voor 2002 09 17

Agenda interne vergadering Universiteitsraad op dinsdag 17 september 2002


plaats: INF L 200

tijd :13.30 uur


1. Opening en vaststelling agenda


2. Mededelingen


3. Verslag van de interne vergadering van 20 augustus 2002 vaststellen

(wordt nagezonden)


4.Ingekomen/uitgegane post informatie

UR-02.295 bijgaand


5a. Verkiezing voorzitter, presidium, commissievoorzit(s)ters vaststellen

en overige zaken van huishoudelijke aard

5b. Benoeming afvaardiging in de WAR vaststellen


6. Reorganisatie, stand van zaken bespreken

a. reactie CvB op advies

b. instemmingsvraag


7. Begrotingsbod 2003 informatie

(geen documentatie ontvangen)


Ter voorbereiding op de overlegvergadering van dinsdag 24 september 2002:


8. HBO-doorstroombeurzen instemming(deJ) UR-02.292 bijgaand


9. Nota Onderzoekbeleid, Leerstoelenbeleid en instemming (deJ, vV)

Kennisexploitatie

UR-02.183 bijgaand

10. Gedragscode voertalen instemming (deJ)

UR-02.265 in bezit

UR-02.278 in bezit


11. Nieuwe opleidingen, Gezondheidswetenschappen instemming (deJ)

(geen documentatie ontvangen)


12. Review Instellingsplan –onderzoek, onderwijs, 1e bespreking (deJ, vV)

ondersteunende processen

UR-02.127 bijgaand


13. Rondvraag


14. Sluiting