UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

BBgebouw – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 03 356

fax


Datum

13 november 2003

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@bcvb.utwente.nlBetreft: Agenda interne vergadering Universiteitsraad


Plaats : INF L200

Datum : 2 december 2003

tijd : 13.30 uur


1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen


3.


Verslag van de interne vergadering van 30 september 2003

UR 03-326 en UR 03 328 (vertrouwelijk), bijgaand

Verslag van de nabespreking overlegvergadering van 7 oktober 2003 UR 03-319

Verslag van de extra interne vergadering van 21 oktober 2003

UR 03-340, bijgaand

vaststellen


vaststellen


vaststellen

4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 03-366, bijgaand

informatie

5.

Reglement Instituutsraden

UR 03-357, bijgaand

vaststellen

6.

Instellen Instituutsraad IBR

UR 03-352, bijgaand

UR 03-364, bijgaand concept besluit

vaststellen

7.

TSP

UR 03-354 bijgaand

advies

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 9 december 2003, 9.00 uur

8.

Algemene gang van zaken

UR notitie, volgt via mail

Notitie CvB tbv strategisch beraad 1 december volgt t.z.t.

Bespreking (CvB)

9.

Ontwerpbegroting 2004

UR 03- Volgt

UR 03-365, bijgaand

advies (teB)

10.

Nota Personeelsbeleid (concept d.d. 14-10-2003)

UR 03-335, bijgaand

UR 03-361, bijgaand

instemming (deJ)


11.

Instituutsplannen

a.IMPACT, UR 03-367, bijgaand via mail

b.IBR, UR 03-368, bijgaand via mail

c.IGS, UR 03-369, bijgaand via mail

instemming (vV)

12.

Sectorplan Wetenschap en Technologie

documentatie in bezit

UR 03-332, UR 03 337, UR 03 338a t/m k

informatie (vV)

13.

DU, evaluatie deelname UT

UR 03-376, bijgaand

informatie (teB)

14.

Onderwijsjaarcirkel (zie collegebesluiten 20031008)

UR 03-371, bijgaand

advies (deJ)

15.

Centraal Arbo- en milieumeerjarenplan UT 2003-2006

UR 03-339, bijgaand

instemming (deJ)

16.

Rookbeleid UT 2003

UR 03-347, bijgaand

instemming (deJ)

17.

Richtlijn werken met gevaarlijke stoffen

UR 03 362, bijgaand

Instemming (deJ)

18.

Voornemen tot wijziging implementatieplannen DUB-ITBE

UR 03 373

informatie (deJ)

19.

Transfer vakgroep BPM (357.409)

UR 03 372,a

Instemming (deJ)

20.

Researchmaster "Systems Evaluation and Survey Research"

UR 03 374,a,b, bijgaand; UR 03 374c ter inzage

advies (deJ)

21.

Evaluatie minors

UR 03-370,a, bijgaand via mail

informatie (deJ)

22.

Schriftelijke Rondvraagpunten


23.

Rondvraag


24.

Sluiting
Nota Meerjarenraming 2005 – 2007

UR 03-288, bijgaand t.b.v. agpt. 8

informatie (teB)


Commissievergaderingen op 25 november 2003, BB 505:Commissie O&O (9.00 uur– 12. 00 uur) Beleidsmedewerker:


Instituutsplannen (IBR, IMPACT, IGS) Van Geffen instemming

Onderwijsjaarcirkel ?? ??

Sectorplan Wetenschap en Technologie Theissens informatie

DU, evaluatie deelname UT Van Geffen informatie

Evaluatie minors ?? informatie

Twente Scholarship Programme

Instituutsraad IBR instellen

Reglement Instituutsraden vaststellen

Computervoorzieningen


Instituutsplannen: Ronald zoekt een gelegenheid voor overleg met de voorzitters van betrokken instituutsraad en FR-en.


Onderwijsjaarcirkel: Ronald overlegt met Huib de Jong over advies of instemming en vraagt ook welke beleidsmedewerker bij dit onderwerp hoort.


Evaluatie minors: onderwerp nog niet rijp voor behandeling in overleg, commissie wordt geinformeerd over stand van zaken


Twente Scholarship Programme: advies is in principe gereed; Ronald heeft mr. Louw gevraagd of hij akkoord is met opname van zijn advies in het onze; advies kan worden vastgesteld in interne vergadering; in principe niet op agenda voor overleg.


Instituutsraad IBR: voordracht gedaan door de FR-WG. De UR zal de instituutsraad in de interne vergadering formeel instellen (niet op overlegagenda).


Reglement Instituutsraden: wordt door de UR vastgesteld in de interne vergadering (niet op overlegagenda).


Computervoorzieningen: Ronald bereidt een rondvraag voor op dit puntCommissie F&V (12.00 uur - 15.00 uur)


Ontwerpbegroting 2004 Klomp advies


Het CvB is van plan om de begroting op maandag 24 november vast te stellen. Herbert zal een extra commissievergadering belegen in principe nog voor de interne vergadering. Op 25 november behandelt de commissie oude nog onbeantwoorde en nieuwe vragen n.a.v. het begrotingsbod. Het CvB heeft schriftelijke beantwoording toegezegd.


Commissie P&S (15.00 uur– 17.00 uur)


Nota Personeelsbeleid Smit instemming

Centraal Arbo- en Milieumeerjarenplan UT 2003-2006 ?? instemming

Rookbeleid UT 2003 Schokkin instemming

Richtlijn werken met gevaarlijke stoffen Schokkin instemming

IMC stavaza


Nota Personeelsbeleid: de UR heeft n.a.v. overleg in de commissie een reactie opgesteld, die op korte termijn naar het CvB gaat. Als dit aanleiding geeft tot veel bijstellingen (of opname van de implementatienota) dan is de nota niet gereed voor de overlegvergadering. De beslissing over al dan niet behandelen wordt na de commissievergadering genomen.


Centraal Arbo- en Milieumeerjarenplan UT 2003-2006: Liesbeth hoort van Kas de Vries wie de betrokken beleidsmedewerker is.


IMC: het CvB zal in de overlegvergadering bij de mededelingen ons informeren over de stand van zakenAlgemene gang van zaken

Vast agendapunt in de overlegvergaderingen van juni en december. Het presidium heeft het CvB voorgesteld om twee onderwerpen te behandelen: (1) opzet en implementatie van beleidsnota’s (in het bijzonder inzake personeelsbeleid) en (2) op weg naar een nieuw Instellingsplan.

Het eerste punt is ingebracht door Jann van Benthem. Hij zal een eerste versie maken van een UR-notitie (uiteindelijk vast te stellen in de interne vergadering).

Het tweede punt betreft het lopende proces van strategische (her)prioritering: de strategieplannen die in de maak zijn voor de faculteiten, instituten en diensten, die moeten leiden tot een nieuw Instellingsplan. Het CvB heeft toegezegd dat wij de CvB-notitie voor het strategisch beraad van 1 december krijgen, alsmede een verslag van dit beraad. De Nota Meerjarenkader 2005-2007 die wij enige tijd terug hebben ontvangen dient als achtergrond informatie bij dit onderwerp. (Het Sectorplan wetenschap en technologie hangt nauw samen met dit onderwerp, maar wordt apart besproken met het oog op de actuele ontwikkelingen.)NB: Niet per commissie geagendeerd, maar wel ter besluitvorming bij de interne vergadering opgevoerd is het Reglement Instituutsraden. Bespreken in de fracties?