van 2002 05 07 extra vergadering

Aantekeningen van de interne vergadering (van 09.30 – 10.30 uur) vóór de plenaire vergadering op dinsdag 7 mei 2002, deel 1.


Aanwezig: Barsema (Utemp), Berkers, Bloem en Van Doorn (CaBaal), Hovenkamp,(Ureka) V.d.

Heijden en Houweling (KPS), Jacobs (Ureka), Kluitenberg (DD), Kwast (Ureka), Meijer (KPS), Mulder (CaBaal),Thomasson, Wittkampf en Weijnen (Ureka), Weber (vz).


Alsmede : Akkerman (BB)


Verslag : Kuiper


Punt van orde:

De plenaire vergadering is verschoven naar 10.30 uur.

Na afloop van de interne vergadering van 6 mei is een kleine delegatie naar het CvB geweest en is de stand van zaken meegedeeld n.l. dat tal van punten nog niet afgehandeld c.q. behandeld zijn. UR wenst meer tijd tot volgende week.

Het CvB wenste vast te houden aan gemaakte afspraken en willen besluiten nemen op 7 mei, dus plenaire vergadering blijft gehandhaafd.


Nieuwe stukken:

Sinds 6 mei zijn enige nieuwe stukken voorhanden:

-vragen Ureka

-een bijgesteld besluit van het CvB + toelichting

-impressie Dick Meijer van interne vergadering 6 mei

incl. openstaande vragen.

-overzicht indeling leerstoelen.

Procedure

De UR wordt verzocht in de overlegvergadering zoveel mogelijk vragen te stellen, met dien verstande dat zaken s.v.p. op hoofdlijnen behandeld dienen te worden. Gepoogd moet worden tot een afronding te kunnen komen.

Procedure nu: 1. bekijken van het bijgestelde CvB-besluit incl. toelichting

2. aan de hand van impressie Meijer bekijken welke zaken zijn blijven liggen


Concept-besluit college van bestuur (07-05-02)


Besluit algemeen:

Is door CvB niet overgenomen. Wallinga verzoekt haar opmerking van gisteren hierbij over te nemen. Meijer verwijst naar punt 15 van zijn impressie. Alsnog toevoegen onder Gehoord: een opmerking

over de toezegging dat de verhoudingen (O:O=1:2) en percentages nog onderwerp van gesprek zullen zijn van een strategisch beraad met de decanen en WD’s in juni.


Ad. punt 4

Is overgenomen.


Ad.punt 5

Op 7 mei zou de indeling van leerstoelen aanwezig zijn. Vandaag is uitgedeeld een overzicht van functionele leerstoelen aan de hand van voorhanden zijnde gegevens. Na een eerste vluchtige blik lijkt deze lijst niet geheel compleet. De vraag naar de definitie van een functionele leerstoel levert het volgende antwoord op n.l. dat een functionele leerstoel bekleed wordt door een voltijd hoogleraar. Alle andere leerstoelen vallen daaronder. Meijer heeft het gevoel dat het CvB geen exact inzicht heeft in de wijze waarop de faculteiten hun leerstoelenplan hebben opgebouwd. Hij vindt een overzicht van de leerstoelen erg belangrijk omdat de functionele leerstoelen als “body” van een faculteit dienen.

Over dit punt dient aan het CvB een vraag gesteld te worden.

Ad punt 7

Het CvB heeft een toelichting gegeven inzake de inrichting van de faculteit. Jacobs vindt het een karig antwoord. Hij mist nog iets over de interne verhoudingen en over de verhouding met de CCO. Dit punt in de plenaire vergadering aan de orde stellen. Meijer heeft nog wel het e.e.a. op te merken. Binnen de faculteit wordt kennelijk een gedeelte van het financieel verdeelmodel vastgelegd. 80% van de bekostiging gaat rechtstreeks naar de leerstoel staat in de toelichting van het CvB. Dat vindt hij vreemd.


Ad punt 14

Dit punt wordt plenair besproken


Ad punt 15

Zie ook onder besluit algemeen. Juni afwachten. Bloem wijst er echter op dat indien de bespreking in juni niet goed uitvalt hij voornemens is met een motie te komen inzake de percentageverdeling compartimenten. Vooralsnog dient goed gekeken te worden naar de effecten en zal nog een rekenexercitie gehouden moeten worden. Op de constatering dat in deze gewijzigde versie van het besluit CvB wederom percentages worden genoemd, wordt geantwoord dat men zich toch ergens aan vast moet houden alvorens tot een gefundeerd voorstel te kunnen komen.


Ad punt 16

Dit punt wordt plenair besproken. Het gaat om kantelen of niet kantelen.


Ad punt 17

Het CvB heeft kennisgenomen van het voorstel UR en wil discussie hierover in plenaire vergadering.


IMPRESSIE INTERNE VERGADERING 6 MEI

Hierin gestelde vragen die nog niet beantwoord zijn, kunnen in de plenaire vergadering worden gesteld.

Bloem vraagt zich af wat nu precies is afgesproken over het nog niet rond zijn van de faculteit “ICT” (TW,EL, INF)

Meijer deelt mee dat deze week afspraken gemaakt zullen worden om overeenstemming te bereiken over het profiel van deze faculteit.

Er wordt nog even teruggekomen op punt 16 m.n. op de term “onvervreemdbaar” Op de vraag waar deze term vandaan komt, wordt door Akkerman geantwoord dat dit een term is van de decanen en WD’s. Het wordt overigens niet zinnig geacht hierover lang met het CvB in discussie te gaan.Interne vergadering deel 2 (12.45 uur)


Nabespreking overleg met het CvB

Meijer deelt mee dat de KPS nog niet kan instemmen met het Besluit van het CvB. Het onderwerp bevoegdheden is belangrijk. Er moet duidelijkheid zijn daarin zijn.

Ook naar het punt medezeggenschap moet nog goed gekeken worden. Er ligt nu een tegenvoorstel van het CvB.

Voor de facultaire herindeling betreft is ook nog enige tijd nodig t.a.v. de naamgeving (EL, TW en INF).

Voorts liggen er nog onbeantwoorde vragen.


Fractie DD, bij monde van Bloem is geneigd akkoord te gaan met het voorgestelde compromis inzake bevoegdheden WD’s en Decanen. Voorts liggen er ook nog wat onbeantwoorde vragen. Het medezeggenschapspunt moet goed bekeken worden.


Jacobs, namens Ureka vindt dat het CvB de UR op diverse punten tegemoet is getreden. Zij voelen ook wel voor compromisvoorstel inzake punt 14. Het medezeggenschapsvoorstel CvB lijkt weinig af te wijken, maar zal naar gekeken moeten worden.

Wallinga is van mening dat inzake de kostenverdeling de junivergadering afgewacht moet worden. Een heikel punt blijft agendapunt 14 de bevoegdhedenverdeling. Eventueel wil zij een amendement indienen

Barsema (Utemp) neigt ook akkoord te gaan met compromisvoorstel. Over medezeggenschap moet nog gesproken worden. Voorts moet duidelijk zijn welke functionele leerstoelen er zijn. Eerst moet de lijst compleet zijn.


De voorzitter concludeert dat punten zoals 14 en 16 nog niet rijp zijn voor besluitvorming. Ook wil de UR de vragen (zie impressie Meijer) op korte termijn beantwoord zien. Akkerman zegt toe dat dit op korte termijn kan gebeuren.

Vanmiddag zal een aantal mensen + Akkerman om de tafel gaan zitten om te kijken of een oplossing voor de geschilpunten gevonden kan worden.