van 2002 01 29

Verslag van de interne vergadering op 29 januari 2002


Aanwezig:

U-Raad:

Barsema, Berkers, Bloem, Van Doorn, Van der Heijden, Houweling, Jacobs, Kluitenberg, Meijer (vz), Mulder, Prevaas, Schrama, Thomasson, Wallinga-de Jonge, Weber, Weijnen, Wittkampf

Griffie:

Ribberink, Visser (verslag)


Afwezig m.k.:

Hovenkamp


1. Opening en vaststelling van de agenda

De voorzitter opent om 13.40 uur de vergadering.


Vaststellen van de agenda:

- aan pt 7 wordt toegevoegd: een concept brief gericht aan het CvB: Benoeming en ontslag directeuren centrale diensten.

- pt 9 wordt punt 9a en daar wordt aan toegevoegd: UR-02.032 een brief van de commissie P&S aan de UR.

- pt 9b wordt aan de agenda toegevoegd: UR-02.035 een conceptbrief aan de minister betr. benoeming en ontslag leden RvT aan de UT

- pt 9c wordt aan de agenda toegevoegd: UR-02.037 betreffende een ontwerp-motie inzake informatievoorziening aan de UR.

- aan pt 13a wordt toegevoegd: UR-02.031 een advies van de commissie P&S aan de UR.

- aan pt 13b wordt toegevoegd: UR-02.039 van het CvB betreffende UR-vragen bij budgetrapportage t/m augustus; afstudeersteun.

- aan pt 19 wordt toegevoegd: UR-02.038 een concept-brief van de UR aan het CvB betreffende het arbeidssatisfactieonderzoek.

- bij pt 21 zal de verbouwing van de Bastille aan de orde worden gesteld.


Op voorstel van Wallinga-de Jonge worden pt 15 en 16 omgezet; eerst zal pt 16 aan de orde komen en vervolgens pt 15.


2. Mededelingen


Voorzitter:

- Het presidium is uitgenodigd voor een vervolgoverleg met Sistermans op 7 februari aanstaande. Aan de orde zal worden gesteld tijdspad besluiten en medezeggenschapprocedure. Behoort bij pt 12 op de agenda.

- Barbas heeft toegezegd dat de concept-ontwerpbegroting 2002 zal worden voorgelegd aan UR voor het agendaoverleg op 12 februari. Voorgesteld wordt door de vz de commissie F&V te mandateren voor besluit onder voorbehoud dat bij significante afwijking(en) de volledige Raad bijeen geroepen wordt.

- Bloem vraagt naar mogelijke mededelingen naar aanleiding van het gesprek met Barbas dat onlangs heeft plaatsgevonden. Vz stelt voor tijdens behandeling pt 11 op de vraag in te gaan.

- Afvaardiging van UR zal in overleg gaan met leden van het OPUT over de voorgenomen reorganisatie en de mogelijke sociale gevolgen. Vooral de commissie P&S zal zich hiermee bezig houden maar ook andere UR-leden zijn welkom.Weijnen:

De commissie communicatie streeft ernaar dat de vernieuwde website van de UR op 5 februari on-line komt.

Verder toont hij het gekozen logo voor de UR - het zal worden toegepast op briefpapier en visitekaartjes.

Te zijner tijd zal het vernieuwde "gezicht" van de UR in het UT-Nieuws worden gepresenteerd.


3. Verslag van de interne vergadering van 4 december 2001

Pag. 2: onder het item "Uitwerking masterplan..." wordt genoemd het tekstvoorstel van P&S maar dat moet F&V zijn.

Pag. 3: onder het item centralisatie bibliotheekvoorziening..." staat "geen opmerkingen" moet zijn "doorgeschoven naar volgende vergadering".


Met inachtneming van deze wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.


4. Ingekomen/uitgegane post

Geen opmerkingen.


5. Jaarverslag UR

Bloem verwoordt namens CaBaal dat hij de aanzet prima vindt maar dat het voorwoord te scherp is aangezet. Zal een voorstel tot aanpassing maken.

Wallinga-de Jonge merkt op dat het voorwoord te lang is ten opzichte van de verdere tekst. Verder heeft ze nog enkele tekstwijzigingen voorstellen. Zij zal deze schriftelijk aan de griffier doen toekomen.


Onder voorbehoud van de voorgestelde tekstwijzigingen wordt het jaarverslag vastgesteld.


6. Opties voorzitterschap UR

In voorliggende notitie UR-01.025 worden nog 2 opties genoemd: optie 0 (huidige situatie blijft gehandhaafd) en optie 3 (technisch voorzitter). Bij meningsbepaling blijken DD, UTemp en KPS voorkeur te hebben voor optie 0, UReka en CaBaal voor optie 3. Hoofdelijk betekent dat optie 3 gekozen is maar DD wil dat ook concreet zien. Hoofdelijk stemming volgt:

voor optie 3: 9 stemmen

tegen optie 3: 7 stemmen

1 onthouding.


De vz feliciteert de zojuist gekozen technisch vz - Weber - met de uitslag.

Weber vindt het zelf een toets voor de toekomst: hoe functioneert het vergaderproces onder leiding van een (extern) technisch voorzitter.


Unaniem wordt besloten deze interne vergadering en tevens de aankomende overlegvergadering nog onder voorzitterschap van Meijer te laten plaatsvinden.


7. Benoeming/ontslag directeuren centrale diensten

Op de voorliggende conceptbrief aan het CvB betreffende "Benoeming en ontslag directeuren centrale diensten" worden een aantal tekstwijzigingen voorgesteld die Meijer zal meenemen in de uiteindelijke brief. Er wordt vastgesteld dat in het algemeen het CvB de afspraken met de medezeggenschap omtrent dit punt niet nakomt.


