UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

BBgebouw – kamer 500
Agendapunt
UR

03-268Vergadercyclus

07-10-2003

Verslag interne vergadering d.d. 26 augustus 2003-08-27


Aanwezig:

U-Raad:

Campus Coalitie: Becht, Brinkman, Van Doorn, Houweling, Meijer, Van Rijn, Schrama (vz), Wormeester

UReka: Beeker, Berends, Borggreve, Hartsuiker, Hazebroek, Holkers, Huisman, Hummel, Krol, Vinke, Wispels

DD: Wallinga-de Jonge, Van Benthem

Griffie:

Ribberink, Peijster (verslag)


Afwezig:

De Olde (z.k.), Meijer (m.k.), Bulter (m.k.), T. Boersma (m.k.)
1.Opening en vaststelling van de agenda

De voorzitter opent de vergadering om 16.05 uur en heet allen welkom.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld met de opmerking dat het bij punt 5. om definitieve vaststelling van de leden voor de verschillende commissies gaat.


2. Kennismaking

De voorzitter verzoekt de aanwezigen zich in een kort rondje even aan elkaar voor te stellen.


3. Mededelingen

De voorzitter heeft drie korte mededelingen betreffende zaken die tijdens de vakantieperiode gespeeld hebben.

- De situatie doet zich vanaf komend jaar voor dat D. Meijer (lid UR) eveneens in de OPUT vertegenwoordigd is. Hiervoor zijn met het College van Bestuur afspraken vastgelegd. Formeel is vastgelegd dat officiële informatie-uitwisseling alleen via de voorzitters van beide organen zal plaatsvinden.

- BBR: via intern overleg tussen het college en de UR zijn de voorstelde aanpassingen gemaakt. De voorzitter verzoekt Berends zich nog over het punt van de betrokkenheid van een student bij het opleidingsbestuur te buigen. In de overlegvergadering zal het BBR ter instemming voorgelegd worden.

- Sectorplan Technologie & Wetenschap (kwartetten): de voorzitter geeft voor de nieuwkomers een korte uitleg over het plan en de stand van zaken. Op verzoek van de 3UR's van de 3TU's zal volgende week overleg plaatsvinden met de voorzitter van de stuurgroep (Loek Hermans). Het zal een verkennend gesprek zijn gericht op de toekomst/verwachtingen.


De voorzitter vraagt of er nog andere mededelingen van de leden zijn.

Ribberink geeft aan dat zij een infomap heeft opgesteld voor de nieuwe leden van de UR (en ter informatie voor de oude). Deze map wordt na afloop van de vergadering uitgereikt.


Wormeester meldt dat de commissie naamgeving gebouwen bij elkaar is geweest en dat er vele inzendingen ontvangen zijn. De namen zijn gekozen en de officiële bekendmaking volgt binnenkort.


4. Verslag interne vergadering d.d. 24 juni 2003 (UR 03 248)

Per pagina

Pagina 1: De gedeeltelijke aanwezigheid geldt voor Van Rijn en niet voor van Doorn.

Pagina 3: agendapunt 9 (reg. 24) wordt gewijzigd in: "Er wordt afgesproken dat Wormeester het conceptbesluit formuleert".

Extra agendapunt Portfolio analyse: (reg. 49) de formulering wordt gewijzigd in "… het advies van de UR met betrekking tot de mogelijkheid additionele middelen ook in te zetten voor niet-tijdelijk personeel niet overneemt …..".

Pagina 4: regel 58 wordt gewijzigd in "Van Rijn komt binnen".


Naar aanleiding van:

Agendapunt 6 wijziging implementatieplan DUB: Becht meldt dat het aangegeven tijdschema waarschijnlijk verschoven wordt aangezien de dienstraad ITBE nog steeds geen plan van de directeur ITBE hierover heeft ontvangen.

Agendapunt 14 Rondvraagpunt Vrijhof: Van Rijn vraagt of dit punt afgehandeld is. Berends geeft aan dat dit in de overlegvergadering van 1 juli besproken en afgehandeld is.


Met inachtneming van bovenstaande wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.


5. Verslag formatieoverleg nieuwe UR d.d. 1 juli 2003 (UR 03-261)

Er volgt een puntsgewijze behandeling en indien mogelijk vaststelling van de functies c.q. vertegenwoordigingen door de leden in de commissies.

Voorzitter UR - Schrama

Vice voorzitter - Borggreve

Commissie F&V - Wormeester blijft voorzitter.

Commissie P&S - Hartsuiker wordt voorzitter. Dick Meijer zal aanspreekpunt zijn bij personeelsaangelegenheden waarvoor de bevoegdheden alleen bij de personeelsgeledingen liggen.

Commissie O&O - Vinke wordt voorzitter.

Presidium: de voorgestelde indeling en werkwijze is akkoord en wordt hierbij vastgesteld.


De voorstellen van het presidium met betrekking tot vergoedingen medezeggenschap zijn door de voorzitter aan het college voorgelegd.

Borggreve plaatst de opmerking dat afgesproken was het bedrag voor studentgeledingen te verhogen naar € 1000,-- p.p.p.jr. in plaats van de beschreven € 960,--.


Vertegenwoordigingen namens of vanuit de UR:

WAR: 3 leden, Hylke Wispels, Laurens Krol (UReka) + vacature. Tijdens de WAR vergadering (as. vrijdag) vindt een nadere bespreking inzake vertegenwoordiging door een derde persoon plaats.

StAC: wordt nog nader besproken.

CCO: het voordrachtsrecht voor vertegenwoordiging van student-leden ligt bij de UR (nieuwe BBR). De zittingsduur is voor onbepaalde tijd. Indien er wijzigingen optreden zal dit dus met de huidige vertegenwoordigers besproken moeten worden. Afgesproken wordt dat de UR bij selectie van kandidaten voor de CCO zal trachten te putten uit de op dat moment functionerende studentenvertegenwoordigende organen binnen de UT. Nadere bespreking in volgende vergadering.

Cie. Veiligheid: over de studentvertegenwoordiging volgt nader bericht.

Cie. RSI: Liesbeth Hartsuiker

Studentenberaad ITBE: Ronald Vinke

Bastille: afgesproken wordt dat Jeroen Borggreve als contactpersoon namens de UR zal fungeren inzake huisvesting Bastille richting de Student Union


Indeling Commissies:

Cie. O&O: Vinke, Huisman, Krol, Wallinga, Bulter, Brinkman, Van Rijn, Schrama, Wormeester

Cie. P&S: Hartsuiker, Meijer, Schrama, Van Rijn, Berends, Boersma

Cie. F&V: Wormeester, Van Benthem, Becht, Houweling, Meijer, Schrama, Wispels, Borggreve


Hiermee is het besprokene definitief vastgesteld.


6. Actiepuntenlijst (UR 03 265)

Schrama geeft aan dat dit document geen formele status heeft maar slechts als interne UR notitie fungeert. Invoer geschiedt door Schrama en Ribberink waarbij eventuele aanvulling via het presidium welkom is.


7. Vergaderschema 2004 (UR 03 262)

Het vergaderschema is opgesteld op basis van input gegevens vanuit het CvB. Opgemerkt wordt dat er een optimistisch tijdspad gesteld wordt voor het vaststellen van de Begroting (7 december 2004).

Het schema is hiermee definitief.


8. Rondvraag Geen.


9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 16.55 uur en bedankt de scheidende student-leden voor hun inbreng. De borrel en het diner ter gelegenheid van het afscheid vinden aansluitend plaats in de Vrijhof.