uit het overleg 23 04 2002

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad van 23 april 2002Hoofdlijnen Onderwijsnota

(besluit genomen in de aansluitende interne vergadering)

De UR,

Gezien

-de Nota “Onderwijs aan de Universiteit Twente” en bijbehorende aanbiedingsbrief d.d. 18 januari 2002 (km BB/02/339.032/Wbk, UR-02.019);

Gehoord

-de beraadslagingen;

Overwegende

-dat de nota slechts hoofdlijnen van het onderwijsbeleid bevat

-dat het college toegezegd heeft dat de nadere uitwerkingen van de nota waarin de beleidskaders worden aangegeven, ter advisering aan de UR zullen worden voorgelegd;

Besluit

in te stemmen met de nota ”Onderwijs aan de Universiteit Twente”


Begrotingsrichtlijn 2003 Regeling Afstudeersteun

De UR,

Gezien

-het concept besluit van het CvB van 8 april 2002 (km 341.555) tot vaststelling van de begrotingsrichtlijn 2003 Regeling Afstudeersteun;

-de notitie nieuwe toewijzingssystematiek afstudeermaanden en nieuwe Regeling Afstudeersteun per 1 september 2002 (DiSC/FEZ/9810/FvK, UR-02.139/2);

Gehoord

-het positieve advies van de Werkgroep Afstudeerregelingen (WAR) terzake;

Besluit

positief te adviseren ten aanzien van het CvB besluit tot vaststelling van de begrotingsrichtlijn 2003 Regeling Afstudeersteun.


Rookbeleid

Het college gaat akkoord met het voorstel van de UR om het oorspronkelijke concept - besluit inzake het geactualiseerde rookbeleid van de Universiteit Twente (335.013/PA&O) zodanig aan te passen, dat zowel in het theatercafé in de Vrijhof als in de kantine van het Sportcentrum op werkdagen tijdens kantooruren een algeheel rookverbod zal gelden. Buiten kantooruren en in de weekenden kan hier dan vervolgens van afgeweken worden.

Het CvB zegt toe dat alle desbetreffende ruimtes van de UT analoog aan deze regel zullen worden behandeld.