van 2002 04 16

Verslag van de interne vergadering van de Universiteitsraad op dinsdag 16 april 2002


Aanwezig:

U-Raad:

Barsema, Berkers, Bloem, Van Doorn, Van der Heijden, Hovenkamp, Jacobs, Kluitenberg, Kwast, Meijer (UR-vz), Schrama, Thomasson, Wallinga-de Jonge, Weber (techn.vz), Weijnen, Wittkampf

Griffie:

Ribberink, Klomp-Jongsma (Secretariaatsservice “PS” – verslag)


Afwezig m.k.:

Houweling, Mulder
1.Opening en vaststelling van de agenda

De voorzitter opent om 13.40 uur de vergadering en heet allen welkom.


De agenda wordt als volgt gewijzigd:

Toevoegen: agendapunt 8b – Rookbeleid

agendapunt 14b – Begrotingsrichtlijn 2003 afstudeermaanden

agendapunt 14c – Toelichting op lastenstijging CBE.

Na afloop van de vergadering is er een informeel overleg met het CvB over de kanteling en de facultaire herindeling.


2.Mededelingen

Meijer deelt mee:

Op 17 april a.s. heeft hij een gesprek op het ministerie n.a.v. de brief van de UR inzake de benoeming van RvT-leden. Als extra punten zal hij inbrengen de mening van de UR over de positie van Sevenstern en de twijfel of een uitgedunde RvT nog wel in staat is tot een evenwichtig toezicht op het universiteitsbestuur. Tevens zal hij de benoemingsprocedure RvT aankaarten (n.a.v. het landelijk overleg UR-voorzitters).

Hij heeft twee interviews gegeven, en wel:

-VPRO-radio (Radio 2) over de MUB (wordt een dezer weken uitgezonden, afhankelijk van de kamerbehandeling van MUB-aangelegenheden)

-IKON – over de commercialisering van universiteiten en de rol van de MUB daarbij; uitzending 30.4.02.

Hij is namens het landelijk overleg van OR-/UR-voorzitters in gesprek met het ministerie en de vaste kamercommissie voor OC&W; de onderwerpen staan genoemd in een persbericht dat hij de UR-leden heeft toegezonden.


3.Verslag van de interne vergadering van 5 maart 2002 (UR-02.132)

Jacobs verzoekt zijn opmerking op pag. 3 r22, te schrappen.

Met inachtneming hiervan wordt het verslag vastgesteld.

Op de vraag van Jacobs of het overleg aansluitend aan de overlegvergadering van 12 maart 2002 is genotuleerd wordt ontkennend geantwoord.


4.Ingekomen/uitgegane post (UR-02.133080)

Het overzicht wordt voor kennisgeving aangenomen.


5.Arbeidssatisfactieonderzoek – stand van zaken (UR-02.107)

De UR houdt vast aan zijn oorspronkelijke advies. Het college zal eraan herinnerd worden dat nog een reactie wordt verwacht.


6.UR-kamer Bastille

Aangezien er wellicht op korte termijn mogelijkheden komen om een kamer met anderen te delen wordt besloten de ontwikkelingen vooralsnog af te wachten.


7.Positionering educafés – stand van zaken

Weijnen heeft begrepen dat onder een educafé wordt verstaan: “een ruimte in een onderwijsgebouw met tafels, stoelen, banken, pc’s, tijdschriften, eventueel boeken, contactdozen voor de adapters van laptops, een snoepautomaat en een koffieautomaat; dit alles in een leuke entourage.”

De UR constateert dat dit op geen enkele manier een vervanger kan zijn voor een decentrale bibliotheekvoorziening. Bij het college zal naar het beleid ten aanzien daarvan geïnformeerd worden. Overigens heeft de UR bij de vaststelling van het Instellingsplan laten weten dat decentralisatie van de bibliotheekvoorziening de instemming van de UR behoeft; daaraan is (nog) niet voldaan. Verder bestaat er onduidelijkheid m.b.t. de bekostiging van dergelijke bibliotheekvoorzieningen.

