Nieuwsbrief 2004 09 28

Nieuwsbrief Universiteitsraad september 2004De eerste cyclus van het nieuwe URaadjaar, in de nieuwe samenstelling, is inmiddels al weer afgerond. De nieuwe lichting URaadsleden probeert zijn draai te vinden, in samenwerking met de oude URaadsleden. Gezamenlijk zijn we bezig geweest met de volgende onderwerpen;


Het instellingsplan

Deze cyclus stond vooral in het teken van het Instellingsplan. Er zijn nu concrete afspraken gemaakt over de UT brede discussie, welke ingeleid zal worden met een discussie op een digitaal forum. Na een eerste inventarisatie van de onderwerpen zullen er groepsgewijze discussiebijeenkomsten gehouden worden (faculteiten, studenten, diensten). Hierbij zal op uitnodiging van de UR een lid van het College van Bestuur aanwezig zijn om antwoord te kunnen geven op vragen. De uitkomsten van de verschillende discussies zullen bijdragen aan de discussie tussen Universiteitsraad en College van Bestuur en aan de uiteindelijke besluitvorming van de UR.

Na de vraag van de Universiteitsraad over het tijdstraject heeft het College van Bestuur aangegeven vast te willen houden aan het uitgangspunt van afronding van besluitvorming aan het eind van 2004. Dit geeft wel een zekere tijdsdruk op verdere discussie.


Gemeenschappelijke regeling 3TU’s

Verder is er een concept Gemeenschappelijke Regeling 3TU’s verschenen, waarin afspraken staan over samenwerking tussen de drie Technische Universiteiten. De medezeggenschapsraden van Delft, Eindhoven en Twente gaan hierover op 14 oktober met elkaar en met het Voorzittersoverleg een opiniërende bespreking voeren. Aan het eind van het jaar zal dan de definitieve versie aan de Universiteitsraad worden voorgelegd.


En verder

Naast bovenstaande grote onderwerpen speelt ook nog een aantal andere zaken. Zo zijn afgelopen overlegvergadering de “Regeling bedrijfsafval en gevaarlijk afval UT” en (na aanpassing van een inconsistentie) de “Regeling PC-privé voor studenten” aangenomen. Verder is er een wijziging van het UR-reglement geweest. Dit om duidelijkheid te scheppen over onze advies- en instemmingrechten, als het gaat om het studentenstatuut en de oprichting van privaatrechtelijke rechtspersonen.

Ook heeft het College van Bestuur, in antwoord op vragen van de Universiteitsraad, toegezegd extra prioriteit te willen geven aan het oplossen van de problematiek van de gebrekkige e-mail voorziening van studenten. In antwoord op de vraag over de openstelling van pc- en practicumzalen voor alle studenten geeft het College van Bestuur aan dat algemene openstelling op veel praktische bezwaren stuit bij de faculteiten. Uit een onderzoek naar de frequentie van gebruik van de algemene pc-zaal in de Vrijhof blijkt dat er hier vooralsnog voldoende ruimte is. Mocht in de toekomst blijken dat de capaciteit in de algemene zaal ontoereikend is dan zal hier opnieuw naar gekeken worden.