UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 04-074

fax


Datum

18 maart 2004

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Agenda interne vergadering Universiteitsraad


Plaats : Zilverling L-200

Datum : 30 maart 2004 : 13.30 uur


1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen


3.

Verslag interne vergadering van 17 februari 2004

UR 04-050, 04-075(vertrouwelijk), bijgaand

vaststellen

4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 04-090, bijgaand

informatie

5.

Nota Personeelsbeleid

UR 04-079, 04-091, bijgaand

advies

6.

ICT voor onderwijs en studentenactivisme aan de UT

UR 04-58 en 04-043 in bezit

UR 04-081 bijgaand

informatie

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 6 april 2004

7.

Sectorplan Wetenschap en Technologie

UR 04-071, in bezit

UR 04-087, bijgaand

informatie (vV)

8.

Vaststelling collegegeldtarieven en Inschrijvingsregeling UT 2004-2005 (incl. tuition fee)

UR 04-088, bijgaand

instemming (teB)

9.

Internationalisering Onderwijs

a.Toetsing Engelse taalvaardigheid

b.TSP

c.Nota internationalisering

UR 04-086 bijgaand

Mogelijke volgt digitaal nog nadere informatie

informatie (deJ)


10.

Financiering lening Vastgoed

informatie (teB)

11.

Aanpassing regelingen financiële ondersteuning studenten

(a. garantiebeurzen en b. regeling topsporters)

UR 04-089, bijgaand

instemming (teB)

12.

Notitie persoonsgebonden leerstoelen

UR 04-085, bijgaand

informatie (deJ)

13.

Schriftelijke Rondvraagpunten


14.

Rondvraag


15.

Sluiting
Ter informatie - en in eerste instantie uitsluitend ter bespreking in de vergadering van de commissie P&S - worden bijgaand toegezonden:

-Arbo- en Milieureglement UT (UR 04-083)

- Herziening crisisplan UT (UR 04-084) draaiboek ter inzageCommissievergaderingen op 23 maart 2004, Spiegel k. 505:


In verband met de komst van de staatssecretaris naar de UT (vanaf 14.00 uur in de Audiozaal van de Vrijhof), wordt voorgesteld eenmalig de commissie vergaderingen van O&O en P&S te combineren.


Commissies O&O en P&S (9.00 uur– 12. 00 uur) Beleidsmedewerker:


Sectorplan Wetenschap en Technologie Van Geffen advies

(Een formele adviesaanvraag zal nog volgen)

Internationalisering onderwijs Kohl informatie

UR-advies Nota Personeelsbeleid de Vries advies

Notitie persoonsgebonden leerstoelen Van Doorn informatie

Aanpassing regelingen financiële ondersteuning Van Klaveren instemming

studenten

Vaststelling collegegeldtarieven en Inschrijvings- Kohl, Punt,

regeling UT 2004 – 2005 Van Klaveren

Arbo en Milieureglement UT Winkler informatie

Herziening crisisplan UT Winkler informatie


Commissie F&V (12.00 uur - 15.00 uur)


Financiering lening Vastgoed (dit n.a.v het Klomp informatie

recente interview in UT-Nieuws).