van 2004 02 17

Verslag interne vergadering d.d. 17 februari 2004


Aanwezig:

U-Raad:

Campus Coalitie: Becht, Brinkman (later), Bulter, Houweling, Meijer, Van Rijn, Schrama (vz), Wormeester

UReka: Berends, Borggreve, Hartsuiker, Huisman, Krol, Vinke, Wispels

DD: Wallinga-de Jonge, Van Benthem, Boersma

Griffie: Ribberink, Peijster (verslag)
1.Opening 13.40 uur

De voorzitter opent de vergadering.

Er zijn twee stukken uitgedeeld. Afgesproken wordt het DD-onderwerp in de rondvraag te bespreken. Gevraagd wordt of iedereen akkoord is met afhandeling van het Arbo- en milieubeleid in de presidium vergadering. Meijer gaat niet akkoord i.v.m. de noodzakelijke rapportage en planvorming. Afgesproken wordt een advies hierover op te stellen en dit af te handelen via de presidiumvergadering.

Wallinga-de Jonge wil graag het ter informatie toegezonden punt TCO bespreken en het standpunt van de UR hierover vernemen. Ook dit punt wordt in de rondvraag besproken.


De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.


2. Mededelingen

Geen.


3. Verslagen (UR 04-001, 04-018)

02-12-2003 tekstueel Pagina 1. Meijer is aanwezig geweest

Pagina 3. regel 52. tekst wijzigen in "De fractie geeft aan dat de nota niet beleidsarm is. Goed personeelsbeleid is zeer belangrijk. Er moet gestreefd worden om een realistischer personeelsbeleid neer te zetten."

Pagina 4. regel 1. toevoegen tussen nieuw en personeel "onderwijsgevend".

N.a.v. geen opmerkingen.

Met inachtneming van bovenstaande wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.


20-01-2004 tekstueel Bij de koptekst wordt het woord "informeel' toegevoegd. Verder geen opmerkingen.

Met inachtneming van bovenstaande wijziging wordt het verslag vastgesteld.


4. Ingekomen/uitgegane post (UR 04-030)

Geen opmerkingen


5. Huishoudelijk Reglement, toevoegen nieuw artikel (UR 04-023)

Er zijn geen opmerkingen over het nieuwe artikel en het zal worden toegevoegd aan het Huishoudelijk Reglement. Het Huishoudelijk Reglement is hierbij opnieuw vastgesteld en treedt met onmiddellijke ingang in werking.


6. Benoeming vervangend lid SAC

Borggreve meldt dat hij het voorstel neerlegt om Vinke als vervangend lid voor te dragen voor de SAC. Dit geldt vooral in de periode van zijn afwezigheid. Iedereen is akkoord. Er wordt een formele voordracht opgesteld en aan het College van Bestuur verzonden.


7. Nota Personeelsbeleid (UR 04 035)

Meijer geeft aan dat in de overlegvergadering afgesproken is de nieuwe nota personeelsbeleid inhoudelijk "op te tuigen". Voorliggende tekst is een eerste aanzet. Zijn idee hierover is om dit in klein comité te bespreken. Wel vraagt hij graag de inhoudelijke bijdrage van de UR leden en van de medewerkers. Deze toezegging krijgt hij.

Schrama geeft aan dat bijvoorbeeld het punt 'doorzettingsmacht' (in sectorplan) nader uitgelegd dient te worden. Aanscherpen van de voorliggende tekst hierover is noodzakelijk.

Wallinga-de Jonge geeft ook aan de inhoud meer te willen aanscherpen. Ook wijst ze op de indeling qua prioriteiten voor de UR. Ze geeft aan vooralsnog geen discussie hierover in de overlegvergadering te willen voeren.

Meijer meldt dat het punt financiën een apart punt moet worden en het doelgroepenbeleid nog nadere uitwerking behoeft. Tevens meldt hij dat in de nota zelf geen concrete uitwerking hoeft te staan. Hoe de opzet wel moet zijn moet dus nog besproken worden.

Berends meldt ook geen overleg in de vergadering te wensen. Een nadere uitwerking van door UReka belangrijke punten volgt. Wormeester geeft aan dat dit onderwerp geen slepend punt moet worden. Hij stelt voor dit punt in de volgende interne vergadering af te handelen met concrete voorstelen. Berends geeft aan dat de nadere uitwerkingen van PA&O verwacht worden en dat de UR deze kan aanvullen.

Schrama meldt dat de gedachte achter dit advies is zo snel mogelijk concrete informatie aan het college te geven, waarna afhandeling volgt. Meijer geeft aan in de volgende interne vergadering het advies te willen vaststellen. Vooraf moet één en ander besproken zijn in de commissievergadering en met het CvB.


