voor 2002 12 03

agenda interne vergadering


Plaats : INF L200

Datum : 03 december 2002

Tijd : 13.30 uur


1.


Opening en vaststelling agenda


2.


Mededelingena.

Benoeming diverse personen in commissies:
1. cie RSI – Aletha Huisman
2. cie Veiligheid – Dick van Rijn, Frans Houweling
3. cie Naamgeving – Herbert Wormeester, Remi de Oldeb.

Overige mededelingen


3.


Verslag interne vergadering 29 oktober 2002

wordt indien mogelijk digitaal nagezonden

vaststellen

4.


Ingekomen/uitgegane post

wordt indien mogelijk digitaal nagezonden

informatie

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 10 december 2002

5.


Algemene gang van zaken, strategiediscussie en presentatie van CvB

UR-02.315 (review instellingsplan) in bezit

UR-02.305 (UR-advies m.b.t. de UT-strategiediscussie) in bezit

bespreking (vV)

6.


Begrotingsbod 2003

UR-02.351 in bezit

informatie (tB)

7.


Tussentijdse financiële rapportage ultimo aug. 2002

UR-02.388 bijgaand

informatie (tB)

8.


Nota Leerstoelenbeleid

UR-02.183/3 in bezit (herziene versie volgt mogelijk digitaal)

instemming (vV)

9.


RSI-Beleidsplan

UR-02.392 bijgaand

instemming (dJ)

10.


Voortgangsrapportage reorganisatieproces

UR-02.396/1-2 bijgaand

informatie (dJ/tB)

11.


Technische Geneeskunde

UR-02.347 in bezit (bijlage 1 en 5 bijgaand)

informatie (dJ)

12.


Brede Technische Bachelor

informatie (dJ)

13.


Voortgang Masteraanbod

informatie (dJ)

14.


Rondvraagpuntena.

Bekostiging internationale mastersb.

Sandwichconstructies bij AIO’sc.

Evaluatie DUd.

Afschaffen diverse centrale regelingen op gebied van personeelsbeleid


15.


Rondvraag


16.


Sluiting