UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

BBgebouw – kamer 500Agendapunt

3bUR

03 - 103Vergadercyclus

15-04-2003
Verslag van de interne vergadering van de Universiteitsraad op dinsdag 18 februari 2003Aanwezig:

U-Raad:

Campus Coalitie: Brinkman, Bulter, Van Doorn, Houweling, Meijer, Van Rijn, Schrama (vz), Wormeester, Becht

UReka: Beeker, Berends, Hazebroek, Holkers, Huisman, Hummel

DD: Wallinga-de Jonge

Griffie:

Ribberink, Klomp-Jongsma (Secretariaatsservice “PS” – verslag)


Afwezig:

Van Benthem, De Olde (z.k.)1.Opening en vaststelling van de agenda

Schrama opent om 13.30 uur de vergadering.


De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.


2.Mededelingen

2a. Einddatum verkiezingen studentengeleding UR

De UR stemt in met het vaststellen van de einddatum 6 juni 2003.


2b. Verslag gesprek met UT-Nieuws

Voorzitter en vice-voorzitter Hebben een informeel gesprek met het UT-Nieuws gehad. De UR-leden zijn daarover per mail geïnformeerd. Afgesproken is dit gesprek eens per cyclus te houden.


3. Verslag van de interne vergadering van 7 januari 2003 (UR-03.245)

Pag. 2 r.43: “Verantwoordelijkheden moeten gescheiden worden: het OPUT is met name aan bod …”

Pag. 2 r.45/46: “… en synchronisatie daarvan tussen de faculteiten.”

Met inachtneming van deze wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.


4.Ingekomen/uitgegane post (UR-03.048)

Het overzicht wordt voor kennisgeving aangenomen.


5.Huishoudelijk Reglement (UR-03.046)

Er zullen enkele kleine wijzigingen worden aangebracht. Ten aanzien van een tweetal wijzigingsvoorstellen van de Campus Coalitie vindt een stemming plaats. Het betreft hier:

Artikel 8 lid 2: CC vindt dat de commissievergaderingen openbaar moeten zijn, tenzij …. Motivering: ook de UR-vergaderingen zijn openbaar.

Stemming: 7x vóór openbaarheid

6x tegen

2x onthouding

Hiermee is het amendement aangenomen. Over de exacte formulering wordt nog mededeling gedaan.


Artikel 15: CC stelt voor dit artikel te schrappen. Anderen vinden dat de eerder gemaakte afspraak gehandhaafd moet worden om de mogelijkheid van machtiging een jaar lang in de praktijk toe te passen en vervolgens te evalueren. Eventueel zou lid 6 geschrapt kunnen worden.

Stemming: 11x vóór schrappen van lid 6

4x tegen


Stemming: 5x vóór schrappen van het gehele artikel 15

8x tegen

2x onthouding.

Besluit: Artikel 15 wordt gehandhaafd, met dien verstande dat lid 6 wordt geschrapt.


Met inachtneming van het bovenstaande wordt het Huishoudelijk Reglement vastgesteld.


6.UR-commissie Reorganisatie facultaire dienstverlening (UR-03.064 en UR-03.065)

De personeelsgeleding van de UR besluit tot instelling van de UR-adviescommissie “Reorganisatie technische dienstverlening” conform UR-03.065.

De commissie wordt ingesteld voor de duur van bovengenoemde reorganisatie, zal bestaan uit afgevaardigden uit de drie betrokken faculteitsraden (CTW, EWI en TNW) en een personeelslid van de UR (Dick Meijer). De faculteitsraden zal verzocht worden zo spoedig mogelijk afgevaardigden voor deze commissie voor te dragen.


De studentgeleding heeft geen behoefte op dit punt advies uit te brengen.


7.Technische Geneeskunde (UR-03.028 t/m 034, UR-03.044, UR-03.060)

Er wordt gediscussieerd aan de hand van het door Schrama gedane behandelvoorstel, dat per mail is toegezonden op 17.2.03.

Per onderwerp worden hieronder de opmerkingen van de diverse fracties genoemd:

Beroepsprofiel:

CC: Beroepsprofiel is niet helder, en ook wordt er verschillend tegen aangekeken. Bij studenten mogen geen valse verwachtingen gewekt worden, voorlichting is dus essentieel.

UReka: Bij CvB benadrukken dat de begeleidingscommissie dit in de gaten houdt.

DD: Zeer beperkt omschreven. Is echter geen reden om niet in te stemmen.

