Nieuwsbrief 2004 01 13 extra

De Universiteitsraad heeft in een extra overlegvergadering op 13 januari advies uitgebracht over de onderwijsjaarcirkel en heeft ingestemd met het beginsel van standaardisatie van de vakomvang van 5 ECTS. College en raad zijn het op de meeste punten eens geworden, met uitzondering van de lengte van de jaarcirkel. De raad volgt het CCO-advies waarin sprake is van "40 echte onderwijsweken", hetgeen impliceert dat in de jaren waarin problemen ontstaan met de vele vrije dagen in het voorjaar compensatie moet worden geboden buiten de 40 weken om. Het College van Bestuur heeft toegezegd met een reactie te komen, maar omdat het probleem het komende studiejaar niet zo groot is, is de kwestie niet urgent.

College en raad zijn het ook eens geworden over de standaard-vakomvang van 5 ECTS. Hoewel de raad de voordelen ziet van enige uniformiteit, vond hij dat er geen sprake kon zijn van een strikte norm die aan alle opleidingen zou worden opgelegd. Op eerdere vragen van de raad over de aard van de "richtlijn" had het college al aangegeven dat er geen sprake is van een oekaze. Op voorstel van de raad is afgesproken dat het als "beginsel" zal worden opgenomen in het Studentenstatuut en dat opleidingen in goed overleg ervan mogen afwijken zolang dit geen problemen geeft voor coördinatie en organisatie.

Op voorstel van de studentengeleding is ook gesproken over de mogelijkheid om geen tentamens te verroosteren direct na een vakantieperiode. Omdat dit weer aanleiding zou kunnen zijn voor nieuwe knelpunten in het rooster, is afgesproken dat het college de Roosterwerkgroep zal verzoeken de mogelijkheid hiervan na te gaan.

Het overleg over de onderwijsjaarcirkel heeft overigens plaatsgevonden op een moment dat de opleidingen al volop bezig zijn met de uitvoering van het betreffende collegebesluit. Het college erkent dat het onderwerp eerder had moeten worden geagendeerd en dat de raad bij de eerste bespreking in december onvoldoende informatie heeft gekregen. Naar aanleiding van kritiek vanuit de opleidingen op de voorstellen van het college heeft de Universiteitsraad de opleidingsdirecteuren om hun mening gevraagd. Vrijwel alle OLD's hebben gereageerd, waarvoor de raad hen erkentelijk is. Uit de reactie kwam weliswaar een op onderdelen kritisch, maar geen geheel eenduidig beeld naar voren. Met name de technische opleidingen hebben bezwaar gemaakt tegen de jaarcirkel van precies 40 weken. Ook de jaarlijkse aanpassingen van het curriculum vormen een grote belasting, maar de optie om voor één jaar pas op de plaats te maken was voor de raad niet opportuun gezien de fase waarin de voorbereidingen reeds verkeren.


Contactgegevens:

Voorzitter UR: Geerten Schrama (g.j.i.schrama@utwente.nl; Capitool A3-04; tel. 3208)

Griffier UR: Jacqueline Ribberink (j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl; Spiegel 504, tel. 2027)