Barsema vraagt zich af of in een tijd van extreme bezuinigingen wel plannen gemaakt moeten worden voor educafés, die eigenlijk niet meer zijn dan een luxe versie van faciliteiten die al bij een faculteit aanwezig zijn.

Afgesproken wordt dat de commissie P&S hiervan een rondvraagpunt zal maken.


8a. Medisch Centrum – stand van zaken

In de rondvraag van de overlegvergadering zal naar de stand van zaken gevraagd worden.


8b. Rookbeleid (UR-02.146)

Het standpunt van de diverse fracties t.a.v. het al dan niet toestaan van roken in de kantine van het sportcentrum en het theatercafé luidt als volgt:

CaBaal: Rookverbod.

KPS: De meningen variëren tussen: toestaan (mits goede afzuiging), toestaan in een gedeelte van de ruimte (Van der Heijden merkt op dat dat voor carapatiënten geen oplossing biedt), algeheel rookverbod. Een tussenvorm zou kunnen zijn: overdag een rookverbod (omdat het dan ook werkruimtes zijn voor medewerkers), maar dat zou dan voor alle gebouwen moeten gelden. Verder is er nog de vraag of ook de gebouwen van Ludica en het watersportcentrum onder een rookverbod moeten vallen.

UReka: Roken toestaan (met name omdat het sportcentrum er zelf om vraagt).

DD: Roken toestaan.

UTemp: Rookverbod overdag.


Na enige discussie luidt de uiteindelijke conclusie dat de meerderheid van de UR kiest voor een rookverbod overdag en het ’s avonds toestaan van roken in de kantine van het sportcentrum en het theatercafé.


9.Voorgenomen besluit facultaire herindeling (UR-02.141, UR-02.142)

10.Voorgenomen besluit kanteling (UR.02-141, UR-02.142)

Meijer doet kort verslag van het overleg deze ochtend tussen UR en faculteitsraden. Hij zal een en ander nog op schrift zetten. Enkele punten zijn:

Kanteling: De FR’en zijn nauwelijks op de hoogte van de nieuwste plannen, zij kennen alleen het stuk dat op 28 maart op het net kwam. Ze willen meer tijd voor oordeelsvorming en vragen de UR pas een besluit over instemming te nemen op 14 mei a.s. Verder zijn er vragen t.a.v. de medezeggenschap bij de instituten, en de taakverdeling tussen decanen en wetenschappelijk directeuren. Ook vindt men dat een faculteit niet alleen een opleidingsplan moet maken, maar een breder plan m.b.t. onderwijs en onderzoek; daarmee is onlosmakelijk verbonden het leerstoelplan van een faculteit. Tevens zijn er diverse vragen t.a.v. het financiële model en maakt men zich zorgen over de mogelijke consequenties van de bezuinigingen.

Facultaire herindeling: Langzamerhand begint er consensus te ontstaan. Kritiek punt is nog de positie van TW.


De meningen van de fracties worden gepolst:

UTemp: De decanen gezamenlijk dienen te beslissen over het instellen van leerstoelen. Ook is er enige ongerustheid over het onderwijs en is er vrees dat er minder gekeken gaat worden naar de capaciteiten van de aio’s.

KPS: Er is te veel onduidelijkheid over de bevoegdheden van decanen en WD’s. M.b.t. onderzoek dat in de faculteiten blijft is onvoldoende duidelijk in hoeverre een decaan beleid kan maken. Er is bezorgdheid t.a.v. onderwijs, zowel organisatorisch als budgettair, en er is te weinig aanzet om tot een efficiencyslag in het onderwijs te komen. Niet duidelijk is hoe het college via het verdelingsmodel het onderwijs wil laten aansturen. Verder moeten de medezeggenschap in de instituten en de urenregistratie instemmingskwesties worden. Aan het CvB moet duidelijk gemaakt worden dat het op voorhand uitgesloten is dat de al op 23 april a.s. de instemmingsvraag in de UR aan de orde komt; en of 14 mei haalbaar is, is ook nog maar de vraag. Ten slotte moet het college nog vandaag duidelijk maken dat de voorliggende stukken slechts werkdocumenten zijn en dat er een bijgesteld document komt (ook op het web, voor de gehele UT-gemeenschap) waarop een eenvoudig “ja” of “nee” van de UR mogelijk is als het gaat om de uiteindelijke instemming.

