UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

BBgebouw – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2026

Ons kenmerk

UR-02.239

fax

053 489 2735

Datum

27 juni2002

e-mail

b.visser@bcvb.utwente.nl

Betreft: agenda overlegvergadering Universiteitsraad op dinsdag 2 juli 2002

(Achter de agendapunten zijn de desbetreffende portefeuillehouders vermeld)


plaats: WB toren 1300

tijd :13.30 uur


1. Opening en vaststelling agenda


2. Mededelingen


3. Verslag van de overlegvergadering van 11 juni 2002 vaststellen

UR-02.234 bijgaand


13.45 uur:

4. Nieuwe opleidingen, Masteraanbod instemming (de J)

UR-02.228 in bezit*

UR-02.235 bijgaand


5. Afstudeersteun instemming (de J)

UR-02.210 in bezit*

(concept UR-amendement wordt digitaal nagezonden)


6. Garantiebeurzen instemming (de J)

UR-02.211 in bezit*

UR-02.236 bijgaand


14.30 uur:

7a. Analyse financiële situatie UT informatie (teB)

UR-02.223 in bezit*

7b. Vastgoed instemming (vV)

UR-02.177/1en 2 in bezit*

UR-02.224 in bezit*

UR-02.237 bijgaand


8. Herstructurering Dienstverlening, Reorganisatieplan advies/instemming (teB)

UR-02.232 bijgaand

UR-02.220 bijgaand

UR-02.238 bijgaand


16.00 uur:

9. Algemene gang van zaken bespreking (CvB, RvT)

Achtergrondstukken:

UR-02.183/4 in bezit*

UR-02.127 in bezit*

UR-02.180 in bezit*


10.Rondvraag


11. Sluiting


* Deze documenten zijn al in het bezit van de raadsleden van de Universiteitsraad, voor de andere ontvangers van deze agenda zijn de betreffende stukken, voorzover betrekking hebbend op deze cyclus bijgevoegd.