voor 2002 09 24

Agenda overlegvergadering Universiteitsraad

(Achter de agendapunten zijn de desbetreffende portefeuillehouders vermeld)


plaats: INF L 200

tijd :13.30 uur


1. Opening en vaststelling agenda


2. Mededelingen

a) brief aan CvB over nota onderzoeksbeleid

UR 02 313 bijgaand

b) brief aan CvB over samenhang onderzoeks-, leerstoelen- en personeelsbeleid

UR 02 309 bijgaand

c) overige mededelingen


3. Verslag van de overlegvergadering van 27 augustus 2002 vaststellen

UR 02 310 bijgaand


4. HBO-doorstroombeurzen instemming (deJ)

UR 02 292 in bezit*

UR 02 311 bijgaand


5. Gedragscode voertalen instemming (de J)

UR 02 265 in bezit

UR 02 278 in bezit

UR 02 301 bijgaand

UR 02 314 bijgaand


6. Nieuwe opleidingen, stand van zaken informatie (de J)


7. Review Instellingsplan 1e bespreking (allen)

UR 02 315 bijgaand

UR 02 312 bijgaand


8. Reorganisatie, stand van zaken bespreking (te B, de J)


9. Rondvraag

a) benoeming waarnemend wetenschappelijk directeur PiT

DIC-kenmerk 343.640 bijgaand

b) bestuurlijke verdeling en rapportagelijnen

DIC-kenmerk 345.969 bijgaand

c) overige punten


10. Decanaat faculteit Gedragswetenschappen (agendapunt besloten)

DIC-kenmerk 345.737 bijgaand

UR 02 304 bijgaand (vertrouwelijk)


11. Sluiting* Deze documenten zijn al in het bezit van de raadsleden van de Universiteitsraad, voor de andere ontvangers van deze agenda zijn de betreffende stukken, voorzover betrekking hebbend op deze cyclus, bijgevoegd.