nieuwsbrief 2004 08 31

Nieuwsbrief Universiteitsraad augustus 2004


Het zomerreces is ook voor de Universiteitsraad voorbij. Op 31 augustus is de fakkel overgedragen aan een nieuwe ploeg, die het nieuwe raadsjaar vol goede zin tegemoet ziet. De overdracht vond plaats voorafgaand aan een extra overlegvergadering met het College van Bestuur.


Concept-instellingsplan

Met het College van Bestuur is het eerste concept van het nieuwe Instellingsplan besproken. Het instellingsplan is het wettelijk voorgeschreven document waarin universiteiten de hoofdlijnen van beleid voor de komende jaren (2005-2010) uiteen zetten. De Universiteitsraad heeft daarbij instemmingsrecht.

In de ogen van de Universiteitsraad impliceert het nu voorliggende concept ingrijpende veranderingen op vrijwel alle beleidsterreinen. Natuurlijk hebben deze veranderingen zich al geruime tijd terug aangekondigd, zoals het college stelt, maar het Instellingsplan is wel de eerste keer dat daar formele besluitvorming over plaatsvindt.

De grote veranderingen betreffen onder andere het bachelor-onderwijs (brede bachelors, bindend studieadvies en halvering van het aantal vakken); de profilering als technische universiteit en de positie van de maatschappijwetenschappen; meer selectiviteit in de interne financiering van het onderzoek; uitwerking van de samenwerking met Delft en Eindhoven. Wat dit laatste betreft zijn de hoofdlijnen van het Sectorplan van maart terug te vinden in het concept-Instellingsplan, maar nog steeds zonder nadere specificatie van de bestuurlijke aspecten van zaken als de 3TU Graduate School. Wel spreekt de Universiteit Twente zich nu uit voor een uiteindelijke fusie.

Het college benadrukt ook dat het een ‘document in wording’ is, dat in de komende maanden nog nader uitgewerkt en mogelijk bijgesteld moet worden. De Universiteitsraad ziet de discussies over het Instellingsplan als haar belangrijkste taak in de komende tijd en benadrukt ook het belang van draagvlak voor het nieuwe beleid. Afgesproken is dat college en raad nader zullen overleggen over de wijze waarop de gehele UT-gemeenschap hierbij kan worden betrokken.


Nadere documentatie:

Met het CvB is overeengekomen dat de integrale tekst van het concept-Instellingsplan op het web zal worden geplaatst. Onderstaande link verwijst naar de versie die op de URaad site is geplaatst. Concept Instellingsplan 2005-2010

Berichtgeving in UT Nieuws over het Instellingsplan en

verslag van de overlegvergadering


Collegegeldtarieven 2005-2006

De Universiteitsraad heeft positief geadviseerd over de collegegeldtarieven voor het volgende studiejaar. Het discussiepunt betrof de hoogte van de “tuition fee”, het collegegeld voor studenten van buiten de EU (€8.150 voor beta- en €6.200 (voor gamma-opleidingen). Deze bedragen zijn nu gebaseerd op “gederfde inkomsten” uit de bekostiging door het ministerie. De Universiteitsraad meent dat de tarieven zouden moeten worden gebaseerd op de feitelijke en integrale kosten die de UT maakt voor het opleiden van studenten. Het college is het daar in principe mee eens, maar stelt dat het tot nu toe niet mogelijk is gebleken deze kosten te berekenen. Afgesproken is om in gezamenlijk overleg na te gaan of dit in de toekomst wel mogelijk is.


PC-privé voor studenten

Vrijwel gelijktijdig met het afschaffen (door de regering) van de PC-privé voor medewerkers, heeft het college de regeling voor studenten (renteloze lening) aan de Universiteitsraad voorgelegd. Nadat de raad heeft gewezen op een inconsistentie in de regeling die nadelig is voor studenten die minder dan een jaar te gaan hebben in hun bacheloropleiding, heeft het college toegezegd het probleem nader te onderzoeken en de regeling eventueel aan te passen.


Nieuwe Universiteitsraad

Op 31augustus is de nieuw gekozen Universiteitsraad aangetreden. De studentengeleding is geheel vernieuwd en bestaat nu uit: Gerard Bijleveld (UReka, fractievoorzitter); Caspar Bosschaart (UReka); Lodewijk Bouwman (Campus Coalitie); Jonathan Brugge (UReka); Maike van Doorn (UReka) Mathijs Girisch (UReka); Judith van der Mark (UReka); Floris Waals (Democraten Drienerlo) en Paul Zuurbier (UReka).

De personeelsgeleding wordt gevormd door negen leden van de Campus Coalitie: Hanneke Becht (fractievoorzitter); Gert Brinkman; Frans Houweling; Rutger IJzermans; Dick Meijer; Bernadette Pol; Herman Poorthuis; Geerten Schrama; en Herbert Wormeester.

Binnen de raad zijn de volgende functie verkozen:

Voorzitter UR: Geerten Schrama.

Vice-voorzitter UR: Gerard Bijleveld.

Voorzitter commissie Onderwijs & Onderzoek: Maike van Doorn.

Voorzitter commissie Financiën & Vastgoed: Herbert Wormeester.

Voorzitter commissie Personeel & Studenten: Dick Meijer (voor studentenzaken: Lodewijk Bouwman).