Nieuwsbrief 2003 april

UR-nieuwsbrief april 2003


Met de overlegvergadering van 15 april is de medezeggenschapscyclus van april 2003 afgesloten. We nemen de hoofdpunten in het kort door.


Brede Bachelor Technische Natuurwetenschappen

De Universiteitsraad heeft ingestemd met de instelling van de Brede Bachelor Technische Natuurwetenschappen, die in september 2003 van start zal gaan. De start van de brede bachelor valt samen met de invoering van een gezamenlijke propedeuse voor de bachelor-opleidingen van de faculteit TNW (TN en CT), waarbij ook een deel van de eerstejaars-TW zullen meedoen. De raad is zeer positief over deze vernieuwing van het onderwijs. Het combineert de voordelen van een gevarieerd onderwijsaanbod - zowel de brede bachelor voor wie nog niet wil kiezen als de disciplinaire bachelors - met een meer efficiënte organisatie van het onderwijs. In het recente verleden is de Universiteitsraad tamelijk kritisch geweest over de stroom van nieuwe opleidingen, omdat deze leidden tot versnippering van het aanbod en daarmee tot vermindering van de efficiëntie en tot verhoging van de werkdruk. We mogen constateren dat de kritiekpunten van de Universiteitsraad op eerdere voorstellen voor een brede bachelor - onder andere het onderbrengen in een apart University College - vrijwel volledig zijn verwerkt in het huidige plan.

De Universiteitsraad heeft wel enkele kanttekeningen geplaatst bij het huidige voorstel. Omdat met de gezamenlijke propedeuse alle eerstejaars een vrijwel identiek programma krijgen met een mogelijk vervolg in alle opleidingen en afstudeerrichtingen, is nog onvoldoende duidelijk op welke wijze de selecterende en verwijzende functie van de propeuse wordt ingevuld.

De positie van de minors is curieus. Nadat er vanuit de Universiteitsraad op is gewezen dat de plannen voor de bacheloropleidingen van TNW geen minors meer bevatten, heeft het College van Bestuur zich gehaast te stellen dat het wel de bedoeling is dat er een reguliere minor in de curricula wordt opgenomen. In de overlegvergadering is gebleken dat er wel enige speelruimte is bij de verroostering. De Universiteitsraad heeft geen oordeel over de vraag of de TNW-opleidingen per sé een minor moeten bevatten, maar constateert wel dat het eventueel schrappen van de minor bij de faculteit TNW de randabiliteit van het totale minoraanbod zal ondergraven en als precedent zal werken voor andere faculteiten. Met het College van Bestuur is afgesproken dat bij de komende evaluatie van Major-minor het hele stelsel kritisch zal worden bekeken.

Het niveau van het wiskundeonderwijs op het VWO is in toenemende mate een bron van zorg voor de technische opleidingen van de Universiteit Twente. De Universiteitsraad heeft het College van Bestuur voorgesteld om (nog beter) hierop in te spelen door bijvoorbeeld het wegwerken van achterstanden en het profiel Natuur en Techniek als gewenste vooropleiding te benoemen. Afgesproken is dat wij ons op korte termijn nader over deze kwestie zullen buigen, waarbij ook rekening moet worden gehouden met nog onbekende veranderingen in het vakkenpakket van het VWO.


Vastgoed

Op het gebied van het vastgoed staat een reeks van nieuwe projecten voor de deur. Het College van Bestuur had graag gezien dat de Universiteitsraad nu al had ingestemd met het totale plan voor het "O&O-centrum". De raad heeft grote aarzelingen om nu in te stemmen met projecten die pas voor najaar 2004 of later op de rol staan (renovatie CT-gebouw, huisvesting voor faculteit EWI en verbouwing van het KCT-gebouw voor de faculteit BBT). De ervaring leert dat de situatie rond het vastgoed aan voortdurende verandering onderhevig is. De raad is niet gelukkig met de weigering van het College van Bestuur om volledig inzicht te geven in de financiële situatie rond het vastgoed als de raad vasthoudt aan een gefaseerde instemming per project. Tijdens de overlegvergadering zijn we niet tot overeenstemming gekomen over de behandeling van het plan voor het O&O-centrum. Vanwege de grote urgente heeft de Universiteitsraad wel ingestemd met de renovatie van het TW-gebouw, een relatief klein project. In de volgende cyclus zullen Hal VI (nieuwbouw voor PIT) en de renovatie van de hallen bij het WB-gebouw aan de orde komen.


Grote kwesties in de nabije toekomst

De Universiteitsraad heeft in de afgelopen cyclus geprobeerd een aantal afspraken met het College van Bestuur te maken over enkele grote kwesties die al enige tijd spelen maar nog niet "bespreek-rijp" zijn. De drie Technische Universiteiten zouden voor 1 mei een nieuw Sectorplan Techniek aan de minister aanbieden. Dit is niet gelukt, maar onder leiding van werkgroepvoorzitter Loek Hermans komt er binnenkort een zogenaamde 'procesbrief'. Het College van Bestuur heeft toegezegd deze brief ter informatie aan de raad te sturen zodra deze beschikbaar is en in het overleg geen onomkeerbare toezeggingen te doen zonder overleg met de centrale en decentrale medezeggenschap.

De implementatie van de reorganisatie en het financieel verdeelmodel is nog in volle gang en de Universiteitsraad wil graag op de hoogte blijven van de voortgang. De eenheden (faculteiten, instituten en diensten) hebben inmiddels (concept-)strategieplannen en meerjarenbegrotingen ingediend bij het UMT. In het halfjaarlijkse 'strategisch beraad' van het UMT op 16 juni zullen deze worden besproken, tezamen met de evaluatie van het verdeelmodel, de uitvoering van de implementatieplannen en de begrotingsrichtlijnen 2004. De Universiteitsraad wil alle betrokkenen eraan herinneren dat de strategieplannen van de eenheden de instemming van de decentrale raden behoeven. Hoewel het College van Bestuur stelt dat het nog te vroeg is voor aanpassingen van het verdeelmodel, heeft de raad erop aangedrongen om in de begroting 2004 iets te doen aan de grootste knelpunten, die met name liggen in het vlak van de bekostiging van het onderwijs, zoals de vergoeding van infrastructurele kosten voor het toegeleverd onderwijs en een systeem van gedifferentieerde tarieven voor 'studentstudiepunten' (SSPs).