uit het overleg 02 07 2002

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitraad van 2 juli 2002


Nieuwe opleidingen, Masteraanbod

(besluit genomen in de aansluitende interne vergadering)


De UR,

gezien

de brief van het college (kenmerk BB/02/343.706/Rht, UR-02.228), waarin de UR verzocht wordt in te stemmen met het aanmelden bij de IBG van de bachelor- en masteropleidingen zoals vermeld in de bij de brief behorende bijlage 1,

gehoord

de toezegging van het college om het definitieve bij de IB-groep ingediende document terzake ter informatie aan de UR voor te leggen,

alsmede de toezegging om na de zomer schriftelijk dan wel in de commissie O&O verslag te doen van de besluitvorming binnen de faculteitsraden

besluit

in te stemmen met het aanmelden bij de IBG van de in bijlage 1 bij bovenvermelde brief genoemde bachelor- en masteropleidingen.In de augustusvergadering van de UR zal de Gedragscode voertalen behandeld worden.


Afstudeersteun

(besluit genomen in de aansluitende interne vergadering)

De UR,

gezien

- de brief van het CvB (kenmerk 343.449, UR-02.210) waarin opgenomen het besluit van het CvB van 10 juni 2002 inzake diverse wijzigingen van de Regeling Afstudeersteun: a. toewijzing van maanden afstudeersteun aan UT studentenverenigingen, -organisaties en –commissies( bijlage B bij de Regeling Afstudeersteun), b. instellen van een Regeling Stimulering Activisme voor niet-beursgerechtigden en c. een procedurele wijziging in de regeling afstudeersteun,

- het positieve advies van de WAR

gehoord

de toezegging van het college het door de UR voorgestelde en door de WAR onderschreven wijzigingsvoorstel ten aanzien van a. (de punten 1 tot en met 4 van het collegebesluit) (e-mail Wittkampf, 28 juni 2002, UR-02.249) in een nieuw door het CvB te nemen besluit over te nemen

besluit

in te stemmen met bovengenoemd - conform de toezegging te wijzigen - CvB besluit.


Garantiebeurzen

De UR,

gezien

het conceptbesluit van het CvB van 10 juni 2002 inzake wijziging van de “Regeling Garantiebeurzen Eerstejaars Studenten”(kenmerk 343.448, UR-02.211), waarin deze regeling zodanig gewijzigd wordt dat de vergoedingscomponent OV-jaarkaart daarin niet meer voorkomt

gehoord

het positieve advies van de WAR terzake

besluit

in te stemmen met voornoemd besluit.

Analyse financiële situatie UT

Afgesproken is bovengenoemde nota inclusief de andere recent aan de UR aangeboden financiële documenten nog vóór de overlegvergadering van 27 augustus 2002 in de commissie F&V met het college te bespreken.


Vastgoed

De UR,

gezien

de brieven van het college (kenmerk 342.997/vgd, UR-02.177/1 , 2 en vgd/228/02/Zhf, UR-02-224) waarin aan de UR instemming gevraagd wordt voor een budget van M€ 7 ten behoeve van de integrale voorbereiding van verbouwing WB-hal V + nieuwbouw + vernieuwbouw locatie Hal D alsmede voorbereiding renovatie CT-west en CT-oost (voorbereiding projecten 2, 3 en 4) en de voorbereiding van renovatie Hal III (project 5a),

gehoord

de beraadslagingen

overwegende

-dat de UR – gezien het late tijdstip van aanbieding van het merendeel van de relevante financiële documenten - nog onvoldoende tijd en gelegenheid heeft gehad om de financiële situatie van de UT grondig te bestuderen

-dat voorkomen moet worden dat de voortgang van nieuwbouw en vernieuwbouw stagneert

besluit

-in te stemmen met een budget ten behoeve van de eerste ontwerpfase, genoemd in de punten 1 en 2 van de brief met kenmerk vgd/228/02/Zhf, alsmede met een budget van M€ 0,5 ten behoeve van de voorbereiding van renovatie Hal III.

-ten aanzien van de volgende in bovengenoemde brief genoemde fasen in de augustusvergadering tot besluitvorming te komen, na bestudering van de eerdergenoemde financiële documenten.


Herstructurering Dienstverlening,Reorganisatieplan

Afgesproken is dat in de vergadering van 27 augustus 2002 zowel de advies – als de instemmingsvraag met betrekking tot het reorganisatieplan aan de orde zullen komen. De door de fracties nog in te dienen vragen zullen voor die tijd schriftelijk door het college afgehandeld worden.