8. Convenant UR - OPUT - CvB (UR 04-015)

Meijer meldt dat de commissie P&S tot de conclusie is gekomen dat hetgeen beschreven staat in dit convenant ook al staat beschreven in de diverse reglementen. Er staat weinig nieuws in en er zijn geen duidelijke criteria gegeven. Er moet een duidelijk beleidsstuk komen, dat naast de bestaande regelingen gehanteerd kan worden. Hierin moet concreet worden gemaakt: wie, wat en waar.

Schrama geeft aan dat o.a. het in de bijlage beschreven voorbeeld van ziekteverzuimbeleid al niet juist is. Hij meldt dat naar zijn mening de bijlage geen onderdeel uitmaakt van het convenant en wil dit meedelen aan het college.

Meijer biedt aan criteria voor een convenant te willen op stellen. Dit aanbod wordt unaniem aanvaard.

Schrama vraagt binnen welke termijn één en ander zal plaatsvinden. Wormeester geeft aan dat naar zijn mening, afhandeling en bespreking in de commissie P&S kan plaatsvinden.

Meijer meldt dat afhandeling op korte termijn zal plaatsvinden.


9. Vergoedingsregeling medezeggenschap (UR 04-021)

Schrama geeft nadere informatie naar aanleiding van het ontvangen (mail)voorstel van het college.

Wormeester vraagt waarom de UT voor alles behalve voor deze vergoedingen geen semi integrale tarieven hanteert. Hij verzoekt om nogmaals in overleg te treden met het college inzake dit voorstel. Dit zou dan bijvoorbeeld per 1 januari 2005 in kunnen gaan.

Schrama geeft aan dat wat hem betreft de fte-vergoedingen akkoord zijn. Borggreve geeft aan dat UReka akkoord gaat met dit voorstel, verhoging vergoeding van € 563,-- naar € 850,--. Meijer geeft aan dat binnen het door de UR voorgestelde de integrale tarieven belangrijker zijn. Wat hem betreft zijn de fte's akkoord. De UR vervult in deze een voorbeeld functie voor de overige medezeggenschapsorganen op de UT.

Schrama geeft aan dat nader overleg hierover zal plaatsvinden in het presidium overleg.


10. Transfer vakgroep BPM (UR 03-401, 03-372)

Schrama meldt dat nader overleg in de Faculteitsraad CTW een positief advies heeft opgeleverd. Dit volgt zo spoedig mogelijk. In de overlegvergadering zal dit punt als hamerstuk worden afgehandeld.


11. Richtlijnen 'Veiligheid voor derden' en 'Zelfinspectie gebouwen, openbare ruimtes en installaties UT (UR 04-009,a,b ; 04-038, 04-039)

Richtlijn 'Veiligheid voor derden': vanuit de commissie wordt gemeld dat het verschil tussen gebruikers en bezoekers met betrekking tot de toegankelijkheid van gebouwen niet duidelijk is. De verantwoording voor uitvoering ligt bij de Arbocoördinator.

Richtlijn 'zelfinspectie gebouwen': de commissie waardeert de uitvoering in decentrale vorm. Ze wil een toezegging van het college dat de decentrale raden geïnformeerd worden over de inspecties.


Beide concept instemmingsbesluiten kunnen ongewijzigd aan het college verzonden worden.


12. Evaluatie Major-Minor (UR 04-041, 04-028)

Vinke geeft aan dat uit de evaluatie geen beleidsinhoudelijke conclusie naar voren komt inzake de minors. Van Rijn meldt dat er geen afweging plaatsvindt of de doelstellingen gehaald zijn of niet. Eveneens mist hij een financieel plaatje. Tevens zou de fractie graag een bestuurlijke verantwoording hierover van het college zien. Krol geeft aan een efficiëntie vertaalslag van de minors te missen. Wormeester vraagt zich af wat nu de conclusie van het CvB hierover is. Is de minor een succes of niet?

Wallinga-de Jonge meldt dat alle hier genoemde punten van zorg duidelijk naar voren gebracht moeten worden in de brief aan het college.

Schrama meldt dat het college het marktprincipe hanteert, maar dat dit niet volledig geldt. De opleidingen moeten mogelijkheden hebben zelf te beslissen welke minors gegeven worden. Tevens meldt hij dat de effecten van de instroom niet geëvalueerd zijn. Vinke meldt dat hij de conceptbrief aan het CvB op enkele punten zal wijzigen. Hij vindt dat de discussie met het college naar aanleiding van de brief afgewacht moet worden.

