van 2003 01 07


Verslag van de interne vergadering van de Universiteitsraad op dinsdag 7 januari 2003Aanwezig:

U-Raad:

Campus Coalitie: Becht, Brinkman, Van Doorn, Houweling, Meijer, Schrama (vz), Wormeester

UReka: Beeker, Berends, Hazebroek, Holkers, Huisman, Hummel

DD: Van Benthem, Wallinga-de Jonge

Griffie:

Ribberink, Klomp-Jongsma (Secretariaatsservice “PS” – verslag)


Afwezig m.k.:

Bulter, De Olde, Van Rijn
1.Opening en vaststelling van de agenda

Schrama opent om 13.45 uur de vergadering.


Agenda:

Pt. 7 (Technische Geneeskunde) vervalt. Reden: voor zover bekend is er nog geen besluit genomen door de minister.


2.Mededelingen

Nieuwe naam KPS/Cabaal/UTemp

De drie partijen gaan verder onder de nieuwe naam Campus Coalitie.

Contactpersonen zijn Van Doorn en Meijer.


Benoemingsprocedure RvT-leden

Op 22 januari a.s. spreekt Meijer op het ministerie over de benoemingsprocedure RvT-leden en de bevoegdheden in dat kader van medezeggenschapsraden van universiteiten in Nederland. Nadere informatie is verkrijgbaar bij Meijer.


3. Verslag van de interne vergadering van 3 december 2002 (UR-02.459)

Pag. 3 r. 26: “Becht wijst erop dat op pag. 62 vermeld staat dat aangenomen wordt dat de bibliotheek niet wordt uitgebreid.”

Met inachtneming hiervan wordt het verslag vastgesteld.


4.Ingekomen/uitgegane post (UR-02.457)

Het overzicht wordt voor kennisgeving aangenomen.


(5. Vertrouwelijk)


6.Aangevuld reorganisatieplan (UR-02.431)

Ter vergadering wordt uitgedeeld “Ontwerp-voorlopig standpunt Universiteitsraad over aanvullend reorganisatieplan”, dat is opgesteld door de Campus Coalitie. Daarin zijn ook de bevindingen verwerkt uit het gesprek met het college op 6.1.03.

De voorzitter deelt mee dat tijdens het overleg met het CvB is afgesproken dat gedurende de rest van deze week zo veel mogelijk informeel verder gesproken zal worden, opdat er op 14 januari a.s. in de overlegvergadering een zo breed mogelijk gedragen document kan worden besproken.


De fracties geven kort aan wat voor hen essentiële punten zijn waarover helderheid dient te bestaan alvorens tot behandeling van de instemmingsvraag over te gaan.

Campus Coalitie:

De wijze waarop met de reductie van personeel wordt omgesprongen in relatie tot de begroting. Als zou blijken dat een groot deel van de reductie van personeel reeds gerealiseerd is, zou dat een positief effect moeten hebben op het begrotingsresultaat. Het moet heel goed mogelijk zijn een inschatting te geven van de consequenties voor de begroting en voor de verdere bezuinigingstaakstelling van faculteiten en diensten.

De wijze waarop gekomen is tot het vaststellen van boventalligheid bij de verschillende groepen (cohortensysteem, met ontslag bedreigden e.d.).

Het CvB denkt dat uiteindelijk de personele gevolgen zeer beperkt zullen zijn. Als dat zo is, moet het mogelijk zijn het commitment aan te gaan dat niemand ontslagen wordt. Omdat het college dat laatste niet wil, wordt de voorwaarde gesteld om gedurende de twintig-maandentermijn minimaal eenmaal een passende functie aan te bieden. Een andere mogelijkheid zou zijn de twintig-maandentermijn te verlengen.

DD:

Waar het om gaat is of de UR het vertrouwen heeft dat het college wel degelijk grip heeft op de situatie. Daarover moet in het informele overleg duidelijkheid komen.

Binnen de nieuwe eenheden is geen goede discussie gevoerd om te komen tot een heldere structuur en daarmee efficiencyverbetering.

UReka:

Aandachtspunten moeten zijn:

-Ooit is ingestemd met de facultaire herindeling en kanteling. Aan de uitgangspunten van die operaties moet niet weer getornd gaan worden.

