van 2002 12 03

dinsdag 3 december 2002Aanwezig:

U-Raad:

KPS/Cabaal/UTemp: Becht, Brinkman, Bulter, Van Doorn, Meijer, Schrama (vz),

Wormeester, Van Rijn

UReka: Beeker, Hazebroek, Holkers, Huisman, Hummel

DD: De Olde, Wallinga-de Jonge

Griffie:

Ribberink, Klomp-Jongsma (Secretariaatsservice “PS” – verslag)


Afwezig m.k.:

Van Benthem, Berends, Houweling
1.Opening en vaststelling van de agenda

Schrama opent om 13.35 uur de vergadering.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.


2.Mededelingen

De voorzitter deelt mee dat hij is uitgenodigd voor een informeel gesprek met De Jong over de stand van zaken rond de organisatie.


2a. Benoeming diverse personen in commissies

Commissie RSI: Huisman.

Commissie Veiligheid: Van Rijn en Houweling.

Commissie Naamgeving: Wormeester en De Olde.


2b. Commissie Veiligheid

Na enig uitstel als gevolg van de brand in het TWRC-gebouw gaat de commissie Veiligheid op korte termijn van start.


3. Verslag van de interne vergadering van 29 oktober 2002 (UR-02.403)

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.


4.Ingekomen/uitgegane post (UR-02.402)

Het overzicht wordt voor kennisgeving aangenomen.


De hiernavolgende agendapunten dienen ter voorbereiding op de overlegvergadering van 10 december 2002:


5.Algemene gang van zaken, strategiediscussie en presentatie van CvB (UR-02.315, UR-02.305, UR-02.399/2, UR-02.407)

De vergadering stemt ermee in de in UR-02.399/2 genoemde punten voor te leggen het CvB, met daarbij de volgende aanvullingen:

Bij punt 1 (Onderwijs) zullen ook de teruglopende studentenaantallen worden meegenomen. De tekst zal worden aangeleverd door Wallinga-de Jonge.

Als punt 5 zal worden toegevoegd het onderwerp Werkdruk. De tekst wordt opgesteld door Wallinga-de Jonge en Meijer.


Enkele andere punten die door UR-leden worden genoemd zullen op een ander moment in de overlegvergadering aan de orde gesteld worden:

Gevolgen brand (Wormeester maakt een tekst).

Stand van zaken instituut Gedragswetenschappen (Bulter zet dit op schrift).


6.Begrotingsbod 2003 (UR-02.351, UR-02.401, UR-02.406)

Er staan nog enkele vragen open – zie UR-02.406. Deze zullen in de overlegvergadering aan de orde komen.


Bekeken zal nog moeten worden in hoeverre het UR instemmingsbesluit van augustus 2002 aangepast moet worden.


Schrama wijst erop dat de UR een toezegging heeft van het CvB er dat bij de verdeling van de middelen richting leerstoelen een weging plaatsvindt naar type onderwijs. In het concept-begrotingsbod echter wordt die toezegging niet gestand gedaan. Hij heeft het college daarop gewezen, dat vervolgens na overleg met het UMT gemeld heeft dat de toezegging gehandhaafd wordt en dat er een nadere uitwerking volgt. Nu blijkt echter dat een en ander niet haalbaar is voor 2003; bovendien is de formulering nogal vaag. De afspraak wordt dus niet nagekomen, en Schrama vindt dat een principieel punt.


Meijer merkt op dat in het begrotingsbod enige ruimte is ingebracht voor frictiekosten e.d. En misschien wordt er nog wel op meer manieren afgeweken van de systematiek. Aan het college zal dan ook gevraagd moeten worden aan te geven wat de ongewenste effecten zijn van het nieuwe verdeelmodel en op welke wijze die ondervangen zijn.


Afgesproken wordt dat Wormeester een en ander op schrift zal zetten.


7.Tussentijdse financiële rapportage ultimo augustus 2002 (UR-02.388)

Wormeester beveelt namens de commissie F&V de UR aan om bijlage 2 bij de rapportage goed te lezen, omdat daarin de kern van het financiële probleem terug te vinden is.


8.Nota Leerstoelenbeleid (UR-02.183/3, UR-02.400)

Op de nota staat het woord “Vertrouwelijk”. Aangezien echter bij de toezending aan de UR niet speciaal daarop gewezen is wordt besloten er geen consequenties te verbinden en de nota te behandelen als een openbaar stuk.


De fractiestandpunten zijn als volgt:

KCU: Zie de ter vergadering uitgereikte concepttekst voor een UR-besluit.

UReka: Waarschijnlijk is er een foutje gemaakt t.a.v. de lector academiae en is het niet de bedoeling ze full professor te noemen. Voor universitaire leerstoelen zullen goede criteria opgesteld moeten worden. Het is belangrijk dat ze er komen. Het hoeft niet kostendekkend te zijn. Het initiatief blijft overigens wel bij de faculteiten.