Haalbaarheid/tijdpad:

CC: Het is een risico, maar hier mag het niet op afketsen.

UReka: Wel haalbaar, met als randvoorwaarde dat met niet meer dan 50 studenten gestart wordt.

DD: Zal nagaan of het ook voor docenten haalbaar is om een verantwoord vak neer te zetten.

Ook belangrijk is dat de ondersteuning (bijv. bibliotheek) tijdig klaar is.

Financiering:

CC: Beloofde getallen zijn er nog niet. De informatie ontbreekt om tot een oordeel te kunnen komen. Waarschijnlijk zit het probleem aan de uitgavenkant. De kosten worden niet goed geanalyseerd. Verder is de afspraak dat een en ander budgettair neutraal verloopt. Voor CC kan dit een breekpunt zijn.

DD: Cruciale informatie ontbreekt. Kan een reden zijn om niet in te stemmen.

Afgesproken wordt dat de commissie F&V een opsomming maakt van de informatie die nog nodig is.

Bibliotheek:

CC: De kosten voor een bibliotheekvoorziening moeten duidelijk in beeld gebracht worden. Elektronische informatietoegang is heel belangrijk – kosten daarvoor zijn niet opgenomen. Er moet een duidelijke toezegging komen hoe een en ander wordt geregeld. Vastgelegd moet worden wat minimaal aanwezig moet zijn om te kunnen beginnen (het door het CvB geschetste startniveau lijkt te laag voor studenten).

UReka: Er zijn kanttekeningen te plaatsen, maar het is niet echt bezwaarlijk. Opnemen in de overwegingen is voldoende. Er is wel vertrouwen dat het goed komt.

DD: Er moet een toezegging komen dat er een volwaardige bibliotheek komt.

Curriculum:

CC: Een curriculum kan alleen beoordeeld worden op grond van profilering en beroepsprofiel, en die zijn nog onduidelijk. De verhouding in het eerste jaar klopt niet: er is sprake van een overwicht aan medische vakken, hetgeen indruist tegen wat de minister aangeeft. En verder moeten de doorstroommogelijkheden van tevoren bekend zijn.

UReka: De FR heeft positief geadviseerd t.a.v. het curriculum (Wormeester maakt hier de kanttekening dat de FR de verhouding technisch/medisch expliciet heeft meegenomen). De keuze voor veel medische vakken in het eerste jaar is niet zo onlogisch, als uiteindelijk de hele opleiding maar evenwichtig is. In het inrichten van de opleiding heeft de begeleidingscommissie een heel belangrijke rol.

DD: De accenten in het eerste jaar liggen niet juist.

Samenwerkingsovereenkomsten:

CC: De inbreng vanuit Nijmegen is ineens veel groter geworden en vanuit Münster veel kleiner, dus hoe zit het met de duurzaamheid van de gesloten overeenkomsten?

UReka: Er moet wel meer duidelijkheid komen, maar op grond van de gedane toezeggingen kan wel worden voortgegaan. Overigens hangt ook veel af van het curriculum.

DD: Er moet zicht zijn op de inhoud van de samenwerkingsovereenkomsten.

Getracht moet worden zoveel mogelijk informatie boven tafel te krijgen. Of daaraan consequenties worden verbonden is nog niet duidelijk.

Profilering:

CC: Het moet voor studenten heel duidelijk zijn waar ze aan beginnen. Want ook al is sprake van een goed beroepsprofiel en een goed curriculum, dan nog zullen afgestudeerden hun plaats moeten bevechten.

UReka: Het is heel belangrijk dat echt duidelijk gemaakt wordt wat de opleiding gaat inhouden, dat men later zijn plek zal moeten bevechten, dat het niet gaat om een medische opleiding.

DD: Uiteraard moet de voorlichting reëel zijn, dat geldt voor elke opleiding.

Naamgeving:

CC: Voor de beeldvorming is het belangrijk dat de naam de lading dekt – “Technische Geneeskunde” voldoet daar niet aan. Er moet een toezegging komen dat op termijn de naam Klinische Technologie gebruikt gaat worden als enige naam. Voorlopig moeten de namen naast elkaar gebruikt worden, omdat er immers al propaganda is gemaakt.

UReka: Eens met CC. Het is echter geen voorwaarde voor instemming.

DD: Klinische Technologie is de naam die recht doet aan de opleiding.

