persbericht SWT

PERSBERICHT


Op 20 juni zijn delegaties van de centrale medezeggenschapsraden van de TU Delft, TU Eindhoven en Universiteit Twente bijeen geweest om het Sectorplan wetenschap en technologie en de rol van de medezeggenschap daarbij te bespreken. Afgesproken is om op korte termijn het gesprek met de commissie Hermans aan te gaan. Doel van dit gesprek is om tijdig te worden geïnformeerd over de strekking van het definitieve Sectorplan en om afspraken te maken over de rol van de medezeggenschapsraden. Hierbij zal het bijvoorbeeld gaan over de aangekondigde oprichting van een gezamenlijke Graduate School voor Master-opleidingen.


De raden hebben nog geen standpunt ingenomen over de eerste versie van het sectorplan dat onlangs is gepubliceerd. Daarvoor is het te globaal. De raden staan welwillend tegenover het feit dat de Technische Universiteiten met elkaar in gesprek zijn en zijn van mening dat de operatie de positie van alle drie gezamenlijk moet versterken, al zal dit waarschijnlijk niet zonder pijnlijke keuzes gaan. De raden zijn ook van mening dat bij dergelijke ingrijpende veranderingen de rol van de medezeggenschap volledig moet worden gehonoreerd. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen centrale en decentrale medezeggenschap. De medezeggenschapsraden van de faculteiten moeten worden gekend in de uitwerking van het sectorplan als er sprake is van consequenties voor specifieke eenheden, zoals opleidingen of onderzoeksgroepen. De centrale medezeggenschapsraden moeten zich vooral richten op het macroniveau, de "win-win-situaties" voor alle drie en de specifieke belangen van de eigen instelling.

Cruciaal voor inhoudelijk zinvolle medezeggenschap is de tijdige informatievoorziening. Er is sprake van een complexe en delicate situatie. De medezeggenschap zit niet aan de onderhandelingstafel en de colleges kunnen niet voor iedere afspraak of toezegging vooraf overleg voeren met hun medezeggenschapsraad. Anderzijds willen de raden niet voor voldongen feiten worden gesteld. De volgende versie van het Sectorplan, die in oktober gereed moet zijn, zal de minister moeten overtuigen van de goede bedoelingen van de technische universiteiten en zal daarom mogelijk al een aantal concrete maatregelen bevatten. Hoewel formele besluitvorming pas later aan de orde is, zal het moeilijk, zo niet onmogelijk zijn om dan nog bij te sturen op hoofdlijnen. De drie medezeggenschapsraden nemen daarom het initiatief om op korte termijn het gesprek met de commissie Hermans aan te gaan met de bedoeling om tijdig te worden geïnformeerd over de strekking van het Sectorplan wetenschap en technologie en afspraken te maken over een constructieve en inhoudelijk zinvolle wijze van medezeggenschap.

Tenslotte hebben de raden afgesproken elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen de eigen instelling en de informatie die de colleges verstrekken, uiteraard zo lang het geen vertrouwelijke informatie betreft.

Kees Daleboudt, voorzitter OR/GV TU Delft

Annemarie Moons, voorzitter UR TU Eindhoven

Geerten Schrama, voorzitter UR Universiteit Twente


Contact-gegevens:

C. Daleboudt: 015-2784881; C.Daleboudt@bk.tudelft.nl

Mvr. drs. J.M.P. Moons: 040-2472461; j.m.p.moons@tue.nl

Dr. G.J.I. Schrama: 053-4895730; g.j.i.schrama@utwente.nl