CaBaal: De medezeggenschap voor de instituten moet duidelijker geregeld worden. Er is zorg over de dreigende ontkoppeling van onderwijs en onderzoek. De instelling van leerstoelen moet de bevoegdheid van de decanen zijn. WD’s moeten geen verantwoordelijkheid hebben als het gaat om onderwijsgebonden onderzoek. Duidelijk moet worden hoe de verantwoordelijkheden in de praktijk geregeld zijn.

UReka: In hoofdlijnen eens met KPS. Er is zorg dat het onderwijs een ondergeschoven kindje wordt omdat de huidige decanen niet erg onderwijs-minded zijn. Verder moet er absolute duidelijkheid komen op de werkvloer, maar er zijn ook faculteiten die zitten te springen om een “go!” – het zou goed zijn als zij alvast toestemming zouden krijgen om aan de slag te gaan.

DD: Veel is al genoemd Wat vooral ontbreekt is de rationale achter het aantal faculteiten en de samenstelling, en een totaaloverzicht van wat er gaat ontstaan en wat daarvan de positieve kanten zijn. Instemming is dan ook nog niet mogelijk.


Meijer merkt met betrekking tot de toegenomen bestuurslast voor hoogleraren e.d. nog op dat hij zich afvraagt of er nog sprake is van slagvaardigheid zoals de MUB bedoelt.


Na afloop van de interne UR-vergadering wordt informeel gesproken met het college over de facultaire herindeling en de kanteling. Dan zal ook blijken of het nodig is dat de UR tussentijds nogmaals bijeenkomt.


11.Hoofdlijnen Onderwijsnota (UR-02.019, UR-02.057)

Er is nog geen nader standpunt van het CvB bekend.


12.Stand van zaken m.b.t. de nieuwe lerarenopleidingen

Er is geen informatie ontvangen.


13. Verbetering Wet Poortwachter (341.028/PA&O, UR-02.130)

Geen opmerkingen.


14a.Concept Review Instellingsplan, onderdeel onderwijs (UR-02.127)

Dit hangt samen met de Onderwijsnota (zie agendapunt 11).


14b.Begrotingsrichtlijn 2003 afstudeermaanden Regeling Afstudeersteun (UR-02.144, UR-02.139-1 en 2)

Wittkampf stelt voor positief te adviseren, zodat er duidelijkheid ontstaat. Meijer is voorstander van voorlopige vaststelling van de begrotingsrichtlijnen, waarna geprobeerd kan worden te komen tot een normatief model en samen met de verenigingen bezien kan worden of het budget toereikend is.

Wittkampf stelt dat er al discussie is over het budget en dat er zeker negatieve reacties zullen komen. Maar de verenigingen willen graag zoveel mogelijk duidelijkheid, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Daarom blijft hij bij zijn voorstel om positief te adviseren en daarmee maximale duidelijkheid te bereiken.


De voorzitter brengt het voorstel van Meijer in stemming. Uitslag: 3x vóór, 7x tegen, 4x onthouding. Het voorstel is derhalve verworpen. Besloten wordt akkoord te gaan met het conceptbesluit UR-02.139-1.


14c.Toelichting op lastenstijging CBE (UR-02.140)

Wordt besproken in de eerstvolgende commissievergadering.


15.Rondvraag

Meijer: De interne begroting is nog steeds niet ontvangen.

Barsema: Hij heeft op 19 april a.s. een gesprek met Apers over de nieuwe plannen voor het faciliteitenpakket voor aio’s. Hij wil ook graag weten wat andere partijen daarvan vinden – meer info volgt.


16.Sluiting

Om 15.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.