uit het overleg 2003 04 15

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad van 15 april 2003


Brede Bachelor Technische Natuurwetenschappen

Het college houdt vast aan het principe dat de bachelor - opleidingen van de faculteit TNW een reguliere minor bevatten. Over de inpassing in het curriculum zal nog nader overleg met de opleidingsdirecteuren moeten plaatsvinden.


De Universiteitsraad,


gezien:

de aanbiedingsbrief brede bacheloropleiding TNW (UR 03.107)

het voorstel ‘Flexibele studiepaden in de bacheloropleidingen in de technische natuurwetenschappen’ (UR 03.104)

het instemmingsbesluit van de FR TNW (03/FRTNW036)

het positief advies van de FR EWI


overwegend:

dat het voorliggende voorstel in lijn is met de overwegingen in de instemmingbesluiten van de UR met het indienen van een aanvraag voor de Brede Bachelor Technische Wetenschappen bij de ACO (31 oktober 2001) en met het indienen van de opleiding Technische Wetenschappen bij de IBG ter registratie in het CROHO (26 februari 2002)

dat de onderwijskundige opzet van de brede bachelor TNW sterk verschilt van de Brede Bachelor Technische Wetenschappen uit het ACO-voorstel ‘Twee Brede Bachelor Opleidingen aan de Universiteit Twente’ d.d 3 september 2002

dat alle toezeggingen aan de faculteitsraad TNW als wezenlijk worden beschouwd

dat de profielcoördinatoren en mentoren een zeer belangrijke taak hebben voor het welslagen van de opleidingen en profielen in het stelsel van flexibele studiepaden

dat efficiencyoverwegingen geen bedreiging mogen vormen voor de kwaliteit van de opleidingen

dat er een korte periode rest om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen voor de beoogde start van de opleiding met ingang van collegejaar 2003-2004

dat de studenten die zich op dit moment hebben aangemeld voor de drie betrokken discipline-opleidingen middels voorlichting op de hoogte zijn gesteld van en verder zullen worden ingelicht over de gezamenlijke propedeuse en de geplande inhoud van de bachelor’s curricula

dat de in 2003 aankomende TW studenten de keuze hebben voor studiepaden via een propedeuse TW of propedeuse TNW

dat een goede voorlichting over deze verschillende studiepaden voor aankomende TW studenten essentieel is

dat de profielen TNW nog verder uitgewerkt dienen te worden

dat het profiel TNW-Biomedische Technologie in het voorstel sterk chemisch technologisch is gekleurd wat geen recht doet aan de verschillende disciplinaire karakters van de profielen binnen de biomedische technologie binnen TNW zelf en aan de UT algemeen

dat de financiële investeringen relatief beperkt zijn voor de UT

dat het curriculum zowel met een MDOO als met een minor voldoende kan opleiden tot de beoogde competenties


gehoord:

de toelichting van de betrokken beleidsmedewerker de heer R. van Dijk en de opleidingsdirecteur van CT, de heer J. Engbersen

de toezegging van het College van Bestuur dat instromende studenten met het profiel Natuur en Gezondheid extra aandacht zullen krijgen

de toezegging van het College van Bestuur dat de studenten voor en tijdens hun studie begeleid worden in hun keuzes middels individuele studiebegeleiding, die van groot belang is gezien de opzet van het curriculum waarin een aantal belangrijke keuzemomenten zijn ingebouwd (propedeuse studiepad TW, keuze verdere bachelor-opleiding, profielkeuze binnen opleiding TNW)

de toezegging van het College van Bestuur dat er bij het verder invullen van het curriculum bijzondere aandacht besteed zal worden aan de verwijzende en selecterende functie van de propedeuse voor alle vier bachelor-opleidingen

de toezegging van het College van Bestuur dat de profielen van de TNW-bachelor zorgvuldig zullen worden uitgewerkt waarbij er op zal worden gelet dat de profielen niet te smal van opzet worden

de toezegging van het College van Bestuur dat er binnen een periode van zes maanden een grondige major-minorevaluatie zal plaatsvinden waarin in ieder geval de macro-efficiency van het minoronderwijs onder de loep zal worden genomen

de toezegging van het College van Bestuur dat de werkdruk van betrokken medewerkers door het instellen van de brede bachelor TNW binnen redelijke grenzen zal blijven


besluit in te stemmen met de instelling van de Brede Bachelor Technische Natuurwetenschappen


Het advies van de UR met betrekking tot de aansluiting tussen het VWO en de technische opleidingen van de UT wordt door de UR aangehouden, onder toezegging van het college dat deze problematiek op korte termijn wordt besproken in de commissie O&O.


RASO - regeling + Regeling garantiebeurzen


De Universiteitsraad


gezien:

- het (gemandateerde) besluit van het CvB d.d. 03 maart 2003 (km. 350.309), m.b.t. wijziging van de Regeling Aanvullende Studiefinanciering Overstappers i.c. de RASO-Regeling (HBO-beurzen) en de Regeling Garantiebeurzen luidend:


1.De Regeling Aanvullende Studiefinanciering Overstappers i.c. de RASO-regeling (HBO-beurzen) en de Regeling Garantiebeurzen zodanig te wijzigen dat de daarin voorkomende leenrechten van de student bij de UT worden vervangen door - indien door de student gewenst - door de student zelf elders af te sluiten leningen.

2.Te bepalen dat, indien de student hierdoor leenrechten bij de IBG tekort komt, hij in de gelegenheid wordt gesteld gedurende maximaal 12 maanden alsnog een rentedragende lening bij de UT af te sluiten.

