van 2004 06 15 extra

GRIFFIE

Spiegel – kamer 500
Agendapunt
UR

04-181Vergadercyclus


Verslag extra interne vergadering d.d. 15 juni 2004


Aanwezig:

Campus Coalitie: Becht, Brinkman, Houweling, Meijer, Van Rijn, Schrama (vz), Wormeester

UReka: Berends, Borggreve, Hartsuiker, huisman, Vinke, Wispels

DD: Wallinga-de Jonge, Boersma

Griffie: Ribberink, Peijster (verslag)


Afwezig(m.k.): van Benthem, Krol


1. Opening 12.35 uur

De voorzitter opent de vergadering. Hij meldt dat er slechts één agendapunt te bespreken is. Het voorliggende gezamenlijke advies van de medezeggenschapsraden van TU/e, TUD en UT.

Hij geeft aan dat het geen advies is volgens de WHW en daarom gezien kan worden als aanbeveling.


2. Advies SWT

Hij vraagt of er nog vragen of mededelingen over de voorliggende tekst zijn.

Bulter merkt op dat het punt studentenactivisme mist in dit definitieve stuk.

Vinke geeft aan dat het punt tijdens de bijeenkomst in Wageningen als aanvulling is toegevoegd aan het advies. Sinds mei ligt dit advies voor. In eerste instantie stond het punt studentenactivisme er in. In de laatste versie is het er weer uitgehaald. De studentenraad TUD kon niet akkoord gaan met dit punt. Vinke geeft aan dat de studenten niet achter dit advies staan daar het totaal niet concreet is.

Van Rijn ziet dit advies als advies van de UR aan het College van Bestuur. Misschien moeten we dit punt als extra aandachtspunt meenemen in een brief aan het CvB. Schrama merkt op dat wij geen apart advies aan het CvB kunnen sturen. Dit is geen officieel advies maar meer een standpunt. Er is nog geen medezeggenschap over SWT. Wel kunnen wij hierover onze mening geven. Van Rijn merkt op dat er wel om advies was gevraagd.

Meijer geeft aan dat de overweging met betrekking tot de financiële middelen vooral gaat om het binnenhalen van gelden. Schrama geeft aan dat hierover verschillen van mening bestaan tussen de medezeggenschapsorganen onderling. Vooral over de concreetheid van de teksten.

Wallinga-deJonge vraagt of we tot een conclusie inzake studentenactivisme kunnen komen. Wormeester merkt op dat er geen amendementen mogelijk zijn op dit advies.

Schrama geeft aan dat de instemmingvraag pas bij het instellingsplan aan de orde is. Wallinga-de Jonge merkt op het jammer te vinden dat de tekst zeer algemeen is gesteld en niet concreter kan. Borggreve geeft aan geen inhoudelijke opmerkingen meer te hebben.

Schrama legt uit dat de tekst niet concreet kan daar dit een gezamenlijk standpunt moest worden. In een later stadium moeten concrete zaken geregeld worden. Hij vraagt of er stemming over dit advies moet plaatsvinden. Dit wordt beaamd.


De voorzitter vraagt de aanwezigen inzake het voorliggende advies aan te geven wie

voor: 6 personen;

tegen: 2 personen;

blanco: 8 personen.Vinke geeft aan dat waarom de studenten blanco gestemd hebben. Zij vinden het voorliggen stuk geen advies. Het is nietszeggend. Wel vinden de studenten belangrijk dat zij hun mening kenbaar gemaakt hebben en willen hun stemmen niet onthouden aan stemming.


Het reglement wordt bezien met betrekking tot de blanco stemmen.


Stemprocedure

1.De raad besluit bij meerderheid van stemmen. Een voorstel is aangenomen als blijkt dat, ongeacht het aantal blanco stemmen, meer leden hun stem vóór het voorstel hebben uitgebracht dan er tegen.


Op grond van bovenstaande blijkt dat het advies is aangenomen.

Het zal zo spoedig mogelijk aan het college worden verzonden. Tevens zal de voorzitter de medezeggenschapsorganen van Delft en Eindhoven berichten hierover.


Diverse leden van de Universiteitsraad vinden dat gekeken moet worden naar de huidige stemprocedure. Gezien de stemming en de uiteindelijke uitkomst.

Afgesproken wordt hierop terug te komen.


3. Rondvraag

Geen.


4. Sluiting 13.00 uur.