UNIVERSITEITSRAAD

griffie

BBgebouw – kamer 500
Agendapunt

Verslag interne vergadering d.d. 24-06-2003UR

03-248Vergadercyclus

01-07-2003

Verslag van de interne vergadering van de Universiteitsraad op dinsdag 24 juni 2003Aanwezig:

U-Raad:

Campus Coalitie: Becht, Bulter, Van Doorn, Houweling, Meijer, Van Rijn (gedeeltelijk), Schrama (vz), Wormeester

UReka: Beeker, Berends, Hazebroek, Holkers, Huismanl

DD: Wallinga-de Jonge, Van Benthem

Griffie:

Ribberink, Peijster (verslag)


Afwezig:

De Olde (z.k.), Brinkman (m.k.), Hummel (m.k.)
1.Opening en vaststelling van de agenda

Schrama opent om 13.37 uur de vergadering en deelt mee dat een machtiging is afgegeven door Hummel aan Hazebroek.


De agenda wordt als volgt vastgesteld.

- Laptops in het onderwijs komt na agendapunt 4.

- Digitale Universiteit; wordt niet inhoudelijk in de overlegvergadering besproken maar wordt na agendapunt 10 kort besproken.

- Portfolio; er volgt een korte procedurele afstemming eveneens na agendapunt 10.

- Huisartsenpraktijk; hierover moet een reactie aan het CvB geformuleerd worden voor de overlegvergadering.


2.Mededelingen

3TU-3UR's met betrekking tot het Sectorplan Wetenschap en Technologie. Er volgt een kort verslag van de bespreking. Een gezamenlijk persbericht is in de maak. De cie. Hermans wordt benaderd om te vragen hoe de medezeggenschap binnen dit proces vorm gegeven wordt. De bespreking is in goede constructieve sfeer verlopen.


Afstemming UR-OPUT De voorzitters van beide organen zijn met elkaar in gesprek. We willen komen tot een convenant (incl. het CvB) over de relaties, de functies en de procedures.


Bijeenkomst formatie nieuwe UR De bespreking is in goede sfeer verlopen. Volgende week volgt een afrondend tweede gesprek.


3.Verslag interne vergadering 13-05-2003 (UR 03-166)

Per pagina. Pag. 1: reg. 33. Mededelingen. Het woord vertrouwelijk wordt tussengevoegd.

Pag. 2 regel 26. Naam Wormeester foutief.

Pag. 2 regel 56. 4e punt wijzigen in "de meerderheid van de raad"

Pag. 3 regel 50. Toevoegen kunnen tussen Personeelsleden en worden

N.a.v. het verslag: geen opmerking

Met inachtneming van bovenstaande wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.


4. Ingekomen-/uitgaande post (UR 03-198)

Geen opmerkingen.


Extra agendapunt Laptops in het onderwijs:

Van Doorn geeft enige informatie inzake de invoering van laptops in het onderwijs op de UT. Het betreft in ieder geval 4 opleidingen. Er zijn vragen omtrent de service, garantie, medezeggenschap, kosten voor studenten, de verplichting van aanschaf, consequenties voor het curriculum van de opleidingen, consequenties i.v.m. preventieve gezondheid (RSI). Becht geeft aan dat komende donderdag (26-06) een vergadering gepland staat met de verantwoordelijke voor invoering (ITBE). Afgesproken wordt dat de cie. P&S inventariserende gesprekken zal voeren en een 'voorzet' zal geven aan de UR.


5. BBR (UR 03-195, UR 03-195a)

Alle fracties geven aan dat op dit moment geen nadere bespreking noodzakelijk is. Ribberink zal de in overleg met het presidium opgestelde tweede reactie n.a.v. de antwoorden aan het CvB voorleggen.

Kort wordt aangegeven dat dit punt wellicht besproken gaat worden in de informele (overleg)bijeenkomst om 17.30 uur in de Drienerburght. Meijer, Wallinga-De Jonge, Wormeester en Van Doorn geven aan daarbij niet aanwezig te zullen zijn.


