uit het overleg 05 11 2002

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de UniversiteitraadNota Onderzoeksbeleid


De Universiteitsraad,


gezien:


de Nota uitgangspunten onderzoekbeleid 2002-2006 (versie 30-10-2002, UR 02 368)

de schriftelijke beantwoording van de vragen gesteld vanuit de commissie O&O, de UR toegekomen op 1 oktober 2002


gehoord:


de mondelinge toelichting van de betrokken beleidsmedewerker in de O&O vergadering van 10 september 2002

de mondelinge toelichting van de betrokken bestuurder in de O&O vergadering van 4 oktober 2002

de beraadslagingen in de vergadering van 5 november 2002


overwegend:

dat de uitwerking van de in de nota geschetste hoofdlijnen op het gebied van aio-, personeels- en leerstoelenbeleid zal worden afgestemd met de hoofdlijnen in de nog in voorbereiding zijnde nota’s Personeelsbeleid en Leerstoelenbeleid

dat de discussie over de nieuwe categorieën hoogleraren universiteitsleerstoel en teaching professor of University of Twente zal plaatsvinden bij bespreking van bovengenoemde Nota Leerstoelenbeleid


besluit in te stemmen met de Nota uitgangspunten onderzoekbeleid 2002-2006, met uitzondering van de in paragraaf 6.4 genoemde hoogleraarcategorieën universiteitsleerstoel en teaching professor of University of Twente


Nieuwe opleidingen

a.Gezondheidswetenschappen


De Universiteitsraad,


gezien:

de brief, inclusief de bijbehorende bijlagen, van het College van Bestuur inzake verzoek tot instemming voor het instellen van de opleiding gezondheidswetenschappen (BB/345.753/RvD, UR 02 338)


gehoord:

de mondelinge toelichting van het College van Bestuur in de vergadering van de commissie O&O d.d. 22 oktober 2002

de mondelinge toelichting van de betrokken beleidsmedewerker

de mondelinge toelichting van het college in de overlegvergadering van 5 november 2002

de toezegging dat het CvB omstreeks half december een geactualiseerd overzicht van de aanloopkosten aan de Universiteitsraad zal doen toekomen


overwegend:

dat de opleiding gezondheidswetenschappen een zinvolle aanvulling is op het bestaande opleidingsaanbod van de Universiteit Twente

dat het curriculum van gezondheidswetenschappen in de lijn ligt van de door de UR goedgekeurde ACO-aanvraag en CROHO-registratie

dat een grote mate van synergie tussen de nieuwe opleiding en de reeds bestaande opleidingen bestuurskunde en (technische) bedrijfskunde gerealiseerd is

dat het CvB de benodigde investeringen, mede gezien de financiële situatie

van de UT, zorgvuldig zal monitoren en zo mogelijk naar een lager bedrag zal

bijstellen; eventueel vrijkomende gelden zullen worden ingezet in het

UT-belang in algemene zin


besluit in te stemmen met het instellen van de opleiding gezondheidswetenschappen.


b. Technische Geneeskunde

De ontbrekende bijlagen bij het "Voorstel voor een opleiding Technische Geneeskunde", UR 02 347), de bijlagen 1 en 5, zullen de UR zo spoedig mogelijk toegezonden worden.


c.Brede Technische bachelor

De door de UR in zijn brief van 31 oktober 2002 (UR 02 372/mh) gevraagde informatie met betrekking tot de opzet van de gemeenschappelijke propedeuse brede bachelor CT-TN wordt door het college toegezegd, zodra deze beschikbaar is.


Voortgangsrapportage Reorganisatieproces

De in de bijlage bij de brief van de UR (kenmerk UR 02 380) gestelde concrete vragen zullen door het college schriftelijk beantwoord worden. Daarbij zal het college tevens een reactie geven op het door de studentengeleding van de UR gegeven advies met betrekking tot het Reorganisatieplan.

Het eindrapport van de commissie Apers/Zijm/Bakx zal de UR ter beschikking worden gesteld.


Verslag strategisch beraad UMT

Afgesproken is dat overeenkomstig de gang van zaken binnen het UMT

het college twee maal per jaar met de UR een strategische discussie voert, te beginnen in de decembervergadering (Algemene gang van zaken). Het college zal voorafgaand aan die discussie in een korte notitie strategische onderwerpen aan het presidium melden.


Intentieverklaring drie TU's

Bij de bespreking van de algemene gang van zaken in december zullen de belangrijkste doelstellingen vanuit UT-perspectief bij de samenwerking tussen de drie TU's door het college gepresenteerd worden, zoals door de UR gevraagd is (UR 02 371).


RSI - beleidsplan

Het RSI - beleidsplan zal in de komende vergadercyclus (december 2002) door het college ter instemming aan de UR voorgelegd worden.

Het college beaamt de opmerking dat in de ten aanzien hiervan bestaande commissie (de "commissie Melief") een student zitting zou moeten hebben (zo dit al niet het geval is).


Motie i.v.m. manifestatie op 12 november 2002

Het college onderschrijft de door de Universiteitsraad aangenomen motie ter ondersteuning van de landelijke demonstratie van 12 november 2002 tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet ten aanzien van het Hoger Onderwijs en verklaart de kosten van het busvervoer naar Den Haag voor zijn rekening te zullen nemen.


Rondvraagpunten

Veiligheid op de campus

Het college ondersteunt het UR-voorstel een werkgroep in te stellen met als doel de veiligheid op de campus te vergroten en het gevoel van onveiligheid te reduceren. De UR zal met twee leden zitting nemen in deze werkgroep (een student-lid en een personeelslid).

Naamgeving gebouwen

Afgesproken is een commissie te vormen welke gaat bezien op welke wijze gekomen kan worden tot nieuwe naamgeving van de gebouwen op de UT. De UR zal iemand afvaardigen voor de desbetreffende commissie. Namens het college neemt de voorzitter zitting.


Rondvraag

De financiële rapportage tot en met augustus 2002 zal de UR zo spoedig mogelijk toegezonden worden.