UNIVERSITEITSRAAD

griffie

BBgebouw – kamer 500
Agendapunt

Verslag interne overlegvergadering d.d. 08-04-2003UR

03-129Vergadercyclus

15-04-2003

Verslag van de interne vergadering van de Universiteitsraad op dinsdag 8 april 2003Aanwezig:

U-Raad:

Campus Coalitie: Becht, Van Benthem, Brinkman, Van Doorn, Houweling, Meijer, Van Rijn, Schrama (vz), Wormeester

UReka: Beeker, Berends, Hazebroek, Huisman, Hummel

DD: Wallinga-de Jonge

Griffie:

Ribberink, Klomp-Jongsma (Secretariaatsservice “PS” – verslag)


Afwezig:

Bulter, Holkers, De Olde (z.k.)
1.Opening en vaststelling van de agenda

Schrama opent om 13.35 uur de vergadering.


Aan de agenda wordt toegevoegd:

Punt 4a: Gebruik UR-kamer.

Punt 4b: Uitingen in UT-Nieuws.


2.Mededelingen

--


3.Verslagen

3a. Interne vergadering van 18 februari 2003 (UR-03.099)

Pag. 1 – evaluatie door UReka van Commissie Financiën en Vastgoed: “Voorbereiding van de vergadering niet voldoende”: schrappen (deze typering bleef tijdens de discussie niet overeind).

Naar aanleiding van:

Pag. 3 – communicatie naar externen: Afgesproken wordt dat de fracties zo spoedig mogelijk een lijstje zullen maken van contactpersonen vanuit de UR naar/in andere gremia. Berends doet de suggestie ook op de website een dergelijk overzicht op te nemen.


3b. Interne vergadering van 18 februari 2003 (UR-03.103

Pag. 1 – aanwezigen: Becht was aanwezig.

Pag. 1 – pt. 2b wijzigen in: “Voorzitter en vice-voorzitter hebben een informeel gesprek gehad met de hoofdredacteur van UT-Nieuws. Afgesproken is een dergelijk gesprek eens per cyclus te hebben. De UR-leden zijn daarover per mail geïnformeerd.’


3c. Interne vergadering van 6 maart 2003 (UR-03.102)

Geen opmerkingen.


Met inachtneming van de wijzigingen worden de verslagen vastgesteld.


4.Ingekomen/uitgegane post (UR-03.113)

Het overzicht wordt voor kennisgeving aangenomen.


4a. Gebruik UR-kamer

Van Doorn stelt voor de vaak al wel gehanteerde maar niet officieel vastgelegde regels voor het gebruik van de UR-kamer om te zetten in een tweetal expliciete basisregels, die hij heeft verwoord in een notitie die ter vergadering wordt uitgedeeld.

UReka zegt zich in die regels niet te kunnen vinden, omdat ze geen rekening houden met de werkwijze van UReka die inhoudt dat ook partijbestuurders en anderen de fractie bijstaan. UReka stelt voor de kamer en de faciliteiten ter beschikking te stellen van de UR-medezeggenschap in het algemeen.

In de discussie die volgt worden diverse argumenten naar voren gebracht:

Het is geen partijkamer maar een UR-kamer.

Het komt nu voor dat computers bezet zijn en raadsleden hun werk niet kunnen doen.

Gebruik door ondersteuners, gericht op het UR-werk, is geen probleem maar kan alleen als dat onder verantwoordelijkheid/toezicht van de gekozen leden gebeurt.

Geen verbod instellen, maar uitgaan van gebruik door UR-leden “bij voorrang”.

Computers verdelen over/toewijzen aan de fracties.

Uiteindelijk wordt afgesproken dat de student-leden zich gezamenlijk zullen buigen over hun wensen t.a.v. het gebruik van de UR-kamer en de daarin aanwezige voorzieningen, en dat met de toekomstige medegebruikers van de kamer zullen afstemmen. Vervolgens zullen Van Doorn en Beeker een voorstel aan het presidium voorleggen.


Houweling merkt nog op dat het naar zijn mening helemaal niet verstandig is de kamer te delen met anderen, waarop de voorzitter reageert met de opmerking dat daar destijds nu eenmaal afspraken over zijn gemaakt.


4b. Uitingen in UT-nieuws

Dit punt is op verzoek van de Campus Coalitie toegevoegd aan de agenda en heeft betrekking op de in UT-Nieuws gepubliceerde brief van Berends. Het punt wordt vertrouwelijk behandeld.


5.Brede bachelor Technische Wetenschappen (UR-03.107, UR-03.104, UR-03.105, UR-03.119, UR-03.118)

CC: Met het antwoord van het college t.a.v. de minor kun je alle kanten op – daarvan uitgaande kan van elke brede bachelor gesteld worden dat er al een paradigma shift in zit en dat een minor dus niet nodig is. Is een minor-structuur überhaupt nog wel levensvatbaar? Een evaluatie van de minor-structuur is zeer gewenst. Ook moet gekeken worden naar de werkdruk.

UReka is ook wel enigszins verbaasd, maar meent dat het voorstel voor de studenten voldoende mogelijkheden bevat zodat een verplichte minor niet hoeft te worden toegevoegd. Wel verwacht UReka een extra toezegging over de studiebegeleiding.

DD verwacht een toezegging van het CvB dat de gezamenlijke propedeuse voldoende verwijzend is voor de discipline-opleidingen.


Het concept-instemmingsbesluit zal op een aantal punten aangepast worden.


T.a.v. de aansluiting VWO-UT wordt besloten de brief met nr. UR-03.118 iets steviger aan te zetten en om te vormen tot conceptadvies.


