uit het overleg 12 03 2002

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitraad van 12 maart 2002Mededelingen

Het inmiddels door het college vastgestelde onderwijsonderdeel van het Instellingsplan wordt binnenkort aan de UR overhandigd.

Het rookbeleid zal door het college opnieuw bezien worden.


Verslag van de overlegvergadering van 05 februari 2002

Het CCO - advies inzake de nota Onderwijsbeleid zal aan de UR toegezonden worden.


Aanpassing Masterplan fase 2b

(besluit genomen in de aansluitende interne vergadering)

De UR,

Gezien de voorliggende stukken (UR 02.104/340.720/vgd),

Gehoord de beraadslagingen

Overwegend

- dat er geen zicht is op financiƫle dekking van het totale O&O-plan;

-dat het raadzaam is de decentrale raden te consulteren;

-dat inzage in het arbo en milieu-convenant met de gemeente wenselijk is;

-dat het advies van het UMT ten aanzien van begroting, vastgoedprojecten en verhuisbewegingen ontbreekt

Besluit de beantwoording van de instemmingsvraag met betrekking tot het onderhavige voorstel uit te stellen en de reglementaire termijn van ten hoogste 30 dagen te benutten voor het verkrijgen van nadere informatie.


Het college gaat akkoord met een presentatie van de plannen met betrekking tot het O&O-Centrum door de Vastgoeddienst aan de decentrale raden.


Notitie Kwaliteitsmanagement in het onderwijs aan de UT

Zodra de opdracht van de in te richten werkgroep en het verloop van het implementatietraject bekend is zal het college de UR hierover informeren.


Voortgang bestuurlijke processen

De richtinggevende notitie met betrekking tot de Kanteling zal, zodra deze in het CvB besproken is, aan de UR overhandigd worden.


Rondvraagpunten

Het CvB zal de UR direct en volledig informeren over ontwikkelingen op instellingsniveau met betrekking tot het door het ministerie ingestelde fraude - onderzoek in het onderwijs.