UReka vindt dat ingestemd moet worden, omdat het tijd wordt dat de faculteiten weten waar ze aan toe zijn.

DD: De nota blinkt niet uit door helderheid. De uitgangspunten zijn niet goed geformuleerd, de uitwerking is niet helder. Wat betreft universitaire leerstoelen: er zijn argumenten om ze te hebben, maar dan zouden ze bij voorkeur zo genoemd moeten worden i.v.m. een tijdelijke toekenning van een bedrag in het kader van excellentie, het binnenhalen en behouden ervan. Overigens moet voor het binnenhalen ervan wel de standaardprocedure worden gehanteerd.T.a.v. lector academiae: de betreffende tekst is nog niet concreet uitgewerkt. Als mensen kunnen bijdragen aan het profileren van de UT en genoegen nemen met die titel, dan lijkt dat geen probleem; maar ze horen niet in een nota leerstoelenbeleid.


Tijdens een korte schorsing van de vergadering wordt door de drie fracties getracht tot een gezamenlijk standpunt te komen. Dit blijkt succesvol.

De tekst van het door KCU voorgelegde conceptbesluit zal worden aangepast en als UR-besluit worden voorgelegd in de overlegvergadering. Uitgangspunt zal zijn dat de UR bereid is in te stemmen nadat aan bepaalde door de UR ingebrachte punten is voldaan. Aan het college zal worden gevraagd om een aangepast leerstoelenbeleidsplan, dat in de volgende cyclus ter instemming wordt voorgelegd aan de UR.


9.RSI-Beleidsplan (UR-02.392, UR-02.408)

De commissie P&S is positief over het plan en stelt de UR voor in te stemmen. Door De Jong is nog een brief toegezegd over de monitoring van het geheel.

Becht wijst op de opmerking op pag. 7 in de laatste kolom bij nr. 7 en concludeert dat daar heel veel geld mee gemoeid zal zijn. Zij vraagt zich af wie dat gaat betalen. Zij zal een vraag daarover formuleren en aanleveren bij de commissie.


10.Voortgangsrapportage reorganisatieproces (UR-02.396/1-2)

De voorzitter zal aan de voorzitters van de decentrale raden vragen de uitgebrachte of uit te brengen adviezen, evenals de implementatieplannen, ter kennisneming aan de UR te sturen.


11.Technische Geneeskunde (UR-02.347, UR-02.407)

Het presidium heeft geconstateerd dat instelling van de nieuwe opleiding per september 2003 inhoudt dat al in januari een instemmingsbesluit zal moeten worden genomen. Dit zal aan het CvB gemeld worden.

De voorzitter merkt op dat de faculteitsraad TNW zal moeten instemmen alvorens de UR een instemmingbesluit neemt. Ook daarover zullen afspraken met het college gemaakt moeten worden.


Becht wijst erop dat op pag. 62 vermeld staat dat aangenomen wordt dat de bibliotheek niet wordt uitgebreid. Er is echter geen geneeskundige bibliotheek. De kosten van een geneeskunde-collectie zullen enorm zijn. Er zal dus wellicht nog geld voor vrijgemaakt moeten worden.


Wormeester vraagt zich af wat de consequenties zullen zijn indien de recent bekend gemaakte plannen van Groningen gerealiseerd worden om het aantal opleidingsplaatsen in noordoost-Nederland fors uit te breiden.


12.Brede Technische Bachelor

Op korte termijn wordt geen instemmingsvraag voorzien.


13.Voortgang Masteraanbod

Er is nog geen informatie ontvangen. Als die niet komt, vervalt het punt voor de overlegvergadering.


14.Rondvraagpunten

14a. Bekostiging internationale masters

Zie de vragen in UR-02.406.


14b. Sandwichconstructies bij AIO’s

Zie de vragen in UR-02.406.


14c. Evaluatie DU (UR-02.405)

Er zullen enkele vragen op schrift gezet worden inzake: interne evaluatie, evaluatie door het ministerie, recente stopzetting van betaling van UT-gelden aan de DU.


14d. Afschaffen diverse centrale regelingen op gebied van personeelsbeleid (UR-02.408)

Meijer zal hierover een vraag stellen.


15.Rondvraag

Voorzitter: Het college moet worden herinnerd aan de belofte om het UR-advies van september jl. af te handelen. Hij zal een brief schrijven met het verzoek die afhandeling te laten plaatsvinden in de vergadering van de commissie F&V op 17 december a.s., in aanwezigheid van de portefeuillehouder.


16.Sluiting

Om 15.40 uur sluit de voorzitter de vergadering.