Nieuwsbrief 2003 oktober

Nieuwsbrief Universiteitsraad Oktober 2003

Met deze nieuwsbrief wil de Universiteitsraad u informeren over de resultaten van overlegvergadering van dinsdag 7 oktober.

Het belangrijkste nieuws is dat de Universiteitsraad vooralsnog niet kan instemmen met de reorganisatie van de diensten Dienstverlening Universitair Bestuur (DUB) en Informatietechnologie, Bibliotheek & Educatie (ITBE). Het gaat hierbij om de overgang van de beleidsondersteuning op het gebied van onderwijs en onderzoek (4 fte) van DUB naar ITBE, de inpassing van deze groep in de organisatie van ITBE en het combineren van de functies van Directeur DUB en Secretaris Universiteit. De instemmingsvraag is voorgelegd aan de personeelsgeleding van de Universiteitsraad nadat de betrokken dienstraden advies hebben uitgebracht. Deze adviezen zijn weliswaar positief, maar met veel twijfels en kanttekeningen. De Universiteitsraad is van oordeel dat nut en noodzaak van de reorganisatie, in het bijzonder de overgang van de beleidsonder-steuning van DUB naar ITBE, niet is aangetoond. De doelstellingen ervan, beleidsvoorbereiding en uitvoering dichter bij elkaar te brengen, een plattere organisatie en verbetering van flexibiliteit en effectiviteit van de beleidsvoorbereiding, worden niet gerealiseerd, cq. het is onduidelijk in hoeverre dit het geval is. De Universiteitsraad onderschrijft ook het voorlopig negatieve advies van de Dienstraad Stafdiensten over het combineren van de functies van Directeur DUB en Secretaris Universiteit. Hoewel een duidelijke omschrijving van het takenpakket van deze functies ontbreekt, bestaan er bij Dienstraad Stafdiensten en Universiteitsraad grote twijfels of de taken binnen het bestek van één voltijdsfunctie kunnen worden uitgevoerd. Ook kan of wil het College van Bestuur niet aangeven wat de omvang van beide functies in fte’s is. De beantwoording van de instemmingsvraag is voorlopig aangehouden en komt opnieuw aan de orde in een extra interne vergadering van de UR op 21 oktober. De studentengeleding heeft met één tegenstem aangegeven positief te zullen adviseren aangezien zij wel voordelen zien in het onderbrengen van de beleidsmedewerkers bij ITBE en het samenvoegen van de functies met de bijbehorende besparing op overhead kosten.


Over de andere zaken die aan de orde zijn geweest kan het volgende worden gemeld:

In het nieuwe BBR wordt een bepaling opgenomen over de betrokkenheid van studenten bij het bestuur van de opleidingen wordt geregeld. Omdat de faculteiten in dit opzicht verschillend zijn ingericht moet deze vertegenwoordiging in het faculteitsreglement worden uitgewerkt. Het College van Bestuur zal de Universiteitsraad te zijner tijd rapporteren over de uitvoering van deze bepaling.

De Universiteitsraad heeft ingestemd met een nieuwe overeenkomst tussen Universiteit Twente en Student Union voor de periode 2003-2007. Hierbij is afgesproken dat er binnenkort nader overleg plaatsvindt over de medezeggenschap over de studentenvoorzieningen die zijn uitbesteed aan de Student Union.

De Universiteitsraad heeft wederom enkele kritische vragen gesteld over het Twente Scholarship Program. Dit beurzensysteem voor buitenlandse masterstudenten die in aanmerking komen voor een aanstelling als AIO na afloop van hun studie, is naar het oordeel van de UR op bepaalde punten niet goed geregeld. Het College van Bestuur heeft aangegeven dat de betrokken faculteit geen verplichting aangaat om de student een AIO-plaats aan te bieden en dat het niet de bedoeling is dat de schuld wordt kwijtgescholden bij het eventueel aangaan van een arbeidsovereenkomst. De Universiteitsraad vindt dat de formuleringen in het contract op dit punt niet duidelijk zijn. Hij hecht daar wel aan met het oog op gelijke behandeling van andere aspirant AIO’s. De Universiteitsraad heeft tevens toenemende zorgen over het feit dat steeds meer zaken – waaronder dit TSP – worden ondergebracht in private constructies onder verantwoordelijkheid van de Universiteit Twente waarbij controle en verantwoording niet duidelijk zijn geregeld en er geen sprake is van medezeggenschap.

Naar aanleiding van de Kwartaalrapportage van de Herplaatsingcommissie heeft de Universiteitsraad zijn zorg uitgesproken over de stagnatie van het tempo waarin passende functies worden gevonden voor de medewerkers die door de reorganisatie van januari met ontslag worden bedreigd en het College van Bestuur gevraagd zijn inspanningen op dit punt te intensiveren.

Naar aanleiding van het toenemende kamertekort in Enschede heeft de Universiteitsraad het College van Bestuur gevraagd zich actief in te zetten op dit punt en bijvoorbeeld in overleg te treden met SJHT, Acasa en de gemeente. Het College van Bestuur heeft de aanbevelingen in welwillende overweging genomen.

Steeds meer opleidingen richten het onderwijs zodanig in dat studenten feitelijk verplicht zijn een laptop aan te schaffen. De Universiteitsraad is kritisch hierover omdat het de studiekosten verhoogt en de ARBO-aspecten (risico op RSI en dergelijke) niet goed zijn geregeld. Omdat er geen UT-breed beleid op dit punt is, kunnen de opleidingen naar eigen inzicht handelen. Het College van Bestuur is vooralsnog niet van plan met het door de raad gevraagde beleid te komen en de raad overweegt nu zijn suggestie met een formeel advies kracht bij te zetten.