Selectie:

De kwestie is weliswaar opgelost omdat aankomend studenten met geneeskunde als eerste voorkeur niet kunnen meeloten, maar volgens Wormeester geldt dat slechts voor het eerste jaar. Men zal later wel een selectieprocedure willen, en dat zal dan ook aan de UR voorgelegd moeten worden. Hij stelt daarom voor in de tekst van het instemmingsbesluit mee te nemen dat een en ander in het OER geregeld moet worden.


Afgesproken wordt de bevindingen van de UR per omgaande schriftelijk aan het CvB te laten weten, aan te geven dat de UR nu nog niet tot een positief standpunt kan komen, en te verzoeken om een extra informeel overleg in een O&O-setting (zo mogelijk op 25.2.03). Een extra interne vergadering lijkt niet noodzakelijk – zo nodig kan het presidium een standpunt bepalen.

Verder wordt afgesproken alvast een moment te reserveren voor UR-besluitvorming naar aanleiding van de overlegvergadering, en wel 6 maart 2003, 15.30 uur.


8.BBR (UR-03.048)

Aan het CvB zal een voorstel tot temporisering worden gedaan, zodat de UR wijzigingsvoorstellen kan formuleren en vervolgens in informele setting bekeken kan worden welke punten er na bespreking nog resteren voor bespreking in de volgende cyclus.


9.Oprichting onderzoeksinstituten (UR-03.035, UR-03.061)

9a. IMPACT

Er zal een concept-instemmingsbesluit worden gemaakt conform het per mail toegezonden exemplaar.


9b. IBR

Er zal een concept-instemmingsbesluit worden gemaakt conform het per mail toegezonden exemplaar.


9c. Advies benoeming wnd-WD Impact

Dit punt is vertrouwelijk behandeld.


10.Brede Bachelor Techniek

Het CvB zal gevraagd worden naar de stand van zaken.


11.Begroting 2003 (UR-03.052, UR-03.062)

Er zijn nog een paar vragen te beantwoorden door het CvB – dit gebeurt in de volgende week te houden commissievergadering, waarna een concept-advies zal worden opgesteld.


12.Onderwijsjaarcirkel 2003-2004 (UR-02.479, UR-03.063)

Er zal een concept-advies worden gemaakt conform het per mail toegezonden exemplaar.


13.Overleg drie TU’s – voortgangsrapportage (UR-03.050, UR-03.060, UR-03.063)

Dit punt is vertrouwelijk behandeld.


14.Tussentijdse financiële rapportage ultimo oktober 2002 (UR-03.020)

Wordt voor kennisgeving aangenomen en komt niet op de agenda van de overlegvergadering.


15.Nota Personeelsbeleid (UR-03.063)

Aan het CvB zal schriftelijk verzocht worden de procesgang kort toe te lichten in de overlegvergadering.


16.Masteraanbod (specialisaties)

Doorschuiven naar de volgende cyclus.


17. Reïntegratie arbeidsgehandicapten en werklozen – Regeling compensatie personele lasten bij ziekte (UR-03.043, UR-03.063)

De UR verwacht twee documenten, nl. ziekteverzuimbeleid en nieuw contract met de AMD, en zal daarna bezien of er consequenties zijn m.b.t. de begrotingsrichtlijnen 2004. Dit zal verwoord worden in een brief aan het CvB.


18.Schriftelijke rondvraagpunten

18a. Uniformering emailadressen

Er zal een vraag worden geformuleerd.


18b. Noordwesttangent

Het standpunt van het CvB zal gevraagd worden.


18c. Financiële onderbouwing RSI-beleid (UR-03.051)

Zie UR-03.051.


18d. Advies studentengeleding UR m.b.t. aanvullend Reorganisatieplan (UR-03.051)

Zie UR-03.051.


18e. Enquêtes communicatie rond reorganisatie

Vervalt.


18d. Vastgoed

Waarschijnlijk zal het college voorstellen dit voor de volgende cyclus te agenderen.


19.Rondvraag

Berends informeert naar de stand van zaken in de commissie Naamgeving gebouwen. Wormeester vertelt dat er enige vertraging is opgetreden door de brand in het TWRC-gebouw. De commissie wil een prijsvraag gaan uitschrijven en streeft ernaar in mei 2003 een uitslag te kunnen geven.

Berends informeert naar de stand van zaken in de commissie Veiligheid. Houweling vertelt dat de commissie tweemaal bijeen is geweest voor een inventarisatie en dat vooralsnog maandelijks vergaderd zal worden.


20.Sluiting

Om 16.50 uur sluit de voorzitter de vergadering.