Persbericht 2003-11-24

Agenda Universiteitsraad (Persbericht 24 november 2003)


De Universiteitsraad behandelt in de november-december-cyclus de volgende onderwerpen:

1.    Algemene gang van zaken. Een halfjaarlijks agendapunt waarin los van concrete besluitvorming de gang van zaken op en rond de Universiteit Twente wordt besproken. Deze keer wil de UR het hebben over de hoofdlijnen van het nieuwe Instellingsplan en de stand van zaken rond de strategieplannen van de faculteiten, instituten en diensten. Met het college is afgesproken dat hierbij ook de uitkomsten van het strategisch beraad van het UMT aan de orde komen.

2.    Begroting 2004. Het begrotingsproces ligt op schema en de Universiteitsraad zal nog voor de jaarwisseling zijn advies kunnen uitbrengen over de ontwerpbegroting die het College van Bestuur naar verwachting op 24 november zal vaststellen.

3.    Nota Personeelsbeleid. Vijf jaar na de HRM-nota is er een nieuwe Nota Personeelsbeleid. De personeelsgeleding van de UR heeft instemmingsrecht. In eerste lezing heeft de raad positief gereageerd om de beleidslijnen in de nota, maar ook is gevraagd om nadere concretisering van de verschillende beleidsmaatregelen en om een financiële paragraaf.

4.    Instituutsplannen voor Impact, IGS en IBR. Drie van de zes onderzoeksinstituten moeten voor het eind van het jaar een nieuw of bijgesteld Instituutsplan hebben. De Universiteitsraad heeft instemmingsrecht op deze plannen. De totstandkoming van de plannen is een langdurige en tumultueuze geschiedenis geworden. Positief is dat voor het eerst de decentrale medezeggenschap - in de vorm van (voorlopige) instituutsraden - zich over de ontwerpplannen heeft kunnen uitspreken.

5.    Onderwijsjaarcirkel. Hoewel de belangrijkste beslissingen al bekend zijn gemaakt (invoering van semestersysteem voor de hele UT, studiejaar van 40 weken, vakken van 5 ECTS als norm) moet de Universiteitsraad zich nog over deze zaken uitspreken.

6.    Evaluatie Major-minor. Het is hoog tijd om na te gaan of een van de grote vernieuwingsprojecten waarin de Universiteit Twente de afgelopen jaren zwaar heeft geïnvesteerd aan de verwachtingen voldoet. Als eerste onderdeel bespreekt de Universiteitsraad het onderzoek onder studenten. Een soortgelijk onderzoek onder medewerkers is in aantocht en in de loop van het volgend jaar kunnen we de beleidsmatige conclusies verwachten.

7.    Digitale Universiteit. Na lang wachten is eindelijk de evaluatie van de deelname van de Universiteit Twente aan DU beschikbaar. Hoe zit het met de kosten en de baten van dit project?

8.    Centraal Arbo- en milieumeerjarenplan UT 2003-2006. Bijna een jaar na aanvang van de nieuwe planperiode krijgt de Universiteitsraad het nieuwe beleidsplan ter instemming aangeboden.

9.    Rookbeleid UT 2003. Het aangescherpte (anti-)rookbeleid ligt ter instemming voor.

10. Instituutsraad IBR. In de interne vergadering zal de Universiteitsraad op voordacht van de FR-GW de Instituutsraad IBR instellen.

 

Deze en enkele andere onderwerpen worden als gebruikelijk in drie stappen behandeld: een eerste bespreking vindt plaats in de commissievergaderingen, in de interne vergadering bepaalt de Universiteitsraad een voorlopig standpunt en tenslotte neemt de raad zijn besluiten na overleg met het College van Bestuur. De vergaderingen zijn openbaar.

De interne vergadering vindt plaats op 2 december, aanvang 13.30 in INF L 200.

De Overlegvergadering vindt plaats op 9 december, van 9.00 tot 14.00 in INF L200.

 

Contactgegevens:

Griffier UR: Jacqueline Ribberink (j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl; BB 504, tst. 2027)

Voorzitter UR: Geerten Schrama (g.j.i.schrama@utwente.nl; Capitool A3-04; tst. 3208)