Meijer vraag of afronding van dit punt in april kan plaatsvinden.


13. Sectorplan Wetenschap en Technologie (Vertrouwelijk) (UR 04-057, 04-034, 04-003, 03-402, 03-332)

Vertrouwelijk agendapunt


14. Campus Blend (UR 04-029, 04-042

Vinke geeft aan dat er weinig extra te melden valt vanuit de commissie en dat verwezen wordt naar de opgestelde conceptbrief aan het college.

Van Rijn meldt dat vanuit de CC-fractie het belangrijkste punt is dat er geen nieuwe klankbordgroep wordt ingesteld. Het uitgevoerde onderzoek is goed en geeft inzicht.

Wallinga-de Jonge geeft aan geen inhoudelijke opmerkingen te hebben. De fractie ondersteunt de conceptbrief.

Schrama constateert dat de conceptbrief verzonden kan worden aan het college.


15. ICT voor onderwijs & studentenactivisme aan de Universiteit Twente (UR 04-043)

Berends geeft aan dat de insteek van UReka achter deze notitie anders is dan de notitie Campus Blend.

Inhoudelijk betreft het vooral een aanzet tot en voorstellen tot het nader uitwerken van ICT ontwikkelingen binnen de UT (specifiek gericht op studenten). Hij vraagt tevens of deze notitie in de overlegvergadering behandeld kan worden als URaad notitie.

Wormeester vindt dat het een goede notitie is en dat zinnige zaken aangekaart worden. Het is goed om een inventarisatie van zaken/activiteiten te maken. Wel moeten er prioriteiten aangegeven worden. Eveneens wordt een kostenplaatje gemist. Er moet duidelijkheid zijn in informatievoorziening aan derden (bijv. via de website). Hij mist een stukje 'Wat verwachten de gebruikers?', hierover zal afstemming plaats moeten vinden.

Boersma merkt op dat een discussie hierover goed is. Hij benoemt enkele praktische probleemsituaties. Berends kondigt aan deze voorbeelden eventueel toe te zullen voegen.

Schrama vraagt of deze notitie als Uraad-notitie ingebracht kan worden. Iedereen is akkoord hiermee.

Berends meldt de aangegeven opmerkingen zo spoedig mogelijk te zullen verwerken en bij de griffie aan te leveren.


16. Samenstelling CCO (UR 04-040)

Vinke zegt niets aan de conceptbrief toe te hoeven voegen. Betreffende brief kan verzonden worden aan het college.


17. Tuition fee (UR 04-017)

Hartsuiker meldt dat na een uitgebreide voorbereiding in de commissievergadering en extra vragen richting beleidsstaf voorliggende conceptbrief tot stand is gekomen. Er is gemeld dat voor de huidige studenten een overgangsregeling wordt getroffen. De vraag bij dit onderwerp is de rol van de UR hierin en of nu reeds tot besluitvorming gekomen moet worden.

Boersma geeft aan dat op internet al melding gemaakt wordt van de nieuwe prijzen. Wallinga-de Jonge meldt het volgende vanuit de commissie Internationalisering. Er is een stevige discussie gaande hierover. Het is echter geen tweerichting gesprek. De UT volgt met de € 8100,- de andere TU's. Een en ander zou in 3TU verband afgesproken zijn. De € 8100,- is echter niet kostendekkend. Indien dit het geval moet zijn, wordt het bedrag minimaal drie keer zo hoog. Wallinga-de Jonge vraagt zich af of er in deze adviesrecht of instemmingsrecht geldt.

Ribberink meldt dat het collegegeld betreft. Dit valt onder de inschrijvingsregeling in het studentenstatuut. Hiervoor heeft de UR instemmingsrecht. Ook in voorgaande jaren heeft de UR hiermee ingestemd.

Schrama geeft aan dat hierover pas in de aprilvergadering besloten hoeft te worden. Hij merkt op instemmingsrecht te claimen. Berends geeft aan dat naar zijn mening de UR ook instemmingsrecht heeft. UReka wil eventueel al wel deze cyclus instemmen. Wel wil UReka nadere onderbouwing en argumenten van het college horen. Ook inzake de overgangsregeling: voor welke studenten geldt dit. Hij wil een toezegging van het college dat geen tussentijdse verhoging plaatsvindt.

Schrama meldt dat de voorliggende conceptbrief op sommige punten gewijzigd moet worden in sterkere bewoording. Berends vraagt of hij een instemmingsbesluit moet formuleren.