3.Te bepalen dat de UT aan de student de rentekosten vergoedt tot maximaal het percentage dat de IBG in rekening brengt over ten hoogste het bedrag van de beurs waar de student recht op heeft. De UT vergoedt deze rente tot 3 maanden na afstuderen en tot ten hoogste over 36 maanden.

4.De aldus gewijzigde Regelingen te laten ingaan per 1 september 2003 en te laten gelden voor studenten die per september 2003 en daarna in een UT-opleiding instromen.

5.De aan te brengen tekstuele wijzigingen van de genoemde regelingen te mandateren aan de WAR.

6.De Universiteitsraad te verzoeken in te stemmen met de genoemde wijzigingen van de regelingen.


gelezen:

-het positieve advies van de Werkgroep Afstudeer Regelingen (WAR)


overwegend:

- dat bij realisering van de onderhavige voorstellen van de WAR deze leiden tot belangrijke vereenvoudigingen in de te hanteren administratieve procedures;

-dat de gesignaleerde nadelen voor de student worden ondervangen door compenserende maatregelen en er per saldo geen nadeel voor de student ontstaat;


besluit in te stemmen met het besluit van het CvB van 3 maart 2003 (km.350.309) m.b.t. wijziging van de Regeling Aanvullende Studiefinanciering Overstappers i.c. de RASO-Regeling (HBO-beurzen) en de Regeling Garantiebeurzen.


Nota Personeelsbeleid en Ziekteverzuimbeleid

Het college bevestigt de toezegging van de directeur PA&O dat de UR betrokken zal worden bij het opstellen van een 'catalogus" (inventarisatie van mogelijke onderwerpen en aandachtspunten) voor het te formuleren personeelsbeleid.

In een op korte termijn bijeen te roepen tripartiet overleg (CvB, OPUT en UR) zal getracht worden tot een convenant te komen, waarin zo duidelijk mogelijk afspraken worden vastgelegd over onderlinge afbakening van in het OPUT dan wel de UR te behandelen onderwerpen.

Voortgang Reorganisatie

Het CvB acht een halfjaarlijkse voortgangsrapportage over de uitvoering van de implementatieplannen niet zinvol. Wel zal het college volgens afspraak eventuele aanpassingen van de plannen aan de raad melden.

Afgesproken is dat in de overlegvergadering van juni in het kader van de bespreking van de algemene gang van zaken de uitkomsten van de Reorganisatie besproken zullen worden.


Vastgoed


De Universiteitsraad


gezien

-de brief van het CvB d.d. 12 maart 2003 (kenmerk 351.305/vgd, UR-03.101), waarin aan de UR gevraagd wordt in te stemmen met het beschikbaar stellen van een budget van k€4.441,- voor de renovatie en functionele aanpassingen van het TW-gebouw

gehoord

-de toelichting van het college, onder meer inhoudend dat van de zijde van het ministerie van OC&W naar aanleiding van de brand een bedrag ad M€5,- is toegezegd, te besteden in 2003

-de beraadslagingen

besluit in te stemmen met het beschikbaar stellen van het gevraagde budget ten behoeve van renovatie en functionele aanpassingen van het TW-gebouw


Ten aanzien van het Vastgoedplan Onderwijs- en Onderzoekcentrum is besloten dat in het eerstvolgende agendaoverleg een afspraak tussen college en UR (i.c. presidium) gemaakt zal worden over de wijze van behandelen hiervan in de UR (instemming met het gehele plan dan wel per groot project). Het college zal trachten een formulering te vinden voor de condities voor besluitvorming in dezen.

In een op korte termijn te beleggen vergadering van de commissie F&V met de portefeuillehouder financiën zullen de door de UR per brief gestelde vragen (UR-03.122) beantwoord worden.
Overleg drie TU's, voortgangsrapportage

Het college zegt toe de procesbrief welke voor 1 mei naar de minister gezonden zal worden ter informatie naar de UR te zullen sturen, mits hiertegen van de zijde van de Stuurgroep geen bezwaar bestaat. De inhoud van deze brief zal overigens geen onomkeerbare keuzes bevatten voor wat betreft met name de verdeling van masters, specialisaties daarin en onderzoeks-thema's, zo bevestigt het college.


Evaluatie Digitale Universiteit

Het college beschouwt de door de UR aangedragen punten voor de evaluatie van de DU (UR 03-120) als waardevol en zegt toe deze toe te zullen voegen aan de eigen evaluatiecriteria.


Planning besluitvorming

Het college zal de planning met betrekking tot de Begrotingsrichtlijnen 2004 bezien met het oog op mogelijke bespreking hiervan in de overlegvergadering van 24 juni 2003.

De parameters van het financieel verdeelmodel zullen dit jaar niet veranderd worden, wel zal het college eventuele niet beoogde effecten bijsturen. In de meicyclus van de UR zal het CvB de UR nader informeren over de evaluatie van het verdeelmodel.


Schriftelijke Rondvraagpunten

Het college zegt toe te zullen blijven zoeken naar de mogelijkheden om een huisartsen- praktijk op de campus te vestigen. Mocht dit evenwel (nog) niet slagen, dan zal het college voor zeer speciale situaties in overleg met Amicon zorgen voor opvang in de stad.


Op dit moment wordt de organisatie van de BHV etc. op de UT opnieuw tegen het licht gehouden. Het college zal vragen het door de UR genoemde probleem (UR-03.138) hierbij mee te nemen.