8. Reactie op voorstel tot wetswijziging inzake Instellingsplan

Voorliggende conceptbrief aan de Vaste Commissie voor OC&W is opgesteld in samenwerking met de Universiteitsraden van de Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit om de positie van de medezeggenschap te verbeteren. De vz geeft een korte toelichting. Besloten wordt de brief op korte termijn te verzenden.


9.a Positionering educafé

Op voorstel van Weijnen wordt besloten de behandeling van dit onderwerp uit te stellen tot de volgende vergadercyclus.


9.b Benoeming en ontslag leden Raad van Toezicht UT

Wallinga-de Jonge vindt het juist dat er kritisch wordt gereageerd naar de minister ten aanzien van de gevolgde procedure en maakt daarnaast enkele tekstuele aanmerkingen op de voorliggende conceptbrief (UR-02.035). Schrama merkt op dat de toon van de brief wat aangepast kan worden maar is het met de strekking eens: de minister had de UR vooraf moeten horen.

De vz zal een aangepaste brief aan het presidium voorleggen.


9.c Ontwerpmotie inzake informatievoorziening aan de UR

De ontwerpmotie is door KPS (Schrama) opgesteld om een aantal zaken concreet op een rij te zetten. CaBaal vindt de motie te zwaar ondanks de soms gebleken onwil vanuit CvB (Apers) om de UR tijdig te informeren. Eerst hen de kans geven om houding bij te stellen, zo dit niet gehonoreerd wordt, dan pas motie indienen. UTemp staat neutraal tegenover motie. UReka onderschrijft wat er in de motie staat maar voorziet irritatie bij het College - is dat wel de juiste weg? DD sluit zich aan bij UReka - geef Sistermans ruimte om de verhouding bij te stellen. Mocht dit verzoek niet tot het gewenste resultaat leiden, kan de motie alsnog ingediend worden. Besloten wordt Sistermans te attenderen op de noodzaak van het tijdig ter beschikking stellen van relevante informatie aan de UR. De motie wordt aangehouden.


10. Exploitatieoverzicht 2001

Aangezien dit overzicht nog niet beschikbaar is - zal nog enkele weken in beslag nemen - komt dit punt te vervallen.


11. c Tweede begrotingswijziging

Het commentaar van de commissie F&V op de tweede begrotingswijziging (UR-02.033) wordt besproken met als conclusie dat de overhead groeit terwijl andere onderdelen van de organisatie onder druk staan. Barbas heeft aangegeven dat de begrotingsdiscipline bij de diensten moeilijk ligt. Volgens de vz is het van belang dat alvorens een investeringsplan wordt opgesteld er duidelijkheid bestaat over het structurele deel en het incidentele deel van het tekort.

Wallinga-de Jonge zal een vraag formuleren voor het budget voor internationalisering (niet veel geld voor beschikbaar gesteld).


12. Voortgang bestuurlijke processen

Geen documentatie ontvangen. CvB zal in de gelegenheid zijn tijdens het overleg daarover informatie te verstrekken.


13.a Initiatiefvoorstel m.b.t. invoering nieuwe regeling afstudeersteun

Conceptbief (UR-02.031) van de commissie P&S wordt door de UR overgenomen en zal worden verzonden.


13.b Overzicht kosten afstudeersteun

Er blijkt een tekort van enkele miljoenen - deel incidenteel, deels structureel, hetgeen, zo stelt Wittkampf, van invloed is op het vaststellen van de nieuwe afstudeersteun. Wittkampf formuleert vragen dan wel opmerkingen naar aanleiding van de ontvangen budgetrapportage (UR-02.039).14. Onderwijsjaarcirkel en verroostering major/minor

Commissie adviseert positief ten aanzien van het voorliggende stuk (DIC 339.836).


16. Onderwijsnota

Naar aanleiding van het ontwerpstandpunt van de commissie O&O (UR-02.036) ontstaat een discussie tussen Schrama en Wallinga-de Jonge die zich toespitst op instemming op deelnota's dan wel instemming op hoofdlijnen. Uiteindelijk wordt besloten dat Wallinga-de Jonge een voorstel tot wijziging van het standpunt zal opstellen.


15. Nota Internationalisering

Tijdens de overlegvergadering zal aan het College naar de stand van zaken worden gevraagd.


17. Kwaliteitsmanagement in het onderwijs aan de UT

Geen documentatie ontvangen. Tijdens het overleg zal aan het CvB gevraagd worden naar stand van zaken.


18. Nieuwe opleidingen - stand van zaken

ACO-beslissingen ten aanzien van nieuwe opleidingen in februari. Tijdens het overleg zal aan het CvB gevraagd worden naar stand van zaken.


19. Arbeidssatisfactieonderzoek

Conceptbrief (UR-02.038) aan het CvB met verzoek om toelichting. Zal worden verstuurd.


20. Verkenning samenwerking UT - Universiteit Osnabrück

Van Vught heeft laten weten dat aan de UT-versie van de verkenning wordt gewerkt. Bloem zal om een toelichting vragen.


21. Rondvraag

de volgende onderwerpen:

- verbouwing Bastille door Wittkampf

- Illegaal gebruik campusnetwerk door Schrama/ inventariseert vragen

- Geactualiseerd rookbeleid door Houweling

- Situatie Sistermans, feitelijk wel lid van CvB, formeel nog niet. Zijn plaats in RvT blijft vrij? door Prevaas.

- Kantine sportcentrum in stichting ondergebracht? door Houweling


22. Sluiting

Om 16.45 uur sluit de voorzitter de vergadering.