2004 04 06

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitraad van 6 april 2004


Verslag (UR 04 – 078)

Het college bevestigt desgevraagd de in de vorige overlegvergadering gedane toezegging om de rapportage van de Wetenschappelijke Raad met betrekking tot de portfolio analyse aan de UR toe te zenden.


Aanpassing regelingen financiële ondersteuning studenten: (a. garantiebeurzen en b) regeling topsporters (UR 04 – 103)

a. Garantiebeurzen

De Universiteitsraad

gezien:
- de evaluatie - notitie (DiSC/20777 d.d. 10 februari 2004);
- de schriftelijke toelichting (UR 04-089);

- het voorgenomen besluit van het CvB van 15 maart 2004 luidend
” - de Regeling Garantiebeurzen te wijzigen door artikel 12 uit de Regeling te schrappen; de aldus gewijzigde Regeling Garantiebeurzen voor onbepaalde tijd te continueren en deze op te nemen in het Studentenstatuut van de UT”.

gehoord: het positieve advies van de Werkgroep Afstudeerregelingen (WAR).

overwegende:

- de wens van de UT om één of meer instrumenten in het kader van het UT-beurzenbeleid te hanteren mede ter verhoging van de instroom van studenten;

-dat de invloed van de Regeling op de instroom van eerstejaars zodanig is dat het

(financieel) voordelig is de Regeling voor onbepaalde tijd te continueren;

- dat artikel 12 van de Regeling - waarin is bepaald dat de regeling ook op HBO-studenten van toepassing is - is achterhaald en derhalve kan worden geschrapt.

besluit:

in te stemmen met genoemd CvB-besluit en de aldus gewijzigde Regeling op te nemen in het Studentenstatuut van de UT.


b. Regeling ondersteuning topsport

De Universiteitsraad

gezien:
- de schriftelijke toelichting (UR 04-089);

- de notitie “Topsport op de UT” (januari 2004, hoofd Sportcentrum);

- het voorgenomen besluit van het CvB van 15 maart 2004, luidend
”De huidige Regeling Ondersteuning Topsporters (DiSC/4603/FvK, april 1999) zoals opgenomen in het Studentenstatuut UT per 1 september 2004 in te trekken en deze per die datum te vervangen door de nieuwe Regeling Ondersteuning Topsporters (DiSC/12600/ FvK, september 2004) en deze op te nemen in het Studentenstatuut van de UT. De nieuwe Regeling vast te stellen voor een periode van 2 jaar en deze tijdig te evalueren”

gehoord:

het positieve advies van de Werkgroep Afstudeer Regelingen (WAR), de Commissie Verlening Afstudeersteun (CVA), de Sportraad en de Student Union;

overwegende:

- de breed aan de UT levende wens om met een verbeterde Topsportregeling de UT nog aantrekkelijker te maken voor studenten

- dat de aangepaste Topsportregeling kan worden uitgevoerd uit een bestaand budget en er derhalve geen nieuw budget hoeft te worden toegewezen.

besluit:

in te stemmen met genoemd CvB-besluit en de aldus gewijzigde Regeling op te nemen in het Studentenstatuut van de UT.
UR - advies Personeelsbeleid (UR 04-091-v4)

Het college zegt zeer ingenomen te zijn met het UR - advies en zal de inhoud daarvan meenemen in het vervolg van de ontwikkeling van het personeelsbeleid. Afgesproken is dat een schriftelijke reactie op dit moment niet nodig is. Een onderdeel van het advies (kwaliteitsbewaking) zal in de binnenkort te verschijnen notitie inzake Kwaliteitsborging terugkeren.


Vaststelling collegegeldtarieven en Inschrijvingsregeling UT 2004 – 2005 (UR 04 – 098, UR 04 – 095)

Het college en de UR verschillen van mening over de interpretatie van de bevoegdheid van de UR ten aanzien van het studentenstatuut (UR 04-098). In het verleden gemaakte afspraken over adviesrecht met betrekking tot in het studentenstatuut opgenomen regelingen, zoals de Inschrijvingsregeling UT, zullen door het college gerespecteerd worden, maar het CvB is van mening dat dit geen betrekking heeft op de Vaststelling van de hoogte van het collegegeld.

Ook met de voorgestelde aanpassing van het UR-Reglement, waardoor adviesrecht zou ontstaan voor de UR in geval van “het oprichten van dan wel deelnemen in een privaatrechtelijke rechtspersoon , waarbij direct of indirect sprake is van meerderheidsdeelneming dan wel beslissende zeggenschap van de UT” gaat het college niet akkoord. Wel wordt adviesrecht ten aanzien van het beleid van het CvB met betrekking tot dergelijke juridische constructies aangeboden.

Afgesproken is deze problematiek in kleiner comité met het presidium nader te bespreken.


Het college zegt toe aan de thans ingeschreven niet-EER studenten duidelijkheid te zullen geven over de te verwachten verhoging van de Tuition Fee voor het volgende studiejaar.

In afwachting van het advies van de desbetreffende commissie van de CCO over een kwaliteitsborgingssysteem neemt het CvB de UR suggestie met betrekking tot de Engelse taalvaardigheid van masterstudenten op dit moment niet over.


De Universiteitsraad adviseert vervolgens positief met betrekking tot de aanpassing van de Inschrijvingsregeling UT 2004 – 2005.


Sectorplan Wetenschap en Technologie (UR 04 – 071 en UR 04 – 104)

Ter vergadering wordt namens het Voorzittersoverleg van de drie TU’s de officiële adviesaanvraag aan de drie medezeggenschapsraden uitgereikt. Het college bevestigt dat als een van de eerste punten het begrip ,”doorzettingsmacht” verduidelijkt en definitief gemaakt moet worden.


ICT voor onderwijs en studentenactivisme aan de UT (UR 04 - 097)

Het college zal de stuurgroep integrale kwaliteitszorg vragen advies te geven over de in de UR - brief genoemde problemen ten aanzien van contentbeheer en applicatie integratie en zegt toe de diverse projectresultaten aan de UR te zullen voorleggen. Kort na de zomer zal het college hierop in de raad terugkomen.


Rondvraag

- Het CvB zegt desgevraagd toe zich te willen beraden over het idee van een centraal Ba – Ma loket voor studeerbaarheidsproblemen van studenten en zal met de opleidingsdirecteuren overleggen over een mogelijke aanpak hiervan.

- Mede in verband met de komende verkiezingen zal het college in overleg met het Bureau Communicatie kijken naar een eenduidige plaats op de homepage van de UT ten behoeve van de medezeggenschap.

- Ten aanzien van de samenstelling van de CCO bevestigt het college te zullen blijven vasthouden aan de aanwezigheid van twee studenten daarin, onder toevoeging van de opmerking dat nog geen definitieve besluitvorming over de nieuwe structuur heeft plaatsgehad.