Kort verslag van de extra interne vergadering van 26 september 2002

Aanwezig:

Schrama (vz), Becht, van Benthem (deels), Brinkman, Bulter, Houweling, Meijer, Wallinga-de Jonge, Wormeester, Berends, Huisman, van Doorn en van Rijn.

Afwezig:

Beeker, Hazebroek, Holkers, Hummel en de Olde.

Griffie:

Ribberink


Om 9.00 uur opent de voorzitter de vergadering.


Aan de orde is een viertal documenten met betrekking tot de Reorganisatie.


1.Brief CvB “Procedurevoorstel reorganisatie d.d. 24 september 2002 en globale planning.

Na aanpassing van de nummering van de globale planning in verband met het feit dat een vierde punt in fase twee is ingevoegd, gaat ieder akkoord met het procedurevoorstel inclusief globale planning.

2.Advies studentengeleding met betrekking tot de reorganisatie.

Een tekstvoorstel wordt ingediend door UReka. Na toevoeging van de zinsnede “Nadrukkelijk moet tijdens het reorganisatieproces gelet worden op de continuïteit in de dienstverlening van deze instanties” op verzoek van van Doorn, wordt bovengenoemd advies door de aanwezige studenten van de studentengeleding geaccepteerd.

Vastgesteld wordt dat het punt van de rol/positie van het UMT bij de behandeling van het BBR aan de orde dient te komen.

3.Concept - Instemmingsbesluit Reorganisatie

De vz meldt dat de voorliggende tekst het resultaat is van intensief overleg met het college.

Wormeester vraagt aandacht voor de categorie medewerkers waarnaar in het laatste bolletje van het besluit verwezen wordt. Wat gebeurt er met hen? Na enige discussie wordt besloten in de overwegingen van het besluit vóór het laatste bolletje een extra overweging toe te voegen: “de medewerkers van CIV en Dinkel, alsmede de facultaire ICT-medewerkers en medewerkers van facultaire technische diensten in afwachting van definitieve plaatsing in de nieuwe eenheid hun oude eenheid volgen”. Met inachtneming van deze wijziging wordt door de personeelsgeleding van de UR unaniem ingestemd met de tekst van bovengenoemd besluit.

Meijer deelt mee verheugd te zijn dat delen van het UR-advies van 27 augustus 2002 opgevolgd zijn en dankt de voorzitter voor het vele “kneed- en masseerwerk” dat hij verricht heeft. Wallinga-de Jonge sluit zich bij deze laatste opmerking van harte aan.

4.Concept - gezamenlijke verklaring UR en CvB

Na enige tekstuele wijzigingen – vergelijkbaar met die, vermeld onder punt 3. van dit verslag - gaat de vergadering akkoord met de voorgestelde tekst.


Om 10.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.