6.RASO-regeling + Regeling garantiebeurzen (UR-03.098 a en b, UR-03.124)

RASO: De UR gaat akkoord met het instemmingsbesluit zoals verwoord in UR-03.124.

Regeling garantiebeurzen: Wordt voor kennisgeving aangenomen.


7.Vastgoed (UR-03.109, UR-03.109a, UR-03.101, UR-03.121, UR-03.122)

Het CvB laat aan de UR de keus om een instemmingsbesluit voor het gehele vastgoedplan O&O-centrum te nemen danwel projectgewijs in te stemmen. Het voorstel van de commissie F&V is om projectgewijs te werk te gaan.

De voorzitter meldt dat de achterliggende cijfers zullen worden besproken in een extra F&V-vergadering. Op basis daarvan zal bepaald worden of nog deze cyclus tot een afronding gekomen kan worden.


De voorkeur van de UR gaat uit naar instemming per project. Er kan immers niet heel ver vooruit gekeken worden; het best kan telkens rond het moment van aanbesteding opnieuw bekeken worden of een en ander nog past binnen het totale raamwerk. Een dergelijke afspraak is volgens Meijer ook gemaakt in het kader van de bespreking van het masterplan.


Besloten wordt als volgt: Het geactualiseerde gedetailleerde financiële plaatje O&O wordt besproken in de commissie F&V. Afhankelijk van de uitkomst daarvan zal de UR instemmen met het voorliggende stuk en met het project TW. Voorts wil de raad dat alle afzonderlijke projecten op het moment van aanbesteding nog eens ter instemming voorgelegd worden.

Verder zal aan UR-03.122 nog een vraag toegevoegd worden m.b.t. de veiligheidsrisico’s (cleanroom).


8.Nota Personeelsbeleid (UR-03.128)

De UR gaat akkoord met het voorstel UR-03.128 inzake het ziekteverzuimbeleid. Tevens zal aan het college schriftelijk bevestigd worden dat de UR de catalogus t.b.v. de opzet van de Nota Personeelsbeleid ontvangt, zoals aangegeven door De Vries in de commissie P&S.


9.Overleg drie TU’s, voortgangsrapportage (UR-03.110 – vertrouwelijk stuk)

Aan het college zal schriftelijk verzocht worden om:

Toezending van de procesbrief ter informatie.

Bevestiging tijdens de overlegvergadering dat de procesbrief nog geen definitieve keuze inhoudt en dat geen onomkeerbare toezeggingen gedaan worden.


10.Evaluatie Digitale Universiteit (UR-03.100, UR-03.119, UR-03.120, UR-03.121)

De UR gaat akkoord met verzending van de brief UR-03.120 aan het college.


11.Voortgang reorganisatie

De UR wil een aantal punten met het CvB bespreken:

Het aantal met ontslag bedreigde medewerkers is afgenomen, maar waarschijnlijk zijn nu alleen de “gemakkelijke gevallen” geholpen.

Hoe staat het met ingediende bezwaren?

Hoe schat het CvB op dit moment de mogelijkheid van vervolg-reorganisaties in? Een aantal eenheden acht alweer een personeelsreductie noodzakelijk.

Reorganisatie van de technische dienstverlening: CTW lijkt zich afzijdig te gaan houden. Is een faculteit zo autonoom dat een dergelijke opstelling gekozen kan worden? Wat vindt het college daarvan?

Is het haalbaar om het reorganisatieplan af te ronden vóór de zomer?

Een brief met deze punten zal opgesteld worden.


12.ICES/KIS3-aanvraag (UR-03.097, UR-03.121)

Hoeft niet nader besproken te worden in de overlegvergadering.


13.Planning besluitvorming, nieuw tijdschema

Aan het CvB zal gevraagd worden in de overlegvergadering een tijdpad te geven waarin zaken staan opgenomen als het tot stand komen van strategische plannen van de eenheden, het UT-breed beschikbaar stellen van de meerjarenraming en de beoogde evaluatie van het verdeelmodel.


14.Budget inrichting Capitool (UR-03.108)

Er leven bij de CC-fractie enkele vragen:

Het lijkt hier te gaan om een begrotingswijziging, dus is de vraag waarom deze niet voor advies aan de UR is voorgelegd.

Advies is eigenlijk pas mogelijk als er inzicht is in het afgesloten contract en het totale financiële plaatje.

Zal het begrote tekort voor 2003 hierdoor hoger uitvallen?

Is het wel verstandig de geplande aanpassingen te doen aan een gebouw dat niet in eigendom is?


Er zal hierover een brief geschreven worden aan het college.


15.Schriftelijke rondvraagpunten

15a. Huisarts op de campus

Wat zijn de laatste ontwikkelingen? Kan het CvB ervoor zorgen dat er ten minste één huisarts voor de campus beschikbaar is? De UR hecht sterk aan de aanwezigheid van een dergelijke voorziening.


15b. Defibrillatoren op de campus

Er zijn veel te weinig defibrillatoren op de campus (slechts één of twee). Welk beleid heeft het college in dezen, daarbij denkend aan zowel aanschaf als training van medewerkers die het apparaat moeten kunnen bedienen?


16.Rondvraag

Meijer: Er is nog geen Arbo-jaarplan 2003, evenmin als een Arbo-jaarverslag over 2001 en 2002. Het uitbrengen ervan is een wettelijke verplichting. De verantwoordelijkheid voor het opstellen van de jaarverslagen ligt bij PA&O, aldus de Arbodienst.


Berends: Op 5 juni a.s. is een etentje met het college gepland. Aangezien de studentengeleding dan midden in de verkiezingstijd zit vraagt hij om uitstel van het diner. Ribberink zal een poging daartoe doen.


17.Sluiting

Om 16.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.*****