2004 09 28

UR 04 308


Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitraad van 28 september 2004


Verslag van de overlegvergaderting van 31 augustus 2004

Het convenant tussen de Gemeente Enschede, de Provincie en de UT inzake het realiseren van een Kennispark zal de UR alsnog toegezonden worden.


Regeling bedrijfsafval en gevaarlijk afval UT


De Universiteitsraad

gezien:

De Regeling bedrijfsafval en gevaarlijk afval UT (UR 04/236, 361.831/PA&O);

Het Arbo- en Milieu meerjarenplan Universiteit Twente 2003 – 2006 (UR 03/339);

De notitie “Arbo- en Milieuzorg bij de UT: naar een optimale organisatie” september 2003 (UR 03/280);

overwegende dat:

Het wenselijk is dat de wijzigingen ten aanzien van de regelgeving en van de organisatie van verwerking en afvoer in één nieuw document worden vastgelegd.

gehoord:

de toelichting van de betrokken PA&O-beleidsmedewerker;

besluit:

in te stemmen met de Regeling bedrijfsafval en gevaarlijk afval UT.Regeling PC - privé voor studenten


De Universiteitsraad

gezien:

het voorstel voor de gewijzigde PC privé-regeling voor studenten UT (UR-04-247)

het gewijzigde voorstel (UR-04-280) na bespreking in het overleg van 31 augustus 2004.

gehoord:

de beraadslagingen

het positieve advies van de Werkgroep Afstudeer Regelingen.

overwegende dat:

het wenselijk is de goed functionerende PC privé-regeling te continueren na aanpassing op de ingevoerde BaMa-structuur;

in het nieuwe voostel het in het overleg geconstateerde probleem ten aanzien van pre - master studenten en studenten met een “verweven” programma ondervangen is

besluit:

in te stemmen met PC privé-regeling voor studenten UT (UR-04-280) en de aldus gewijzigde Regeling op te nemen in het Studentenstatuut van de UT.Wijziging UR - Reglement


De Universiteitsraad

gezien:

de brieven UR 04-098, UR 04-273 (DUB/362.064/Zdt) en UR 04-281 (DUB/363.436/Zdt)

overwegende dat:

het wenselijk is duidelijkheid te verschaffen over de interpretatie van de bevoegdheid van de UR ten aanzien van het studentenstatuut;

het voorts wenselijk is reglementair het adviesrecht van de UR vast te leggen ten aanzien van het beleid, alsmede majeure wijzigingen hiervan, met betrekking tot het oprichten van privaatrechtelijke rechtspersonen;

gehoord:

de beraadslagingen

de bevestiging van het college van de interpretatie door de UR van het instemmingsrecht op het studentenstatuut, te weten: instemmingsrecht op deelregelingen van het studentenstatuut die de financiële ondersteuning van studenten betreffen en adviesrecht op de overige deelregelingen

besluit:

in te stemmen met de door het CvB voorgestelde wijziging van het UR - Reglement.


Concept – Instellingsplan

Het college zegt toe na te zullen gaan of de besluitvorming rond de instellingsplannen van Delft en Eindhoven inmiddels afgerond is en zal de UR hiervan in kennis stellen.

De Perspectiefnota 3 TU’s wordt - zodra deze gereed is - aan de UR toegezonden.


Schriftelijke rondvraagpunten

E-mailvoorziening studenten

Het CvB zal extra prioriteit geven aan het oplossen van de problematiek van de gebrekkige e-mailvoorziening van studenten en is zonodig bereid daar extra middelen voor ter beschikking te stellen.

Openstelling van pc-en practicumzalen

Het college heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van de algemene pc-zaal in de Vrijhof en concludeert op basis daarvan dat er op dit moment geen aanleiding is het algemene gebruik van pc-zalen uit te breiden. Het desbetreffende inventarisatierapport zal de UR toegezonden worden, aldus het college.


Rondvraag

Desgevraagd zegt het CvB toe de tussentijdse financiële rapportage t/m augustus 2004 aan de UR te zullen doen toekomen.