Persbericht 2003 Reorganisatie DUB-ITBE


UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

BBgebouw – kamer 500

Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 03 333

Fax


Datum

21 oktober 2003

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@bcvb.utwente.nl
Persbericht Universiteitraad UT van 21 oktober 2003


De Universiteitsraad heeft definitief besloten om niet in te stemmen met de reorganisatie van de diensten Dienstverlening Universitair Bestuur (DUB) en Informatietechnologie, Bibliotheek & Educatie (ITBE). Het gaat hierbij om de overgang van de beleidsondersteuning op het gebied van onderwijs en onderzoek (4 fte) van DUB naar ITBE, de inpassing van deze groep in de organisatie van ITBE en het combineren van de functies van Directeur DUB en Secretaris Universiteit.

In de overlegvergadering van 7 oktober heeft de raad al aangegeven negatief te staan tegenover het voorstel. Sindsdien heeft het College van Bestuur een schriftelijke reactie geformuleerd op het concept-besluit van de raad en collegelid Huib de Jong heeft de zaak nader toegelicht in de extra vergadering van de Universiteitsraad op 21 oktober. Dit alles heeft de raad niet kunnen overtuigen en het besluit is unaniem genomen. Dit betreft overigens de personeelsgeleding, die instemmingsrecht heeft bij reorganisaties. De studentengeleding heeft positief geadviseerd met een stemverhouding van 6 om 2.

De Universiteitsraad is van oordeel dat nut en noodzaak van de reorganisatie, in het bijzonder van de overgang van de beleidsondersteuning van DUB naar ITBE, niet is aangetoond. De doelstellingen ervan, beleidsvoorbereiding en uitvoering dichter bij elkaar te brengen, een plattere organisatie en verbetering van flexibiliteit en effectiviteit van de beleidsvoorbereiding, worden niet gerealiseerd, cq. het is onduidelijk in hoeverre dit het geval is. Eerder hebben de betrokken dienstraden wel positief geadviseerd op dit punt, maar met de nodige kanttekeningen en twijfels. De Universiteitsraad heeft nu zijn eigen afweging gemaakt, daarbij overwegend dat de plaats en organisatievorm van de universitaire beleidsondersteuning een eenheidoverstijgende kwestie is waarover het (eind)oordeel toekomt aan Universiteitsraad.

Met zijn besluit onderschrijft de Universiteitsraad ook het (voorlopig) negatieve advies van de Dienstraad Stafdiensten over het combineren van de functies van Directeur DUB en Secretaris Universiteit. De Dienstraad en de Universiteitsraad denken dat de bijbehorende taken niet binnen het bestek van één voltijdsfunctie kunnen worden uitgevoerd. De optie om het besluit over dit onderdeel aan te houden, opdat nader overleg met de Dienstraad kan worden gevoerd, was voor beide partijen niet bespreekbaar omdat de onderdelen van het voorstel niet los van elkaar kunnen worden beoordeeld.

De teksten van het besluit van de Universiteitsraad en het advies van de studentengeleding zullen worden geplaatst op de website van de UR (http://www.utwente.nl/uraad)Contactgegevens:

Griffier UR: Jacqueline Ribberink (j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl; BB 504, tst. 2027)

Voorzitter UR: Geerten Schrama (g.j.i.schrama@cstm.utwente.nl; Capitool A3-04; tst. 3208)