voor 2004 06 22

Agenda interne vergadering Universiteitsraad


Plaats : LA 3500

Datum : 22 juni 2004

tijd : 13.30 uur


1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen


3.


Verslag van de interne vergadering van 27 april 2004

UR 04-141 en 04-150, bijgaand

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 04-172, bijgaand

informatie

5.

Arbo- en milieumeerjarenplan 2003 – 2006

UR 03-339, in bezit

UR 04-049, bijgaand

UR 04-163, bijgaand

instemming

6.

Begroting Stichting Arbodienst Drienerlo

UR 04-149, bijgaand

informatie

7.

Instellen Instituutsraad IGS

UR 04-164, bijgaand

UR 04-168, bijgaand

vaststellen

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 29 juni 2004

8.

Reorganisatie Technische Dienstverlening

UR 04-170, bijgaand

UR 04-160, bijgaand

UR 04-151,a bijgaand

UR 04-158, bijgaand

instemming

9.

Herziening toepassing Financieel verdeelmodel

documentatie volgt na 15 juni

instemming

10.

Slotregularisatie 2003

UR 04-156a, bijgaand

advies

11.

Financieel Jaarverslag 2003

UR 04-156b, bijgaand

informatie

12.

Ontwerp begrotingsrichtlijnen 2005

documentatie volgt na 15 juni

advies

13.

Algemene gang van zaken

Mogelijke discussiepunten n.a.v. Instellingsplan (SWT):

a. Profiel UT – 2 kernen universiteit?

b. Collegegelddifferentiatie en selectie aan de poort

UR 04-022, bijgaand

UR 04-171,a bijgaand

c. Onderwijs: brede bachelor, doorstoming ba-ma, samenwerking in 3 TU -verband

bespreking

14.

Schriftelijke rondvraagpunten


15.

Rondvraag


16.

Sluiting