UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

BBgebouw – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR-03.171

fax


Datum

15 mei 2003

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@bcvb.utwente.nl


Betreft: agenda overlegvergadering Universiteitsraad op dinsdag 20 mei 2003

(Achter de agendapunten zijn de desbetreffende portefeuillehouders vermeld)


Plaats : INF L200

tijd : 12.30 uur (NB: gewijzigde aanvangstijd)


1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen

UR 03-175 VSNU-SAC


3.

Verslag van de overlegvergadering van 15 april 2003

UR 03-167, bijgaand

vaststellen

4.

Vastgoed

UR 03-109 en 109a in bezit

UR 03-145 in bezit*

a. O&O Centrum

b. Project III en project I

instemmen (vV)

5.

Twente Scholarship Program

UR 03-157 in bezit*

UR 03-168, bijgaand

eerste bespreking (deJ)


6.

Portfolio analyse

UR 03-148 in bezit*

UR 03-172, bijgaand

advies (vV)

7.

Overleg drie TU's

UR 03-159 in bezit*

UR 03-169, bijgaand

informatie (vV)

8.

UFO, implementatieplan

UR 03-056 in bezit*

UR 03-173, bijgaand

informatie (deJ)

9.

Evaluatie verdeelmodel, voortgangsrapportage

informatie (teB)

10.

Arbo-en milieujaarplan en - jaarverslag

UR 02-386 in bezit*

UR 03-160, bijgaand

informatie (deJ)

11.

BBR

eerste bespreking (vV)

12.


Schriftelijke rondvraagpunten

a.Technische Geneeskunde, stavaza

b.Instroom/doorstroom HBO-p studenten

c.CvB-besluiten m.b.t. USE, Bastille en UT-Catering d.d. 22 april 2003

d.Jaarverslag UT, informatie mbt salariëring leden CvB

UR 03-174


14.

Rondvraag


15.

Sluiting

* Deze documenten zijn al in het bezit van de raadsleden van de Universiteitsraad, voor de andere ontvangers van deze agenda zijn de betreffende stukken, voorzover betrekking hebbend op deze cyclus, bijgevoegd.