van 2002 06 04

Verslag van de interne vergadering van de Universiteitsraad op dinsdag 4 juni 2002


Aanwezig:

U-Raad:

Berkers, Bloem, Van Doorn, Houweling, Hovenkamp, Jacobs, Kwast, Meijer (UR-vz), Mulder, Schrama, Thomasson, Wallinga-de Jonge, Wittkampf

Griffie:

Ribberink, Visser (verslag)


Afwezig m.k.:

Barsema, Van der Heijden, Kluitenberg, Weber, Weijnen


1.Opening en vaststelling van de agenda

De voorzitter opent om 13.35 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.


Verzoek van Jacobs de vergadering om uiterlijk 16.00 uur af te ronden.


De agenda wordt als volgt gewijzigd:

Schrappen: agendapunt 7 – naar agenda overlegvergadering 2 juli.

Toevoegen: agendapunt 6.a: masteraanbod.


2.Mededelingen

Wegens afwezigheid van Weber zal Meijer als voorzitter de vergadering leiden.

Tijdens de interne vergadering op 25 juni zijn zowel Weber als Meijer afwezig. Weijnen zal dan als voorzitter optreden.


Verzoek van Wittkampf aan de fracties om hun ideeën te formuleren over het voorzitterschap in de volgende zittingsperiode van de Universiteitsraad met het verzoek aan de griffie een en ander te coördineren.


Bloem uit kritiek op de stemprocedure voor de verkiezingen van de Universiteitsraad, vooral op de gewenste gegevens (gebruikersnaam en password) die voor de meeste medewerkers niet voor de hand liggend zouden zijn. Kwast merkt op dat studenten dit probleem niet hebben daar zij de bewuste gegevens altijd moeten toepassen willen zij gebruik maken van internet.


De griffier geeft een korte toelichting op de te volgen procedure waar medewerkers per brief (zowel op werkplek als op huisadres) over zijn geïnformeerd


3.a Verslag van de interne vergadering van 16 april 2002 (UR-02.171)

Geen opmerkingen.

Het verslag is hiermee vastgesteld.


3.b Impressie van de interne vergadering van 6 mei 2002 (UR-02.167/2)

Geen opmerkingen.


3.c Verslag van de interne vergadering van 7 mei 2002 (UR-02.172)

Aan "aanwezigen" toevoegen: Wallinga-de Jonge


De partijen achter de namen van de Universiteitsraadsleden worden geschrapt.

Op p.3, eerste regel, staat genoteerd DD, moet zijn CaBaal.

Met inachtneming van deze opmerkingen wordt het verslag vastgesteld.


4.Ingekomen/uitgegane post (UR-02.173)

Geen opmerkingen.


5.Herstructurering dienstverlening

Meijer voorziet dat het reorganisatieplan zal zijn toegespitst op de diensten en de faculteiten buiten beschouwing laat; dit in tegenstelling tot eerdere uitspraken vanuit het CvB over een "totaal plan". Verder vindt Meijer 2 juli als de datum waarop het College een uitspraak verwacht van de UR over het reorganisatieplan een te kort tijdsbestek om tot een gefundeerd advies te komen.

Jacobs leest een verklaring van UReka voor die uiteindelijk resulteert in de concrete oproep aan de UR om:

1. vanmiddag concrete afspraken te maken met betrekking tot het tijdspad en de besluitvormingsmomenten, en hierbij het presidiumvoorstel als uitgangspunt te nemen.

2. er in de overlegvergadering bij het college op aan te dringen mee te werken aan dit tijdspad en zorg te dragen voor tijdige informatievoorziening.

Meijer wijst op de decentrale raden die nauw betrokken dienen te worden bij de menings- en besluitvorming; hij stelt voor het overleg op 2 juli voor advies en op 27 augustus voor besluitvorming te gebruiken. Houweling plaatst de kanttekening dat het voor de decentrale raden heel lastig is dit tijdsplan aan te houden. Wittkampf stelt dat de UR duidelijk moet zijn naar het CvB en naar de organisatie ten aanzien van het door de UR beoogde tijdspad. Meijer zal een voorstel maken.

Wallinga-de Jonge wijst op het belang van de aanwezigheid van UR-leden op 2 juli. Bij peiling blijken er voldoende afgevaardigden (met het oog op het onderwerp vooral vanuit het gremium personeel) aanwezig

te zullen zijn.


6.Instellen nieuwe opleidingen

Schrama geeft een korte inleiding op de huidige stand van zaken. Hij stelt dat ten aanzien van Technische Geneeskunde het CvB het instellen van deze opleiding aan de UR ter instemming dient voor te leggen gezien de vele wijzigingen ten opzichte van de destijds beoogde opleiding waarop de ACO-aanvraag was gebaseerd en die instemming had van de UR. Wat betreft de Masteropleiding staat O&O positief tegenover de aanpak. Over de verdere invulling van het Masteraanbod, het gebruik van Engels tijdens de colleges en de bijbehorende titulatuur bij afronding van de Masteropleiding is nog geen duidelijkheid. Schrama zal een brief opstellen om deze vragen aan het CvB voor te leggen.