6. Wijzigingen implementatieplannen (UR 03-197 en UR 03 197a)

De voorzitter geeft een korte inleiding inzake het voorstel voor de wijzigingen bij DUB en vraagt de aanwezige leden van de Dienstraden ITBE en Stafdiensten om nadere uitleg.

Hij geeft aan dat de Universiteitsraad het betreffende onderwerp pas kan bespreken na ontvangst van de adviezen van de dienstraden.

Meijer stelt voor dat de Dienstraden, de UR en de Vakbonden (OPUT) een gezamenlijk procedurevoorstel opsturen.


Becht (vz. Dienstraad ITBE) geeft aan dat het door de DR ITBE ontvangen voorstel van de directeur ITBE teruggetrokken is. Een nieuw voorstel wordt waarschijnlijk 12 juli ontvangen. Hierdoor is de procedure van advies als volgt: uiterlijk 11 augustus nieuw voorstel beschikbaar, 18 augustus DR-vergadering, 25 augustus definitieve adviesvraag van directeur ITBE, binnen 30 dagen advies.


Peijster (secretaris Dienstraad Stafdiensten) geeft aan dat naar aanleiding van een informerend gesprek met Binsbergen voorafgaand aan het voorstel reeds vragen aan het college zijn gesteld. Tegelijkertijd met de ontvangst van het voorstel werden de gestelde vragen beantwoord. Aan alle medewerkers van DUB is gevraagd om een eventuele reactie op het voorstel. Op dit moment ligt een concept-reactie ter interne bespreking bij de DR-leden. Hierna wordt deze reactie met DUB besproken. In deze reactie staat al aangegeven dat nog geen advies gegeven kan worden omdat er nog vele vragen zijn. In ieder geval is er geen advies mogelijk vóór 1 juli.


Schrama vraagt of alle leden akkoord gaan met het voorstel om in de vergadering van 1 juli alleen de procedure te bespreken en niet inhoudelijk op het voorstel in te gaan (dit dus pas na ontvangst van de adviezen van de Dienstraden).

In de brief aan het CvB moeten de volgende punten opgenomen worden:

1. geen uitspraken over inhoudelijke punten alleen de procedure;

2. het 'voorstel wijzigingen …' lijkt op een nieuwe reorganisatie, OPUT inlichten?

3. sociaal plan van toepassing in procedure?;

4. vacature Directeur DUB c.q. functie wijzigen. Hiervoor geldt horen Dienstraad DUB, expliciet vermelden.

Ribberink maakt een procedurevoorstel in overleg met Schrama.


Overige wijzigingen (UR 03 197) Naar aanleiding van de ontvangen opgave hierover van PA&O. De genoemde wijzigingen bij GW en BBT gaan ter bespreking in het UMT. Er is op dit moment nog geen nadere informatie hierover bekend.

Meijer verzoekt namens de fractie of er een overzicht 'stavaza herplaatsing' bij de commissie opgevraagd kan worden (mag ook mondeling). Aangegeven wordt dat deze informatie aanwezig is en dat het opgevraagd zal worden bij het CvB.


7. Samenwerkingsovereenkomsten partners Technische Geneeskunde (UR 03-169)

De hiervoor opgestelde brief aan het CvB voor de overlegvergadering kan verzonden worden.


8. Slotregularisatie (UR 03-180)

Er wordt in zijn algemeenheid over betreffende notitie gesproken. Wormeester stelt een advies op. Hierin worden de volgende onderwerpen opgenomen:

- het late tijdstip van toezending i.v.m. mogelijkheden van advies. Dit mede in relatie tot advies voor het financieel jaarverslag 2002;

- graag aandringen op tijdige toezending van stukken aan de UR;

- verzoek om eventuele toezending concept-versies;

- procedurele punten.


