uit het overleg 11 06 2002

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad van 11 juni 2002Vaststelling collegegeldtarieven en Inschrijvingsregeling UT 2002-2003

De UR,

gezien het besluit van het CvB inzake de collegegeldtarieven en de Inschrijvingsregeling UT studiejaar 2002-2003 (kenmerk 343.034/DiSC/KVN, UR-02.175)

stemt in met daarin voorgestelde wijziging van de Inschrijvingsregeling UT 2002-2003.


Nieuwe opleidingen

Het college zal, zodra er voldoende informatie met betrekking tot de opleiding Technische Geneeskunde beschikbaar is, de UR hieromtrent informeren en een procedurevoorstel voor de behandeling van dit punt aan de UR voorleggen.


Vastgoed

Naar aanleiding van de desbetreffende brief van de UR (UR-02.191), zegt het college toe te zullen nagaan of het mogelijk is om het voorgestelde voorbereidingsproject gefaseerd uit te voeren, teneinde te voorkomen dat - achteraf gezien - (deels) overbodige investeringen gedaan worden. Verder zal het college informatie verstrekken over de achtergronden van de personeelsadvertentie waarin een manager vastgoed voor de UT gevraagd wordt.


Herstructurering Dienstverlening

Het college aanvaardt het door de UR voorgestelde tijdpad voor de behandeling van het Reorganisatieplan (brief UR-02.190).


Slotregularisatie 2001

De UR,

gezien de voorliggende Slotregularisatie 2001 (FEZ/341.644/wr,UR-02.170)

gehoord de beraadslagingen

besluit positief te adviseren ten aanzien van de Slotregularisatie 2001, met de kanttekening dat de UR de bij de tweede begrotingswijziging geuite kritiek op de voortdurende toename en inadequate begroting van bestuurlijke kosten voor het college, zijn ondersteuning en externe advisering handhaaft.


Interne begroting 2002, Toelichting lastenstijging CBE en Reactie CvB op negatief UR advies inzake ontwerpbegroting

Het college zegt toe het supplement bij de begroting 2002 zo spoedig mogelijk aan de UR aan te bieden. Datzelfde geldt voor de budgetrapportage januari t/m april 2002, welke binnen een paar dagen beschikbaar is.

De nota “Analyse financiële situatie UT” inclusief meerjarenperspectief zal op 2 juli 2002 in de overlegvergadering besproken kunnen worden, aldus het college.


Rondvraagpunten

Het CvB zal de rapportage met betrekking tot het onderzoek naar de haalbaarheid van privatisering van de huisartsenpraktijk van het medisch centrum aan de UR overhandigen.

Voorts zal het college zich ten aanzien van de portefeuilleverdeling van de collegeleden nog nader bezinnen op de daarin aangebrachte scheiding in het personeelsbeleid (de Jong) en het wetenschappelijk personeelsbeleid (Apers)