UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

BBgebouw – kamer 500


Agendapunt

3c.UR

03 - 102Vergadercyclus

15-04-2003
Verslag interne vergadering Universiteitsraad 06-03-2003


Aanwezig: Schrama(voorzitter), Meijer, Van Rijn, Houweling, Van Doorn, Hummel, Holkers, Beeker, Hazebroek, Huisman (vanaf punt 4, voordien gemachtigd Berends), Berends, Wallinga-de Jonge, Benthem, De Olde, Wormeester (notulen)


afwezig: Becht (machtigt Meijer), Brinkman (machtigt Houweling)


1)Opening en vastellen agenda

De voorzitter opent de vergadering om 15.30 en meldt dat de griffie niet aanwezig kan zijn. Wormeester zal de notulen verzorgen.


2)Benoeming leden UR-commissie Reorganisatie Technische Ondersteuning

Wallinga merkt op dat er in de voorgestelde commissie geen echte EL vertegenwoordiging is vanuit de faculteit EWI. Zij geeft aan dat zij het logisch zou vinden als bijv. Van Wolferen (EWI-EL) aan de commissie wordt toegevoegd, c.q. de plaats van Molenkamp inneemt. Meijer geeft aan dat de betreffende faculteitsraden de voordracht hebben gedaan en ongetwijfeld naar een goede verdeling hebben gekeken. Wormeester meldt dat bij het overleg over de vorming van deze commissie o.a. 2 faculteitsraadsleden vanuit EWI-EL aanwezig waren.

De personeelsgeleding van de UR benoemt de volgende leden van de commissie technische ondersteuning:

E. (Bert) Molenkamp (EWI-INF)

W.T. (Willem) Brinkcate (EWI-EL)

H.J.M. (Herman) Oerbekke (TNW-TN)

R. (Robert) Meijer (TNW-CT)

G. (Gerard) Haaker (CTW)

T.M.J. (Dick) Meijer (UR)

 

De raad besluit tevens dat zorg gedragen zal worden voor een duidelijk inbreng vanuit de facultaire technische diensten. Dit zal door Meijer meegenomen worden.


3)Oprichting onderzoeksinstituten IMPACT en IBR.

De voorzitter meldt dat het College van Bestuur via de ambtelijke ondersteuning heeft laten weten akkoord te gaan met de voorliggende concept-instemmingsbesluiten. De UR gaat unaniem akkoord met de voorliggende concept-besluiten en stemt daarmee in met de oprichting van de onderzoeksinstituten IMPACT en IBR.


4)Opleiding Technische Geneeskunde

De voorzitter meldt dat het College van Bestuur via de ambtelijke ondersteuning heeft laten weten akkoord te gaan met het voorliggende concept-instemmingsbesluit met de suggestie om bij de toezegging aangaande de aanstelling van de blokcoördinatoren bij de Universiteit Twente toe te voegen ", tenzij zwaarwegende factoren dit onmogelijk maken, in welk geval de UR daarover zal worden geïnformeerd." Vanuit de ambtelijke ondersteuning is hierbij gemeld dat indien de UR dit beschouwt als een inhoudelijke wijziging van de afspraken gemaakt in de overlegvergadering, het wijzigingsvoorstel vervalt. De raad besluit het wijzigingsvoorstel niet in de verdere beraadslaging te betrekken.


Meijer (CC) geeft aan dat de overlegvergadering een aantal zaken over de opleiding technische geneeskunde voor zijn fractie heeft verduidelijkt. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van risico’s en beroepsbeeld. Hij geeft aan dat niet instemmen gemotiveerd zou moeten worden met een concreet doel, c.q. het willen verkrijgen van additionele toezeggingen. De fractie van CC heeft voor het voorliggende besluit geen wens voor additionele toezeggingen geformuleerd. Wel zijn er twee amendementen voor extra overwegingen.


Wallinga (DD) geeft aan dat er vele negatieve aspecten zitten aan het niet instemmen met deze opleiding. Haar fractie heeft dit aspect afgewogen tegen een aantal bezwaren bij de invulling van de opleiding. DD is tot de conclusie gekomen dat zij niet juichend zal instemmen.


Holkers (Ureka) zegt dat zijn fractie er vertouwen in heeft dat het goed zal gaan met deze opleiding. De risico’s voor de UT bij niet instemmen worden door hem groter ingeschat. Hij heeft een amendement bij de overwegingen.


De volgende amendementen bij de overwegingen zijn ingediend:


1)Ureka:

toevoegen: “dat de opleiding technische geneeskunde een waardevolle uitbreiding is van het opleidingsaanbod van de UT.”


Dit amendement wordt voorzien van twee amendementen:

“dat de opleiding technische geneeskunde in principe een waardevolle uitbreiding is van het opleidingsaanbod van de UT.”

(cursief gedeelte: voor 9, 3 tegen: aangenomen)


“dat de opleiding technische geneeskunde in principe een waardevolle uitbreiding is van het opleidingsaanbod en passend in het instellingsplan van de UT.”

(cursief gedeelte: unaniem aangenomen)


Totaal amendement: voor 8, tegen 9 en daarmee verworpen.


2) CC:

toevoegen: “dat “klinische technologie” op termijn de meest geëigende naam van de opleiding is.”

voor 8, tegen 9, onthouding 1 en daarmee verworpen.


3) CC:

Toevoegen: “dat de risico’s en onzekerheden omtrent beroepsprofiel, samenwerkingsovereenkomsten en voorwaardelijke bekostiging niet substantieel zullen verminderen door uitstel van het instemmingsbesluit.”

voor 9, tegen 9.


Aangezien de stemmen staken wordt een alternatief amendement ingebracht:

Toevoegen: “dat er risico’s en onzekerheden omtrent beroepsprofiel, samenwerkingsovereenkomsten en voorwaardelijke bekostiging zijn.”

Amendement wordt unaniem aangenomen


Het aldus geamendeerde conceptbesluit wordt met voor 13, tegen 4 en onthouding 1 aangenomen. Daarmee stemt de UR in met de instelling van de opleiding technische geneeskunde per 1 september 2003.


5)Rondvraag

Meijer merkt op dat de ingezonden brief van Ureka binnen de CC fractie slecht gevallen is.


6)Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 16.35.