uit het overleg 26 03 2002

van dinsdag 26 maart 2002


Aanwezig:

Leden UR:

Berkers, Bloem, Van der Heijden, Houweling, Hovenkamp, Jacobs, Kluitenberg, Kwast, Meijer (vzUR), Mulder, Schrama, Thomasson, Wallinga-de Jonge, Weber (techn.vz), Wittkampf

College van Bestuur:

Barbas

Griffie:

Ribberink, Klomp-Jongsma (Secretariaatsservice “PS” – verslag)


Afwezig:

Barsema, Van Doorn, Weijnen


Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent om 15.10 uur de vergadering.

Aangezien van het CvB slechts Barbas aanwezig kan zijn, wordt besloten alleen agendapunt 5 te behandelen. De verslagen zullen in de volgende overlegvergadering aan de orde worden gesteld, en t.a.v. de agendapunten 4 (aanpassing Masterplan fase 2b) en 6 (aanpassing Kiesreglement) zal de UR intern, aansluitend aan de overlegvergadering, een besluit nemen.


Mededelingen

--


3a. Verslag van de overlegvergadering van 26 februari 2002 (UR-02.103)

3b. Verslag van de overlegvergadering van 12 maart 2002 (UR-02.122)

Behandeling in de volgende overlegvergadering.


Aanpassing Masterplan fase 2b (UR-02.104, UR-02.123))

UR-besluit volgt, na interne bespreking, per omgaande.


Begroting 2002 (UR-02.124)

Er heeft een voorbespreking plaatsgevonden met de UR-commissie F&V. Vragen die nog niet beantwoord zijn zullen alsnog aan het college voorgelegd worden – op dit moment gaat het alleen om de formulering van het UR-advies.


Barbas wijst erop dat de nu voorliggende ontwerpbegroting nog verder uitgewerkt dient te worden; naar verwachting zal het resultaat daarvan nog enkele weken op zich laten wachten. Verder stelt hij dat de omvang van het tekort ook voor het CvB een punt van grote zorg is. De pijlen zijn echter gericht op 2003 en daarna. Voor 2002 ligt het uitgavenniveau vast, omdat daarvoor de toezeggingen al jaren geleden zijn gedaan.

Barbas legt nog eens uit hoe het tekort in de begroting 2002 is ontstaan: In 1998/99 is besloten tot een extra injectie in de universiteit ter grootte van Mƒ 60 – voor 2002 heeft dat per saldo een effect van M€ 5. Daarnaast is de faculteiten toegestaan gebruik te maken van hun reserves, t.w. Mƒ 6,5 in 2001 en Mƒ 6,5 in 2002. Daarbij komen dan nog enkele langetermijn-investeringen en zo ontstaat het totale tekort. Het grootste deel van het tekort komt van de Mƒ 60-operatie en zal worden afgebouwd in de komende jaren; na 2004 staat de meter bijna op nul.T.a.v. de in het concept-advies geformuleerde afspraken reageert Barbas als volgt:

Mee eens.

Mee eens, met dien verstande dat het hier niet gaat om de huidige beleidsnota. De tekst zal in die zin aangepast worden.

De UR zal de betreffende cijfers zeer binnenkort ontvangen.

4+5. Afgesproken wordt deze beide punten voor te leggen aan de opvolger van Barbas.


De UR brengt een negatief advies uit t.a.v. de ontwerpbegroting 2002. De formulering van het advies zal met inachtneming van de gemaakte opmerkingen nog definitief vastgesteld worden.


Aanpassing Kiesreglement (UR-02.120)

UR-besluit volgt, na interne bespreking, per omgaande.


Rondvraag

--


Sluiting

Barbas dankt de UR voor het overleg dat hij in het afgelopen jaar met de raad heeft kunnen voeren en wenst de raad veel wijsheid toe bij de ongetwijfeld zware besluiten die genomen zullen moeten worden. De voorzitter dankt Barbas namens de UR voor de prettige wijze van samenwerken.


De voorzitter sluit om 15.25 uur de vergadering.