uit het overleg 05 02 2002

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitraad


Verslag van de overlegvergadering van 11 december 2001

- Het college zal voor de komende overlegvergadering de onderlinge portefeuilleverdeling aan de UR toesturen.

-Het bordje “rokersgedeelte” in het Sportcentrum zal door het college verwijderd worden.

-Het CvB zal zorgdragen voor verspreiding van het correcte geactualiseerde rookbeleid.

Nota Herzien begrotingsbod 2002

De UR,

Gezien het UR-advies van 2 oktober 2001 betreffende het oorspronkelijke begrotingsbod 2002 en het herziene begrotingsbod 2002 (UR-02.001/FEZ/338.372/CV) en

Gehoord de discussie in het overleg van 5 februari 2002 naar aanleiding van de door de universiteitsraad aangedragen bespreekpunten (UR-02.053),

Besluit t.a.v. het herziene begrotingsbod 2002 te adviseren om

de noodzakelijke korting over alle (netto) onderzoeksmiddelen uit te smeren, eenmalig voor het begrotingsjaar 2002 en in afwachting van de vaststelling van het onderzoeksbeleid en bijbehorende wijziging van het verdeelmodel.

De UR verzoekt het college hiermede bij de opstelling van de begroting 2002 rekening te houden.

Begrotingsdiscipline:

Het CvB zegt opnieuw toe voortaan de kwartaalrapportages ter informatie aan de UR toe te zenden.

Analyse tekort:

Het college neemt de suggestie van de UR om het tekort uit te splitsen in een structureel en een incidenteel deel over en belooft een en ander te inventariseren. In dat kader zal het CvB terugkomen op de vraag hoeveel de faculteiten bijleggen bij de middelen, die zij ontvangen uit de centrale HRM-voorziening.


Onderwijsjaarcirkel en verroostering major/minor

De UR,

Gezien het voorgenomen besluit van het college betreffende de Onderwijsjaarcirkel en Verroostering Major-minor studiejaar 2002/2003 (kenmerk DIC 339.836) en het positieve advies van de CCO dienaangaande

Besluit positief te adviseren ten aanzien van de onderwijsjaarcirkel en de verroostering major/minor voor het studiejaar 2002/2003 .


Initiatiefvoorstel m.b.t. invoering van nieuwe Regeling afstudeersteun UT

De UR,

Gezien de brief van het college (340.205/DiSC/KVN) geschreven in reactie op de brief van de UR inzake het initiatiefvoorstel m.b.t. invoering van een nieuwe regeling Afstudeersteun UT (UR-02.050)

Besluit akkoord te gaan met de door het college in bovengenoemde brief voorgestelde afspraken.


Onderwijsnota

Het college zegt toe de door de UR genoemde punten waarover (nog) geen instemming is verleend (zie UR-02.057) aan de UR ter instemming voor te leggen zodra de desbetreffende beleidsstukken beschikbaar zijn. De portefeuillehouder zal dienaangaande op korte termijn procedureafspraken maken met het presidium van de UR.

De reactie van de CCO op de onderwijsnota alsmede de notitie Kwaliteitsmanagement in het onderwijs aan de UT zullen zo spoedig mogelijk door het CvB aan de UR toegezonden worden.


Nota Internationalisering

De suggesties van de UR neergelegd in de desbetreffende brief (UR-02.052) zullen door het college meegenomen worden.


Arbeidssatisfactieonderzoek

Op korte termijn zal het college over de tussenrapportage met betrekking tot het arbeidssatisfactieonderzoek een standpunt innemen en dit vervolgens aan de UR bekend maken.


Verkenning samenwerking UT – Univ. Osnabrück

Het college zal de UT- notitie met betrekking tot dit onderwerp zo spoedig mogelijk aan de UR doen toekomen.

Eventuele nadere stappen op dit punt, bijvoorbeeld in de vorm van een interne werk- of projectgroep of een externe adviesaanvraag zullen door het college niet eerder genomen worden dan nadat advies van de UR is ingewonnen.