van 2002 06 25

Verslag van de interne vergadering van de Universiteitsraad op dinsdag 25 juni 2002Aanwezig:

U-Raad:

Berkers, Bloem, Van Doorn, Hovenkamp, Jacobs, Kluitenberg, Kwast, Mulder, Thomasson, Wallinga-de Jonge, Weijnen (plv.vz), Wittkampf

Griffie:

Ribberink, Klomp-Jongsma (Secretariaatsservice “PS” – verslag)


Afwezig m.k.:

Barsema, Van der Heijden, Houweling, Meijer (UR-vz), Schrama, Weber,
1.Opening en vaststelling van de agenda

De voorzitter opent met een welkom aan de aanwezigen om 13.45 uur de vergadering.


Besloten wordt de agendapunten 9a en 9b in omgekeerde volgorde te behandelen.


2.Mededelingen

Wittkampf: Om ervoor te zorgen dat de mogelijkheden van inspraak in het programma van eisen voor nieuwbouw optimaal benut worden en de samenwerking tussen centraal en decentraal goed geregeld wordt, zal er per faculteit een klankbordgroep worden ingesteld. Wittkampf heeft dit in gang gezet en zijn opvolger in de U-Raad zal de verdere uitwerking van hem overnemen.


3.Verslag van de interne vergadering van 4 juni 2002

Het verslag is nog niet gereed en zal separaat worden toegezonden, met het verzoek aan de UR-leden om eventuele opmerkingen nog vóór de zomervakantie aan de griffie door te geven. Vaststelling zal in de volgende vergadering plaatsvinden.


4.Ingekomen/uitgegane post (UR-02.209)

Het overzicht wordt voor kennisgeving aangenomen.


5.Herstructurering Dienstverlening, Reorganisatieplan (UR-02.207, UR-02.220, UR-02.226)

Het reorganisatieplan is pas een dag geleden digitaal toegezonden, en vlak voor de vergadering in papieren vorm bij de griffie binnengekomen. De tijd is te kort om al in de overlegvergadering van 2 juli a.s. advies te kunnen uitbrengen, en het tijdpad zal dus moeten worden bijgesteld.

Afgesproken wordt als volgt:

Weijnen zal aan het CvB melden dat er op 2 juli wel over het onderwerp gesproken kan worden, maar dat het te vroeg is voor inhoudelijke discussie en dat een formeel advies niet uitgebracht kan worden (i.v.m. de late beschikbaarheid van de stukken en de onmogelijkheid om vóór die tijd nog adviezen binnen te krijgen van de decentrale raden). Het college zal gevraagd worden een nieuw tijdpad aan te bieden.

De UR-fracties zullen uiterlijk 28 juni a.s. schriftelijk aan de griffie, de technisch voorzitter en de vice-voorzitter laten weten welke punten er naar hun oordeel – behoudens de al door Meijer op schrift gezette punten (UR-02.220) – in de overlegvergadering aan de orde gesteld moeten worden.

Aan de decentrale raden zal verzocht worden zo spoedig mogelijk schriftelijk een reactie aan de UR kenbaar te maken, waarna er in de tweede week van de nieuwe vergadercyclus met hen over gesproken kan worden.


6.Nieuwe opleidingen, Masteraanbod (UR-02.201, UR-02.202, UR-02.215)

De commissie O&O heeft nog niet over de brief van het CvB kunnen spreken. Ook is er intussen nog een mail binnengekomen van de decaan van CTW m.b.t. het nog toevoegen van twee opleidingen.


Wallinga-de Jonge zal namens de UR enkele schriftelijke vragen formuleren (inzake het honoreren van de CTW-opleidingen, postinitiële commerciële onderwijsopleidingen, engelstalig onderwijs, titulatuur). Na bespreking op 2 juli zal de UR aansluitend aan de overlegvergadering in een korte interne vergadering zijn standpunt formuleren.


7.Afstudeersteun (UR-02.210, UR-02.217)

Wittkampf meldt namens de commissie P&S dat er naar aanleiding van een inmiddels gehouden WAR-vergadering een wijziging komt in principe 2) dat verwoord staat in UR-02.217, en wel: in plaats van geen enkel compartiment zullen er 10 compartimenten worden aangebracht, waardoor er nog meer helderheid ontstaat.


Afgesproken wordt dat het definitieve UR-besluit aansluitend aan de overlegvergadering van 2 juli a.s. zal worden vastgesteld.


8.Garantiebeurzen (UR-02.211, UR-02.218)

De UR stemt in met het conceptbesluit.


9b. Analyse financiële situatie UT (FEZ/343.409/CV/GW, FEZ/FV/02-037/ct)

Door de late ontvangst van de stukken was de voorbereidingstijd te kort.


9a. Vastgoed (UR-02.177/1+2, UR-02.224)

De UR stemt in met de 1e fasering en met het voorbereidingsbudget t.b.v. renovatie van hal III (dus de punten 1 en 2 en de laatste alinea van UR-02.224). Er wordt dus gekozen voor de minimumvariant die noodzakelijk is om het proces niet in gevaar te brengen.

Aan het CvB zal gevraagd worden of dit binnen de huidige financiële situatie haalbaar is.


Ter vergadering wordt de afspraak gemaakt dat in de commissie F&V op korte termijn uitgebreid aandacht aan dit onderwerp geschonken zal worden.


Kluitenberg zal het college schriftelijk informeren.


10.Regeling flexibele propedeuse (UR-02.204, UR-02.216)

Aangezien dit punt ter informatie voorligt wordt besloten geen schriftelijke reactie naar het CvB te sturen.


11.Bachelorconvenant (UR-02.205)

De commissie O&O kan zich vinden in de reactie die namens de drie technische universiteiten verzonden is. Van De Jong is de toezegging ontvangen dat hij de UR op de hoogte zal houden.

Een schriftelijke reactie naar het CvB is niet nodig.


12.Algemene gang van zaken, concept Review Instellingsplan (UR-02.183, UR-02.127, UR-02.222)

Daar de RvT slechts een uur aanwezig is bij de overlegvergadering op 2 juli wordt afgesproken dat aan de vooraf vast te stellen spreektijd van de vergaderdeelnemers strak de hand gehouden zal worden. Namens de UR zullen drie thema’s aan de orde gesteld worden, en wel:

de kwaliteit van de recente reorganisatieprocessen (Wallinga-de Jonge)

de verhouding UR-college en het functioneren van de medezeggenschap (Bloem)

het personeelsbeleid en wat daarmee samenhangt (Schrama).

Vervolgens zal er per fractie 5 à 10 minuten gelegenheid zijn voor eigen onderwerpen.


13.Rondvraag

Jacobs: Spreekt namens de UR een groot woord van dank uit richting de WAR, die de UR in het kader van de wijziging van de Regeling Afstudeersteun veel werk uit handen heeft genomen.


14.Sluiting

Om 15.05 uur sluit de voorzitter de vergadering.