9. Financieel verslag 2002 (UR 03-199)

Dit punt zal niet apart besproken worden tijdens de overlegvergadering maar wordt toegevoegd aan de 'Bespreking Algemene gang van zaken' in aanwezigheid van de RvT. Er volgt een korte discussie over nog bestaande vragen die leven bij een deel van de UR-leden.

- Geen achterliggende informatie wordt gegeven over tekort van M€ 10. Graag verzoek om nadere uitleg, analyse en achterliggende cijfers. Brinkman doet het voorstel om dit eventueel staande de vergadering te doen.

Er wordt afgesproken dat Wormeester het conceptbesluit formuleert.


10. Jaarverslag UT 2002 (concept) (UR 03-192)

Er zijn geen op- of aanmerkingen uit de commissievergadering.

Wallings-De Jonge geeft aan dat ze het jaarverslag op volgende punten heeft gescand en dat er weinig tot geen aandacht aan besteed wordt in het verslag. Zij heeft hiermee grote moeite en verzoekt om dit in een brief aan het CvB te melden. Het betreft de thema's:

- Medezeggenschap of MZS - dit woord komt niet voor in het jaarverslag

- Universiteitsraad of UR - komt minimaal naar voren en er is geen aandacht voor de tot standkoming van beleid(suitvoering) ondanks de grote bemoeienis van de UR hierbij.

- Internationalisering - hier wordt alleen in algemene termen en met cijfers over gesproken. Er is geen aandacht voor internationalisering binnen het curriculum, UT'-ers in het buitenland of totale instroomcijfers van buitenlanders.

Er wordt afgesproken om een brief richting college te zenden waarin bovenstaande opmerkingen worden meegenomen. Wallinga-De Jonge stelt de brief op.Extra agendapunt Brief DU

Er komt een wijziging in de concept-brief aan het CvB waarbij verzocht wordt de contributieregeling op te nemen in de evaluatie. Hazebroek zal deze wijziging doorvoeren. Eveneens zal een afweging plaatsvinden of de brief vertrouwelijk verzonden moet worden.


Extra agendapunt Portfolio analyse

De commissie heeft nog niet kunnen reageren op de ontvangen reactie van het college inzake portfolio analyse. Er volgt een korte discussie n.a.v. de ontvangen reactie.

Schrama geeft aan dat het college het advies van de UR met betrekking tot de mogelijkheid additionele middelen ook in te zetten voor niet-tijdelijk personeel niet overneemt en vraagt of er een tweede reactie moet komen.

UReka ziet geen aanleiding hiertoe.

DD en CC vinden van wel zodat er een brief zal worden opgesteld namens de meerderheid van de UR. Hierin zou in ieder geval het volgende onderwerp meegenomen moeten worden: dat additionele middelen ook voor het inzetten van niet-tijdelijk personeel aangewend moet kunnen worden.

Deze reactie wordt opgesteld door Wormeester.
Extra agendapunt Huisartsenpraktijk op de UT

Schrama geeft aan dat de UR per brief op de hoogte is gebracht (via Melief). Hij geeft hierbij nadere informatie over de voorgenomen werkwijze inzake het besluit. Hij vraagt de meningen van de fracties hierover.

UReka geeft aan dat deze voorziening al 30 jaar op de UT aanwezig is en niet zomaar mag worden opgeheven. Er bestaat vanuit het bestuur een zorgplicht voor betrokken studenten en personeel. Er moet eerst een oplossing gevonden worden voor de patiënten voordat ingestemd kan worden met het opheffen van de praktijk.

CC vraagt zich af waarom dit punt met zoveel spoed afgehandeld dient te worden? Of dit de enig mogelijke oplossing is? En of er een onafhankelijke inventarisatie is geweest voor het binnenhalen van nieuwe huisartsen? Tevens vindt ze dat deze voorziening op de UT noodzakelijk is in het kader van de internationalisering.

