegevrije weken in het voorjaar en geeft aan het hier niet mee eens te zijn. Hij verkiest aansluiting op de vakantie in de regio boven aansluiting op het 4e kwartiel. Diverse leden staan achter zijn redenering.

Van Doorn zal de concept brief wijzigen op dit punt. De brief zal vervolgens aan het CvB gezonden worden.


12. Vastgoedplan financieel overzicht.

Wormeester geeft aan dat de UR in de commissievergadering is bijgepraat. Dit punt kan van de agenda af.


13. Kennispark Twente (UR 04-320)

De conceptbrief gaat rond. Dit betreft vooral de financiën met betrekking tot de 1e periode. Opgemerkt wordt dat in de begroting 2005 een begrotingspost van K€ 150 hiervoor opgenomen is. Gevraagd wordt of duidelijk is welk beleid hiervoor gevoerd gaat worden.

Bijleveld zal de concept brief op dit punt aanpassen.


14. Experiment Bèta-beurzen (UR 04359)

Dit punt is in de commissie P&S besproken. Meijer geeft aan dat het subsidie-aanvragen betreft die in 3TU verband gedaan zijn. Indien deze door het ministerie goedgekeurd zijn volgt een advies. Zuurbier merkt op dat het ministerie heeft aangekondigd dat de regeling gaat veranderen. Pas na deze veranderingen zou hij goedkeuring willen geven. Meijer merkt op dat het ministerie alleen de voorwaarden waaraan de regeling moet voldoen geeft. Hij deelt mee dat dit punt niet op de overlegvergadering behandeld hoeft te worden.


15. Collegegeldtarieven Joint Master Programma (UR 04-330, 04-376)

In de commissievergadering heeft De Jong aangegeven akkoord te gaan met het advies (zie brief vorige vergadering (UR 04-348). De opgestelde conceptbrief kan vervallen.


16. MBA opleiding Hunan (UR 04-304, 04-346, 04-380)

De UR wil instemmingsrecht op dit punt. De Jong heeft aangegeven het hier niet mee eens te zijn. Becht geeft aan dat duidelijk moet worden dat Hunan niet het punt van geschil is maar het instemmingsrecht hierop. Schrama geeft aan overleg te hebben gehad met de trekker van het project. Hij heeft nadere informatie ontvangen en het standpunt van de UR toegelicht. De overeenkomst en afspraken zijn niet op facultair niveau gemaakt. De voorliggende concept brief kan uit.


17. Budgetrapportage ultimo augustus (UR 04-331)

Wormeester geeft aan dat een en ander in de commissievergadering is toegelicht. Het punt kan van de agenda af.


18. Avantium (UR 04-349)

Dit punt blijft op de agenda.


19. Schriftelijke rondvraagpunten vergadering d.d. 2-11-2004 (UR 04-342)

In de commissievergadering zijn de punten besproken. Het volgende is afgesproken.

a.) Uniformiteit uitvoering keuzemodel. Vanuit het college is toegezegd dat deze uniformiteit gewaarborgd zal worden.

d.) Er is een dyslexieregeling op de UT. Deze zal aan de UR toegezonden worden. Tevens zal deze bij de BOZ ‘s opnieuw onder de aandacht gebracht worden.

e.) Engelstaligheid TAST. Hieraan wordt gewerkt.

Behandeling van de punten b. en c. volgt ter vergadering.

Afgesproken wordt dit punt op de agenda te laten staan. Tevens wordt gevraagd om de toezeggingen in een nieuwe brief te verwoorden. Meijer zal dit op zich nemen.


20. Schriftelijke rondvraagpunten overlegvergadering 07-12-2004

a. Poederbrief. Becht geeft aan dat afgesproken is dat iedereen geïnformeerd zou worden. Van Bakxs hebben alleen de Spiegel-bewoners een stand van zaken bericht ontvangen. Dit was niet de afspraak. Deze melding zou ook op de homepage van de UT geplaatst moeten worden. Tevens blijft men nieuwsgierig naar de toedracht waarom. Becht zal de tekst hiervoor opstellen.

b. Aandelen Ambiënt en HTT. Naar aanleiding van de besluiten van het college en de bedragen die hiervoor in de begroting zijn opgenomen zal een vraag gesteld worden. Wormeester zal de tekst hiervoor opstellen.

Beide schriftelijke rondvraagpunten zullen samengevoegd worden tot één brief aan het College van Bestuur. Ribberink zal dit doen.


21. Rondvraag

Van der Mark doet melding van een beroving op het fietspad richting De Achterhorst. De reactie was dat je daar 's avonds dan maar niet moet fietsen. Kan hier niet iets aan gedaan worden, bijvoorbeeld door de commissie Veiligheid? Houweling merkt op dat het inderdaad afgeraden wordt hier 's avonds te fietsen. Hij zal het echter aan de orde stellen in de commissie.


Zuurbier heeft een vraag naar aanleiding van het CvB besluit over de Bijstelling BHV en AMD budgetten. Houweling geeft nader informatie.


Bijleveld merkt op dat UReka het jammer vindt dat Waals, als enige vertegenwoordiger van DD, niet aanwezig is. De overige leden zijn het hier mee eens. De voorzitter zal actie ondernemen.


22. Sluiting 16.15 uur