Wallinga-de Jonge stelt voor de brief positief te formuleren: "dat de UR een instemmingsbesluit wil nemen".

Wormeester heeft de volgende punten. De voorstellen verwijzen naar voorgaande stukken. Hij wil graag nadere informatie. De kwestie instemmingsvraag of niet voorleggen aan het college. Het standpunt van de UR moet geformuleerd worden. Als laatste punt wil hij nadere argumenten van het CvB waarom gekozen voor deze hoogte van de Tuition fee. Meijer stelt voor bij andere universiteiten navraag te doen naar de hoogte van de Tuition fee.

Hartsuiker stelt de brief bij.


18. Begroting 2004 (UR 04-007)

Wormeester raadt iedereen aan de begroting maar eens goed te lezen. Het onderwerp hoeft niet op de agenda van de overlegvergadering.


19. Functioneren huidige regeling huisartsenpraktijk (UR 04-046)

De reactie van het college in de overlegvergadering wordt afgewacht. Er wordt geen voorafgaande reactie van de UR opgesteld.


20. Schriftelijke rondvraagpunten (DD-notitie)

Boersma geeft nadere informatie over de notitie "Kantine voorziening". Hij heeft overleg gehad met de directeur van het Facilitair Bedrijf. De directeur gaf aan dat er nieuwe voorzieningen in de Vrijhof worden gerealiseerd. Dit lost echter de huidige problematiek niet op in Langezijds, Waaier en Zilverling. Hij vraagt of de raad nog opmerkingen of suggesties heeft.

Wispels geeft aan het een goed stuk te vinden en zegt dat voor eventuele pilot projecten de 'gedoog-kantines' van CT en TO in aanmerking komen. Het onderwerp is zeker nog geen gepasseerd station. Het prijs- en kwaliteitsniveau kan inderdaad omhoog.

Wormeester merkt op het een fantastisch idee te vinden (als het lukt). Wel zouden de kosten nader gespecificeerd moeten worden. Ook zijn er waarschijnlijk extra investeringen noodzakelijk om de huidige keukens aan te passen aan de nieuwe Arbo eisen. Het inverdienen van de voorzieningen is een goede zaak.

Schrama vraagt of er een UR-rondvraagpunt van gemaakt kan worden. Iedereen gaan akkoord.


TSP: Brinkman vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot TSP. De voorzitter geeft aan dat aansluitend aan deze vergadering (i.v.m het gesprek vrijdag met Huib de Jong) een tactische bespreking van het presidium plaatsvindt. Hierin komt dit punt aan de orde.

Wormeester vult aan dat in het gemailde 'gele katern' informatie over 'de korte klap' vermeld staat. Hierdoor lijkt de move TSP niet meer nodig te zijn.


21. Rondvraag

Ribberink vraagt of het toegezonden tijdschema Verkiezingen UR 2004 nog tot vragen of opmerkingen leidt. De UR moet in deze gehoord worden voordat het vastgesteld kan worden. Het tijdschema is akkoord.


Wallinga-de Jonge heeft diverse punten.

- Benoeming WD IBR. Er wordt gevraagd naar het procedureel verloop van de benoeming. De IR was nog niet ingesteld en de FR blijkt niet gehoord. Afgesproken wordt er een schriftelijk rondvraagpunt van te maken.

- TCO. Hoe vindt de besluitvorming nu verder plaats? Meijer geeft nadere informatie. De commissie is het niet eens met de huidige plannen. Er is formeel nog steeds geen reorganisatieplan en de lopende afspraken hierover zijn nog steeds niet nagekomen. De commissie geeft nog geen advies. Wel blijft de commissie in contact met de betrokken decentrale raden. Wormeester meldt dat het een langdurige kwestie wordt. Hij vindt dat de UR wel actie moet ondernemen. Meijer geeft aan dat dit dan alleen op procedureel gebied kan. Huisman vindt dat het een schriftelijk rondvraagpunt kan worden waarin gevraagd wordt naar het reorganisatieplan en een tijdpad. Meijer mailt een aanzet rond.

- Instellingsplan. Wallinga-de Jonge vraagt of in het kader van de nieuwe ronde voor het Instellingsplan eventuele voorbereidende stukken alvast ter informatie aan de UR gezonden kunnen worden. Schrama geeft aan dat eventuele voorbereidende stukken via het UMT in maart beschikbaar komen. Er is nog geen tijdsplanning. Waarschijnlijk is het niet voor de zomervakantie beschikbaar. Er wordt een rondvraagpunt van gemaakt. Schrama maakt voorstel.


22. Sluiting 15.55 uur.