DD vindt dat de UR op dit moment geen uitspraken zou moeten doen aangezien er te weinig informatie beschikbaar is.

Schrama formuleert de volgende punten voor een reactie richting CvB:

1. De UR is niet bereid om op dergelijke korte termijn in te stemmen met het opheffen van de praktijk;

2. Welke oplossingen zijn er voor de huidige patiënten in de praktijk

3. Kan het CvB aantonen welke inspanningen er geleverd zijn voor het behoud van de praktijk;

4. Kan het CvB argumenten geven waarom de praktijk (op dermate korte termijn) opgeheven moet worden;

5. Welke alternatieven zijn er? Slapend in stand houden praktijk?

Wallinga-De Jonge verzoekt dringend niet over 'opheffen' te spreken.

UReka geeft nogmaals aan dat er eerst oplossingen moeten zijn voor het huidige patiënten bestand en dat er een goed beeld moet zijn over de consequenties van het opheffen van de praktijk.

Schrama en Ribberink stellen een brief aan het CvB op.


11. Ontwerp-Begrotingsrichtlijnen 2004 (UR 03-203)

(Tevens wordt tijdens de behandeling van dit onderwerp besproken op welke manier met de verschillende financiële onderwerpen omgegaan wordt bij de bespreking met de Raad van Toezicht).

Schrama geeft een korte inleiding en verzoekt Wormeester om nadere uitleg. Wormeester geeft aan een aantal punten voor meningsvorming aan de leden voor te leggen. Centrale vraag hierbij is wat komt in een advies aan het CvB en wat komt ter bespreking met de Raad van Toezicht? De punten voor meningsvorming zijn:

- opheffing ziektekosten vereveningsfonds

- prioritaire projecten; als aanvulling op Centrale Stimulering

- post frictiekosten in het verdeelmodel en het verschil in het centrale en decentrale model

- gevolgen van verdeling van onderwijsmiddelen op facultair niveau: problemen tussen opleidingen.

- het college vindt het UT-verdeelmodel geen bekostigingsmodel. Hoe/Waar komt dit in de analyse naar voren.

- inzake premies voor startende leerstoelen - realiseren via ingroeitraject - centraal regelen.


UReka heeft vragen over

- invoering UFO - wel begrotingsposten opgenomen - dus niet budgetneutraal.

- vaste voet bij kleinere groepen - stelt voor lineaire uitbetaling, instellen beperkte vaste voet bij startende disciplines.

Wormeester geeft het standpunt van het college hierover weer: "faculteiten krijgen een bepaald budget toegewezen, hierbij zit geen nadere interne invulling of verdeling vanuit centraal. Wel zullen er centrale richtlijnen komen voor de manier waaraan decentrale budgetverdeling moet voldoen.

- Vindt dat het verdeelmodel nog niet nader ingevuld moet worden. Geeft aan dat kleinere punten in een advies aan het CvB verwoord moeten worden en grotere punten in de discussiebespreking met de RvT behandeld kunnen worden.


Meijer vraagt hoe omgegaan moet worden met de vragen die over het verdeelmodel aan de OLD's zijn gesteld? Afgesproken wordt de gestelde vragen puntsgewijs weer te geven, eventueel aangevuld met concrete voorbeelden. De verschillen verdeelmodel - bekostigingsmodel moeten hierbij naar voren komen.


Van Rijn komt binnen (16.00 uur).


Wallinga-De Jonge heeft de volgende opmerkingen:

- Centrale ondersteuning voor mobiliteit van studenten is uit het centrale budget geschrapt, terwijl internationalisering zoveel aandacht krijgt. Waar moet dit uit betaald worden?

- Bij het verdeelmodel komen voornamelijk de onderwijsaspecten aan de orde in de discussie. Dit mede in het licht van de reacties van de OLD's.


Meijer geeft aan dat er nog nadere informatie van het college zou volgen.

