Nieuwsbrief 2002 december

UR-nieuwsbrief december 2002

Met de overlegvergadering van 10 december heeft de Universiteitsraad de laatste cyclus van 2002 afgesloten. Een kort overzicht van de behandelde agendapunten.


Algemene gang van zaken

Twee maal per jaar wordt in de agenda van de overlegvergadering ruimte vrijgemaakt voor een gedachtewisseling over de gang van zaken op onze universiteit zonder dat daar directe besluitvorming aan is gekoppeld. Ditmaal waren de onderwerpen (1) het strategisch profiel van de Universiteit Twente, (2) onderwijs: instroom, betaalbaarheid, efficiëntie en kwaliteit, en (3) de strategische inzet bij het overleg tussen de drie technische universiteiten.

Het opmerkelijkste element was het vooruitblikken in de toekomst door Frans van Vught. De Universiteit Twente houdt vast aan haar ambitie van onderzoek en onderwijs op topniveau (dat is de betekenis van de term 'research university'). Gezien onze schaalgrootte kan deze ambitie alleen worden waargemaakt in samenwerking met anderen. Hoewel dit verdergaat dan we tot nu toe zijn gewend, doelt het College van Bestuur hiermee niet op een fusie, al kan dit op termijn ook niet worden uitgesloten. De Universiteitsraad benadrukt dat bij het nastreven van ambities de basis niet mag worden verwaarloosd en dat is het onderwijs. De Universiteit Twente moet hierbij oog houden voor haar regionale functie, in het bijzonder bij het bacheloronderwijs.

De Universiteitsraad heeft zijn zorg uitgesproken over het onderwijs dat door de reorganisatie en het nieuwe verdeelmodel verder in de knel dreigt te komen. Het College van Bestuur benadrukt dat de groei van de instroom op schema ligt. Waar nu aan wordt gewerkt is de verbetering van de efficiëntie van het onderwijs. De Universiteitsraad blijft de vinger aan de pols houden wat de financierbaarheid en kwaliteit van het onderwijs betreft.

In het overleg tussen de drie technische universiteiten (Delft, Eindhoven en Twente) over taakverdeling in het kader van de invoering van het BaMa-stelsel gaat het er nu om spannen. College van Bestuur en Universiteitsraad hebben de verschillende strategische opties besproken zonder tot conclusies te komen. Binnenkort praten we verder naar aanleiding van de voortgangsrapportage.

Wegens tijdsgebrek zijn niet alle onderwerpen behandeld. Zowel College van Bestuur als Universiteitsraad hebben dit agendapunt schriftelijk voorbereid. Besloten is deze stukken publiek te maken. Voor het stuk van de Universiteitsraad [klik hier] en voor het stuk van het College van Bestuur [klik hier].


Nota Leerstoelenbeleid

De Nota Leerstoelenbeleid is een uitwerking van de onlangs aangenomen Nota Onderzoeksbeleid. Het beschrijft de functie van de facultaire leerstoelplannen en de procedures bij het instellen van leerstoelen en het bekleden ervan. De rol van de wetenschappelijk directeur naast de decaan is bevestigd in lijn met het besluit van afgelopen voorjaar rond de kanteling. De nota geeft ook aan welke soorten leerstoelen de Universiteit Twente kent: functionele, vrije (d.w.z. tijdelijke) en bijzondere leerstoelen. Bij de instemming met de Nota Onderzoeksbeleid heeft de Universiteitsraad vorige maand een uitzondering gemaakt voor twee door het College van Bestuur voorgestelde typen leerstoelen: de universitaire leerstoel en de ' teaching professors'. Over de laatste categorie, bedoeld voor het binnen halen van 'toppers' van buiten ten behoeve van het onderwijs, is nu afgesproken dat het geen leerstoelen betreft en de bekleders geen hoogleraar zijn. De Universiteitsraad kan zich vinden in de titel 'lector academiae'.

De Universiteitsraad had ook problemen met de universitaire leerstoelen. De vrees bestond dat hiermee de deur zou worden opengezet om buiten de reguliere procedures om 'toppers' van buiten te strikken ten koste van een groot beslag op de middelen voor centrale stimulering. Ondanks uitvoerige discussies in de aanloop naar deze vergadering is op het laatste moment nog veel opgehelderd waardoor de Universiteitsraad alsnog akkoord kon gaan. Universitaire leerstoelen moeten zijn opgenomen in een facultair leerstoelen plan en moeten los van een aanloopperiode op reguliere wijze worden bekostigd. Gezien het beperkte budget kan slechts een klein aantal (ongeveer drie) tegelijkertijd bestaan. Tenslotte staat dit type leerstoel uitdrukkelijk ook open voor 'toppers' die al in dienst zijn van de Universiteit Twente.

Afgesproken is dat de definitieve versie van de Nota Leerstoelenbeleid zal worden aangepast aan de afspraken die in het overleg zijn gemaakt.


Technische Geneeskunde

De Universiteit Twente is nog steeds in afwachting van Haagse besluitvorming over de mogelijkheid om een opleiding Technische Geneeskunde aan te bieden. De Universiteitsraad vraagt zich af wanneer de Universiteit Twente uiterlijk een instellingsbesluit moet nomen om de geplande start met ingang van het komende studiejaar (september 2003) mogelijk te maken. Volgens het College van Bestuur gaan de voorbereidingen waar mogelijk verder en is er geen deadline voor een intern instellingsbesluit (inclusief instemming door de Universiteitsraad). Wel is afgesproken dat het college erop zal toezien dat de Faculteitsraad van de gastfaculteit TNW zich ook zal uitspreken over deze zaak.


=========================================================

Agenda UR-cyclus januari 2003

De Universiteitsraad is met het College van Bestuur overeengekomen om een extra medezeggenschapscyclus te plannen in december en januari. Het gaat om drie agendapunten die niet kunnen wachten tot de volgende reguliere cyclus:

1.Instemming met het aanvullend reorganisatieplan

2.Instemming met de instelling van de opleiding Technische Geneeskunde

3.Advies over de begroting 2003.

NB: het agendapunt Technische Geneeskunde is afhankelijk van de voortgang van de besluitvorming door het ministerie.

Voor deze cyclus zijn er geen aparte commissievergaderingen aangezien er slechts een onderwerp is, het aanvullend reorganisatieplan, waarvoor momenteel stukken beschikbaar zijn. Zodra de concept-begroting 2003 beschikbaar is wordt een extra vergadering van de commissie F&V belegd.

17 december: gecombineerde commissievergadering over het aanvullend reorganisatieplan (13.30 in BB-505)

7 januari: interne vergadering Universiteitsraad (13.30 INF L-200)

14 januari: overlegvergadering met College van Bestuur (10.30 in INF L-200)