-Verantwoordelijkheden moeten gescheiden worden: het OPUT is met name aan bod als het gaat om de sociale gevolgen van de reorganisatie.

Heel belangrijk is de onderwijskundige dienstverlening en de afstemming en synchronisatie daarvan tussen de faculteiten.

De positie van studenten in opleidingsbesturen is nog steeds niet echt duidelijk.

Er moet transparantie komen in het functioneren van het UMT. Op een eerdere oproep daartoe is nog niet ingegaan.

Een punt dat in een later stadium aan de orde kan komen betreft de aandacht voor PC-zalen voor studenten (vanuit de nieuwe ICT-dienst wordt gesteld dat daar aanzienlijke besparingen te behalen zijn).


Naar aanleiding van het tweede aandachtspunt van UReka merkt Meijer op dat ook hij voorstander is van een scheiding van verantwoordelijkheden, maar dat dat soms moeilijk is. Volgens hem moet de komende tijd de samenhang tussen personele gevolgen en reorganisatie juist benadrukt worden door er gezamenlijk over te spreken met vertegenwoordigers van het OPUT; dat laatste is Berends met hem eens.

Wallinga-de Jonge informeert in dit kader naar de stand van zaken rond het meldpunt dat UR en OPUT samen hebben ingesteld. Schrama antwoordt dat er tot nu toe 6 meldingen zijn, waarvan er 4 betrekking hebben op één faculteit.


Vervolgens wordt het “Ontwerp-voorlopig standpunt” doorgesproken. Aan de hand daarvan zal het stuk worden bijgesteld en aan de UR-leden ter becommentariëring worden toegezonden; tegelijkertijd gaat het naar De Jong, met de kanttekening dat er nog wijzigingen kunnen komen.

Ook gaat het stuk naar het OPUT ter bespreking van relevante onderdelen.


Het verdere overleg met De Jong zal worden gevoerd door de UR-voorzitter en waar nodig en mogelijk door de presidiumleden (op basis van beschikbaarheid), en indien nodig zal er ook fractieoverleg plaatsvinden.


7.Technische Geneeskunde

Agendapunt vervalt.


8.Ontwerp-begroting 2003

De ontwerp-begroting 2003 is nog niet beschikbaar. Van het college is het verzoek gekomen om ter bespreking van de begroting een extra overlegvergadering te beleggen tussen 14 en 21 februari a.s. Het presidium zal dit verder afhandelen.


Wormeester maakt zich zorgen over het feit dat er M€ 3 aan claims niet is gehonoreerd en dat het CvB meent dat daar gemakkelijk een oplossing voor te vinden is. Zal dat niet leiden tot extra reorganisatie? Hij zal dit punt in de overlegvergadering inbrengen bij het punt Reorganisatie.

Meijer wijst erop dat het totaal van de begrotingstekorten te hoog is uitgevallen, dat een aanvullende bezuinigingstaak is opgelegd, dat daarmee in de begrotingsplannen geen rekening is gehouden, en dat het CvB meent dat de begrotingsplannen daarop niet aangepast hoeven te worden omdat de tekorten wel opgevangen kunnen worden in de exploitatie. Vorig jaar gebeurde hetzelfde, en toen is het maar deels gelukt de extra taakstelling uiteindelijk toch te realiseren. De portefeuillehouder financiën is hierop gewezen door de commissie F&V.

Afgesproken wordt dat de commissie F&V de decentrale raden zal vragen op beide punten alert te zijn bij het beschikbaar komen van de begroting.


9.Rondvraagpunten

Er zijn geen punten ingediend.


Meijer komt nog even terug op hetgeen in de laatste overlegvergadering aan de orde is geweest m.b.t. de Digitale Universiteit. De toen door de portefeuillehouder verstrekte informatie t.a.v. opzegtermijnen is niet correct gebleken en heeft derhalve financiële consequenties. Meijer zal daar in de rondvraag van de komende overlegvergadering op terugkomen.


10.Rondvraag

--


11.Sluiting

Om 17.15 uur sluit de voorzitter de vergadering.