Het volgende wordt afgesproken

1. Meijer stelt een overzicht op n.a.v. de reacties van de OLD's.

2. Wormeester stelt het concept-advies op

3. Schrama geeft aan het college door welke punten in het advies komen en welke bij de Algemene gang van zaken.


12. Bespreking algemene gang van zaken met de RvT

(gedeeltelijk behandeld in het vorige punt).

Met betrekking tot de meerjarenraming en de realisatie bezuinigingen is geen inhoudelijke voorbereiding mogelijk aangezien er geen stukken ontvangen zijn. Wormeester geeft aan dat in de meerjarenraming geen betrouwbare cijfers vanuit de faculteiten worden verwacht. Dat er geen strategische plannen aanwezig zijn en dat er een gigantische achterstand is.

Schrama geeft aan dat hij toch iets hierover ingebracht wil zien en stelt het volgende voor.

- m.b.t. de reorganisatie: wat is er van terecht gekomen, hoe is de financiële situatie.

- ook gaat hij in op het niet op tijd of überhaupt niet aanleveren van informatie.

UReka verzoekt in het voorstel ook een vraag op te nemen wat de visie van de RvT is op de afhandeling van de reorganisatie. En dat het op prijs gesteld wordt dat de RvT inbreng aan de discussie heeft.


De concept-notitie met betrekking tot het Sectorplan Wetenschap en Technologie is akkoord en komt ter discussie bij de Algemene gang van Zaken. Hazebroek formuleert nog enkele informerende vragen.


De standaard procedure geldt wederom - de betreffende onderwerpen worden ingeleid door degene die het punt opgesteld heeft. Nadere agendering volgt.


13. Schriftelijke rondvraagpunten (UR 03-212)

Toegankelijkheid medezeggenschap voor buitenlandse studenten (UReka).

Er volgt een korte discussie waarin onder andere de volgende vragen naar voren gebracht worden

- gaat het hier om meningsvorming of moeten er concrete maatregelen komen?

- betreft dit ook het aanbieden van onderwijs in het Engels?

Berends licht het punt en de achterliggende gedachte erachter nader toe.

Afgesproken wordt dat Berends de vraag nader nuanceert en de volgende punten opneemt

- Zijn alle relevante regeling ook beschikbaar in het Engels?

- Is de medezeggenschap beschikbaar voor Engels sprekende studenten?


14. Rondvraag

Budget voor culturele activiteiten (van Doorn) Deze vraag wordt ingegeven door de activiteiten die op dit moment plaatsvinden n.a.v. het openlucht concert (inzaaien nieuw gras).

- Is er algemeen beleid op de UT voor deze culturele activiteiten?

- welke budget is hiervoor vastgesteld? Is er überhaupt een budget?

- Is dit herstel in het Masterplan opgenomen? Of zijn dit extra activiteiten?

Afgesproken wordt dat eerst nadere informatie ingewonnen wordt bij T. Buitink. Daarna wordt bezien of er vragen richting CvB gesteld worden.


Vrijhof als onderwijsgebouw (Van Doorn) Van Doorn geeft een korte inleiding over de plannen voor wijzigingen in de functie van de Vrijhof.

UReka geeft aan hierover eveneens in discussie te zijn met de Student-Union en Apollo.

Afgesproken wordt dat Van Doorn enkele vragen hierover opstelt die meegenomen worden in de schriftelijke rondvraagpunten.


Van Doorn vraagt naar het lijstje met daarop vermeld de diverse functies van UR-leden. De vz meldt dat dit nog niet is opgesteld, maar dat dit voor het komende UR-jaar tijdig gedaan zal worden.

Naar aanleiding van een vraag dienaangaande van Berends wordt besloten de gereserveerde vergadering van 26 augustus 2003 te bestemmen als overdrachtsvergadering van oude naar nieuwe UR, met aansluitend een borrel.


Sluiting

Om 16.45 sluit de voorzitter de vergadering.