7.Jaarverslag 2001 en Jaarrekening (fez/343.096/hk)

In het agendaoverleg zal geïnformeerd worden naar een "totaal"jaarverslag.


8.Inschrijvingsregeling UT (UR-02.175)

De UR staat positief tegenover de voorliggende regeling. Nagetrokken wordt of de wijziging van de inschrijfregeling als onderdeel van het Studenten statuut onder het instemmingsrecht valt.


9. Slotregularisatie (UR-02.170)

De eerder door de UR gemaakte opmerkingen bij de tweede begrotingswijziging kunnen worden gehandhaafd. De UR is van mening dat uit het voorliggende voorstel niet op te maken valt uit welke middelen de reorganisatie bekostigd gaat worden. Is er een reservering opgenomen, dan is het werkelijk tekort minder, zo niet dan is het tekort ernstiger.


10. Interne begroting (UR-02.140)

De UR wil graag een reactie vanuit het CvB op het door de UR gegeven advies.

Verder zullen de volgende vragen gesteld worden tijdens het aanstaande overleg:

- is het ministerie bereid financieel bij te springen ten aanzien van de vastgoed-problemen;

- een analyse te maken van de financiële situatie;

- een meerjaren raming te maken.


10.a (11.d) Vastgoed

Meijer is van mening dat eerst het probleem van de financiering moet zijn opgelost alvorens tot instemming over te gaan.

Bloem geeft aan zich te distantiëren van de cie F&V: er is te weinig inzicht in een aantal essentiële zaken ten aanzien van verbouw, nieuwbouw en project van eisen. Bovendien vraagt hij zich af in hoeverre medewerker en student geïnformeerd dan wel betrokken worden in het traject. Tot nu toe, zo vreest hij, te weinig.

Wittkampf zal een format opstellen voor fasering van het financiële instemmingtraject (is nu 7 miljoen). Voorstel is om nu akkoord te gaan met een aanbesteding van 3 miljoen. In 2004 zou dan het volgende traject ter grootte van 4 miljoen aan de UR moeten worden voorgelegd.

Meijer zal een brief opstellen om de genoemde problemen en voorstellen aan het CvB voor te leggen.


11. Rondvraagpunten

11.a Huisartsenpraktijk

Hovenkamp deelt mee dat er contact is gezocht met de huisartsenpraktijk, deze heeft geen behoefte aan overleg met de UR aangezien de onderhandeling met het CvB zich positief ontwikkelen. De concept brief van Weijnen aan het CvB met vragen over het medisch centrum zal worden verstuurd.

11.b JSF-advertentie

Schrama vraagt zich af op welke grond het CvB zich namens de UT heeft uitgesproken in een advertentie voor het project JSF; hij wil deze vraag in het overleg aan het CvB voorleggen. Jacobs deelt mee dat UReka zich aan deze vraag conformeert.

11.c Twente-Osnabrück stand van zaken

Meijer wil het CvB tijdens het overleg horen over de mate van samenwerking aangezien er signalen zijn vanuit de organisatie dat er aan "nauwere" banden wordt gewerkt dan tot nu toe bekend bij de UR. Er ontstaat een discussie over de situatie. Berkers, Hovenkamp en Jacobs distantiëren zich van de vraag en Wallinga-de Jonge meent dat de huidige ontwikkelingen ten aanzien van onderwijs en organisatie al de aandacht opeisen en de UR derhalve nu niet hoeft in te haken op de procedure Twente-Osnabrück.

11.d Financiële steun ministerie voor vastgoed zie onder 10.a


12. Rondvraag

Wallinga-de Jonge wijst er op dat bij de verdeling van de aandachtsgebieden van het College van Bestuur het aandachtsgebied "Relatie VWO-WO" bij onderwijs ontbreekt. Waarom heeft het CvB dit gebied niet genoemd? Tevens wijst zij op het feit dat het aandachtsgebied "Wetenschappelijk personeelsbeleid" is afgezonderd van de rest van het personeelsbeleid. Het is toch van wezenlijk belang dat er een integraal personeelsbeleid wordt gevoerd. Aan het CvB zal dan ook de vraag worden voorgelegd of en zo ja hoe het integraal personeelsbeleid wordt gerealiseerd.

Vanuit de cie F&V wil men graag een toelichting van het CvB op het besluit ten aanzien van de garantiestelling ter grootte van 600.000 euro voor TSM. Deze vraag wordt algemeen ondersteund en zal door Schrama aan het CvB worden gesteld tijdens het overleg.

Wallinga-de Jonge informeert of het presidium zich al heeft gebogen over de begroting 2003. Meijer antwoordt dat dit punt tijdens het volgende agendaoverleg aan de orde komt - een en ander als gevolg van het aangepaste tijdspad.

Jacobs nodigt de aanwezigen uit om te komen kennismaken met de kandidaten van UReka voor de aankomende verkiezingen van de Universiteitsraad tijdens de daartoe georganiseerde borrel om 16.00 uur deze middag.


13. Sluiting


De voorzitter beëindigt de vergadering om 15.10 uur.